accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Canvie entitat sanitària

1. Canvi Ordinari:

Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, que estiguen adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d'Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Solament s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguen a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any.

Tenga en cuenta la indicación que aparece en el apartado relativo a la presentación de solicitudes sobre el cambio ordinario de junio de 2020.

2. Canvi extraordinari:

2.1 Canvi fóra del període ordinari

Fora del període ordinari, es podrà autoritzar el canvi d'Entitat de Segur d'Assistència Sanitària o d'adscripció als Serveis Públics de Salut:

  • Quan es produïsca un canvi de destinació del mutualista en actiu que implique trasllat a una altra província o illa.
  • Quan, mantenint la seua localitat de destinació, el mutualista canvie el seu domicili a una altra província o illa.
  • Quan es produïsca un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest siga mutualista jubilat  beneficiari que tinga aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseïsca un document assimilat al d'afiliacón expedit per MUFACE. Aquest dret podrà exercitar-se per una sola vegada cada any.
  • Quan el mutualista obtinga la conformitat, expressada per escrit, de les Entitats afectades. Aquest supòsit inclou el canvi a qualsevol entitat de segur des de la xarxa sanitària pública, però no el cas contrari que es regula en l'epígraf 2.2 següent.
  • Quan la mutualista passada a quedar comprès en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel Concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents en l'estranger, sempre que aquesta extinció no es dega a la pèrdua de la condició de mutualista.
  • Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquen el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció general de MUFACE acorde l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, si escau, els Serveis Públics de Salut.

2.2 Canvi extraordinari als Serveis Públics de Salut

Quan el titular ho sol·licite per raons d'assistència mèdic-hospitalària i siga aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular haurà d'aportar informe mèdic en el qual conste el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit als Serveis Públics de Salut, en el cas que li siga concedit el canvi.

Procediment de canvi d'Entitat

Mitjançant aquest procediment es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com canvis d'entitat privada  a Sistema Nacional de Salut o viceversa per a la percepció de l'assistència sanitària a través dels Serveis públics de Salut de la seua Comunitat Autònoma de residència o viceversa.

La sol·licitud de canvi d'entitat, al juny de 2020, haurà de realitzar-se bé per la seu electrònica, ben descarregant l'imprès que s'inclou en aquesta pàgina i enviant-ho per correu postal. L'afluència a les nostres oficines està restringida a qüestions inajornables que no admeten un altre canal.

Pot realitzar aquest tràmit a través de la Seu Electrònica de Muface, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les nostres oficines, utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve(Abre en nueva ventana)  (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN). Si desitja registrar-se en Cl@ve, hi ha oficines de MUFACE en les quals pot fer-ho, conegui aquí quins són , i per conèixer altres maneres de fer-ho,  entre ací.

A més, pot realitzar-ho acudint a Les nostres Oficines , o en qualsevol dels registres previstos en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per a efectuar el canvi d'Entitat,  el mutualista haurà de presentar al costat de la seua sol·licitud, el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació( tingui en compte l'advertiment que figura més amunt sobre el canvi al juny de 2020)

Model de Sol·licitud Canvi_de_Entitat(Abre en nueva ventana)