accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Indemnització per lesions permanents no invalidants

Tipus de Prestació

Incapacitat

De què es tracta?

Abonament d'una indemnització per una sola vegada per lesions produïdes en acte de servei i qualificades per l'Equip de Valoració d'Incapacitats que tinguin caràcter definitiu i que constitueixin una alteració física sense que suposi la jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Quantia

L'abonament d'una indemnització per una sola vegada:

- Barem establert per a Règim General de la Seguretat Social si no constitueixen incapacitat permanent parcial.

-  Si les lesions constitueixen incapacitat permanent parcial per a la funció habitual, 24 mensualitats de la base de cotització vigent en la primera llicència per malaltia o, en defecte d'això, en el mes en el qual es va produir l'accident en acte de servei.

Beneficiari

Els/les mutualistes que hagin sofert lesions, mutilacions o deformitats causades per malaltia professional o en acte de servei.

Termini de presentació

Cinc anys des de la data indicada per la primera llicència per malaltia o des del dia que es van produir les lesions.

Lloc de presentació

1) En les nostres oficines, acudint amb cita prèvia. Vegi  en aquest enllaç  com pot sol·licitar la cita en el seu Servei Provincial.

2) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprès oficial.

3) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

Model de sol·licitud (179  KB)Icono pdf

Model 145 de l'IRPF -Comunicació de dades al pagadorVentana nueva

Si no es presenta el model 145 de l'IRPF, es calcularà el tipus de retenció sense tenir en compte les seves circumstàncies personals i familiars (art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Normativa

Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny(Abre en nueva ventana) , pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (article 28).

Reial Decret 375/2003, de 28 de març(Abre en nueva ventana) , pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu (articles 109-112).