accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Procediments i impresos d'afiliació

Si bé són els òrgans de personal els que han de dur a terme d'ofici l'afiliació davant MUFACE, els propis interessats poden promoure directament davant la Mutualitat la seva afiliació, alta o baixa. A més, han de comunicar els seus canvis de situació administrativa o el seu pas a la situación de jubilació.

D'altra banda, els mutualistes tenen l'obligació d'informar la variació de les circumstàncies personals dels seus beneficiaris que afectin a la seva relació amb la Mutualitat.

Tots aquests procediments tenen el termini d'un mes per a la seva resolució i els efectes del silenci administratiu són positius.

LLOCS DE PRESENTACIÓ

1. SEU ELECTRÒNICA

* La seva tramitació es pot realitzar a través de la Seu Electrònica 24 hores al dia, tots els dies de l'any, sense necessitat de desplaçar-se. Els serveis que, en l'actualitat, estan disponibles a través de la seu electrònica són:

Cal comptar amb DNI electrònic, Certificat electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN, Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o software afegit, Si desitja registrar-se en Cl@ve, ENTRI aquí.

*) Tingui en compte que el canvi de domicili, quan va acompanyat de canvi de província, o el canvi de situació administrativa, s'ha de fer en paper per correu postal o a través del REC (Registre Electrònic Comú).

2. CORREU POSTAL O REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ, ALTRES REGISTRES.

Els següents processos s'han de realitzar a través de l'enviament postal de l'imprès de sol·licitud corresponent a l'oficina de MUFACE que li correspongui o a través del Registre Electrònic Comú:

IMPRESOS DE SOL·LICITUD

Els tràmits en paper més usuals es realitzen  amb els impresos que apareixen a continuació, que s'han d'enviar bé a través del REC, bé per correu postal a la seva oficina juntament amb la documentació procedent.:

Aquest imprès s'ha d'utilitzar per sol·licitar l'afiliació i l'alta com a mutualista obligatori o voluntari de MUFACE i per comunicar la variació de les seves circumstàncies personals o professionals, determinin o no la baixa com a mutualista.

També es pot utilitzar per triar l'entitat mèdica d'elecció.

Aquest imprès s'ha d'utilitzar per sol·licitar el manteniment de l'alta com a mutualista en l'exercici del dret d'opció establert per als supòsits de promoció interna a escales administratives d'Organismes Autònoms o a cossos i escales de l'administració de la Comunitat Autònoma de transferència.

Aquest imprès s'ha d'utilitzar per sol·licitar l'alta o la baixa de beneficiaris, així com informar de la variació de les seves circumstàncies personals, determinin o no la seva baixa com a beneficiari.

També s'utilitzarà en els supòsits de defunció del mutualista i divorci, separació legal o nul·litat matrimonial, a l'objecte d'expedir al beneficiari una targeta d'afiliació pròpia, al marge de la del mutualista.

 

Aquest imprès s'utilitzarà per sol·licitar  la modificació de l'entitat mèdica d'elecció, tant en els períodes habilitats per al canvi ordinari (en l'actualitat els mesos de gener i juny), com per als supòsits de canvis extraordinaris (per causes mèdic-hospitalàries, per canvi de província de destinació, etc.)Tingui en compte que per sol·licitar el canvi d'entitat s'haurà de fer bé a través de la seu electrònica, bé utilitzant l'imprès esmentat abans, i enviant-ho per correu postal. ENLLAÇ