accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Indemnització per lesions permanents no invalidants

Tipus de Prestació

Incapacitat

De què es tracta?

Abonament d'una indemnització per una sola vegada per lesions produïdes en acte de servei i qualificades per l'Equip de Valoració d'Incapacitats que tinguin caràcter definitiu i que constitueixin una alteració física sense que suposi la jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Quantia

L'abonament d'una indemnització per una sola vegada:

- Barem establert per a Règim General de la Seguretat Social si no constitueixen incapacitat permanent parcial.

-  Si les lesions constitueixen incapacitat permanent parcial per a la funció habitual, 24 mensualitats de la base de cotització vigent en la primera llicència per malaltia o, en defecte d'això, en el mes en el qual es va produir l'accident en acte de servei.

Beneficiari

Els mutualistes que hagin sofert lesions, mutilacions o deformitats causades per malaltia professional o en acte de servei.

Termini de presentació

Cinc anys des de la data indicada per la primera llicència per malaltia o des del dia que es van produir les lesions.

Lloc de presentació

En les nostres Oficines   o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (193  KB)Icono pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s'apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Art.28 de la  Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat(Abre en nueva ventana)

Arts.109 a 112 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)