accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Procedementos e impresos de afiliación

Aínda que son os órganos de persoal os que deben levar a cabo de oficio a afiliación ante MUFACE, os propios interesados poden promover directamente ante a Mutualidade a súa afiliación, alta ou baixa. Ademáis, deben comunicar os seus cambios de situación administrativa ou o pase á situación de xubilación.

Por outra banda, os mutualistas teñen a obriga de informar a variación das circunstancias persoais dos seus beneficiarios que afecten á súa relación coa Mutualidade.

Todos estes procedementos teñen o prazo dun mes para a súa resolución e os efectos do silencio administrativo son positivos.

LUGARES DE PRESENTACIÓN

* A súa tramitación pode realizarse a través da Sede Electrónica 24 horas ao día, todos os días do ano, sen necesidade de desprazarse. Os servizos que, na actualidade, están dispoñibles a través da sede electrónica son:

 

Hai que contar con DNI electrónico, Certificado electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN, ou, nalgúns casos, é posible rexistrarse con usuario e contrasinal. Con todo, debe terse en conta que os procedementos que actualmente se realizan con usuario e contrasinal na sede electrónica van cambiar a Cl@ve en poucos meses, como Plataforma de identificación xeral, polo que todos os usuarios que non conten con certificado dogital ou DNI electrónico deberán rexistrarse en Cl@ve .

Cl@ve permitiralle acceder a determinadas prestacións e a outros moitos servizos das administracións públicas sen necesidade de cartón ou software engadido, e pode rexistrarse *presencialmente ou de forma telemática. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, pode acudir a unha das oficinas de Muface que realizan o rexistro Cl@ve, coñeza aquí cales son,   e para informarse sobre outras oficinas ou medios de facelo, entre aquí .

* Tamén poderá realizar estes trámites acudindo As nosas Oficinas en horario de atención ao público, por correo postal ou nos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.

IMPRESOS MÁIS UTILIZADOS

Os trámites máis usuais realízanse cos impresos que se describen a continuación:

Este impreso debe utilizarse para solicitar a afiliación e o alta como mutualista obrigatorio ou voluntario de MUFACE e para comunicar a variación das súas circunstancias persoais ou profesionais, determinen ou non a baixa como mutualista.

Tamén pode utilizarse para elixir  a entidade médica de elección.

Este impreso debe utilizarse para solicitar o mantemento do alta como mutualista no exercicio do dereito de opción establecido para os supostos de promoción interna a escalas administrativas de Organismos Autónomos ou a corpos e escalas da administración da Comunidade Autónoma de transferencia.

Este impreso debe utilizarse para solicitar o alta ou a baixa de beneficiarios, así como informar da variación das súas circunstancias persoais, determinen ou non a súa baixa como beneficiario.

Tamén se utilizará nos supostos de falecemento do mutualista e divorcio, separación legal ou nulidade matrimonial, para que se expida ao beneficiario unha tarxeta de afiliación propia, ao marxe da/do mutualista.

 

Este impreso utilizarase para solicitar  a modificación da entidade médica de elección, tanto nos períodos habilitados para o cambio ordinario (na actualidade os meses de xaneiro e xuño), como para os supostos de cambios extraordinarios (por causas médico-hospitalarias, por cambio de provincia de destino, etc.)