accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Procediments i impresos d'afiliació

Si bé són els òrgans de personal els que han de dur a terme d'ofici l'afiliació davant MUFACE, els propis interessats poden promoure directament davant la Mutualitat la seua afiliació, alta o baixa. A més, han de comunicar els seus canvis de situació administrativa o la passada a la sitaución de jubilació.

D'altra banda, els mutualistes tenen l'obligació d'informar la variació de les circumstàncies personals dels seus beneficiaris que afecten a la seua relació amb la Mutualitat.

Tots aquests procediments tenen el termini d'un mes per a la seua resolució i els efectes del silenci administratiu són positius.

LLOCS DE PRESENTACIÓ

1.SEU ELECTRÒNICA

*La seua tramitació pot realitzar-se a través de la Seu Electrònica 24 hores al dia, tots els dies de l'any, sense necessitat de desplaçar-se. Els serveis que, en l'actualitat, estan disponibles a través de la seu electrònica són:

Cal comptar amb DNI electrònic, Certificat electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN, presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve,  entri aquí.

*) Tingui en compte que el canvi de domicili, quan va acompanyat de canvi de província, o el canvi de situació administrativa, ha de fer-se en paper per correu postal o a través del REC (Registre Electrònic Comú).

2. CORREU POSTAL O REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ, ALTRES REGISTRES.

Els següents processos han de realitzar-se a través de l'enviament postal de l'imprès de sol·licitud corresponent a l'oficina de MUFACE que li correspongui o a través del Registre Electrònic Comú:

IMPRESOS DE SOL·LICITUD

Els tràmits en paper més usuals es realitzen  amb els impresos que apareixen a continuació, que han d'enviar-se ben a través del REC , bé per correo postal a la seva oficina juntament amb la documentació que procedeixi.:I

Aquest imprès ha d'utilitzar-se per a sol·licitar l'afiliació i l'alta com a mutualista obligatori o voluntari de MUFACE i per a comunicar la variació de les seues circumstàncies personals o professionals, determinen o no la baixa com a mutualista.

També pot utilitzar-se per a triar  l'entitat mèdica d'elecció.

Aquest imprès ha d'utilitzar-se per a sol·licitar el manteniment de l'alta com a mutualista en l'exercici del dret d'opció establit per a els supòsits de promoció interna a escales administratives d'Organismes Autònoms o a cossos i escales de l'administració de la Comunitat Autònoma de transferència.

Aquest imprès ha d'utilitzar-se per a sol·licitar l'alta o la baixa de beneficiaris, així com informar de la variació de les seues circumstàncies personals, determinen o no la seua baixa com a beneficiari.

També s'utilitzarà en els supòsits de defunció del mutualista i divorci, separació legal o nul·litat matrimonial, perquè s'expedisca al beneficiari una targeta d'afiliació pròpia, al marge de la del mutualista.

 

Aquest imprès s'utilitzarà per a sol·licitar  la modificació de l'entitat mèdica d'elecció, tant en els períodes habilitats per al canvi ordinari (en l'actualitat els mesos de gener i juny), com per als supòsits de canvis extraordinaris (per causes mèdic-hospitalàries, per canvi de província de destinació, etc.). La tramitació haurà de fer-se ben a través de la seu electrònica, ben utilitzant l'imprès esmentat abans, i enviant-ho per correu postal, ENLLAÇ.