accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Assistència Sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger

Tipus de prestació

Assistència Sanitària a l'Estranger

De què es tracta?

Els mutualistes i els seus beneficiaris que precisin assistència sanitària en ocasió d'un desplaçament temporal a l'estranger tindran dret al reintegrament de les despeses ocasionades per aquesta assistència, quan aquesta hagi tingut la seva causa en un accident, malaltia, embaràs o part sorgits o agreujats imprevisiblement durant la seva estada en l'exterior.

S'entén per desplaçament temporal a l'estranger aquell que, estant relacionat amb la Funció Pública, no sigui superior a sis mesos, o que, sent per motius privats, no superi els dos mesos.

L'assistència es presta a través dels recursos sanitaris públics o privats existents a qualsevol país del món i escollits lliurement pel beneficiari.

Queden excloses de la cobertura les següents situacions:

 • Que l'assistència rebuda o les despeses reclamades estiguin incloses en algun tipus de cobertura sanitària en l'exterior, a càrrec d'un ens públic o privat, nacional o estranger.
 • Que, de l'apreciació de la patologia que es tracti i altres circumstàncies de tot ordre concurrents, es constati un propòsit intencionat del mutualista o beneficiari per eludir els serveis sanitaris que li corresponguin, utilitzant el desplaçament per usar mitjans aliens a aquests.
 • Que l'assistència s'hagi rebut una vegada transcorregut el període de temps màxim de cobertura fixat en l'epígraf 3.1 de la citada Resolució per a cada supòsit de desplaçament:
  • Desplaçaments del mutualista per motius professionals relacionats amb la Funció Pública i dels beneficiaris que es traslladin amb ell, que tindran dret a la cobertura de l'assistència sanitària que precisin al país de desplaçament durant tot el període de temps que duri la seva estada professional a aquest.
  • Desplaçaments a l'estranger per motius privats del mutualista i dels beneficiaris amb una durada màxima de dos mesos. Aquests tindran dret, durant un període màxim de dos mesos des de l'inici del desplaçament, a la cobertura de l'assistència sanitària de caràcter urgent o no demorable.

A sol·licitud dels mutualistes, MUFACE facilita el certificat que acredita la cobertura d'assistència sanitària a la qual en cada tipus de desplaçament, durada inclosa, es té dret.

El contingut de les prestacions cobertes és equivalent a l'assistència sanitària prestada dins del Territori Nacional, d'acord amb la cartera comuna de serveis del SNS i la cartera complementària establerta en les disposicions específiques aplicables en aquest règim especial:

 • El cost total de l'assistència mèdica, hospitalitzacions quirúrgiques i no quirúrgiques, incloses les pròtesis quirúrgiques fixes i els medicaments i altres productes farmacèutics aplicats en règim hospitalari, així com qualsevol altre servei d'estada i tractament en centre sanitari amb un contingut equivalent al que es prestaria a Espanya.
 • El cost dels medicaments i altres productes farmacèutics dispensats en règim ambulatori amb el mateix règim d'aportació aplicable al territori nacional.
 • El cost total o l'ajuda econòmica que correspongui en els casos de prestacions complementàries, segons l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

Els mutualistes en situació administrativa de serveis especials que realitzen missions per termini superior a sis mesos o els que adquireixen la condició de funcionaris al servei d'Organitzacions Internacionals, així com els seus beneficiaris, disposaran també de cobertura de MUFACE, a més de la que tinguin a través de l'Organisme, si justifiquen que no té la mateixa intensitat i extensió que la gestionada per aquesta Mutualitat. Així mateix, en el cas de disposar de qualsevol tipus d'assegurança que cobreixi la totalitat o part de les despeses s'ha d'aclarir pel titular, sent subsidiària la cobertura de la Mutualitat.

Beneficiaris

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris independentment de la seva adscripció a una Entitat pública o privada.

Termini de presentació

El sistema es configura com un reintegrament de les despeses acreditades. El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriu als cinc anys, a partir de la data del fet causant. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

Presencialment o per correu postal en els Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE , i també en els registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Addicionalment, a través del Registre Electrònic Comú ( REC) , amb certificat digital o DNI-I.

 

Documentació

En tots els casos:

 • Declaració signada pel titular, fent constar les raons i durada del desplaçament a l'exterior i descrivint breument els fets, acompanyada de la documentació acreditativa del seu contingut, com  pot ser la relativa a l'inici del desplaçament.
 • En desplaçaments per motiu professional ha d'acompanyar-se còpia del document que ho acrediti.
 • Traducció al castellà, o si escau la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de tots els documents expedits en llengua estrangera (article 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 • Si es disposa d'algun tipus d'assegurança, documentació acreditativa de l'extensió i contingut de la seva cobertura.

Per a cada supòsit, la documentació a aportar és la que s'indica en el Model de Sol·licitud              (Abre en nueva ventana)

Si el reintegrament es refereix a implantació o renovació de prestacions complementàries (material ortoprotèsic, dentàries, oculars i altres prestacions) el model de sol·licitud a utilitzar és el d'Expedient de Prestació Complementària(Abre en nueva ventana) , adjuntant els documents, si escau traduïts, que en el mateix s'indiquen.

Normativa

Resolució de 26 de juny de 2014(Abre en nueva ventana) , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es regula l'assistència sanitària fora del territori nacional.