accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pensió d'orfandat

Pensió orfandat Fons Especial

Pensió per defunció del causant, en alguna Mutualitat, també del cònjuge supérstite.

De què es tracta?

La pensió d'orfandat és una prestació complementària de l'atorgada per Classes Passives o del Règim General si escau, prèviament reconeguda a l'orfe, que solament pot concedir-se si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tingueren establides, i es trobava al corrent en la cotització específica a la mateixa, diferent a la cotització general a MUFACE.

Quantia

Cada Mutualitat aplica un tipus diferent de percentatge que s'estableix en els respectius Reglaments, així com els orfes que tenen dret a la mateixa.

Les pensions atorgades pel Fondo Especial tenen consideració de pensions públiques, i els resulten d'aplicació els límits legalment establerts tant per a l'assenyalament inicial com para la seva revaloració, així com per a la concurrència de pensions, d'acord amb el límit establert en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any.

Aquesta prestació s'extingeix per:

 • Defunció.
 • Compliment d'edat.
 • Matrimoni, en determinats casos.
 • Treballar, en determinats casos.
 • Entrar en estat religiós, en determinats casos.

 

Beneficiari

Es reconeix a l'orfe, si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tingueren establides, i es trobava al corrent en la cotització específica a la mateixa, diferent a la cotització general a MUFACE.

Termini de presentació

Aquesta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotraure's en una forqueta que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

 • Libro de familia, completo y actualizado (con anotación de defunción), en su ausencia, certificado literal de matrimonio, o de relación de parentesco, de fecha posterior a la defunción.
 • Certificado de defunción.
 • Si el huérfano está incapacitado, certificado del órgano competente acreditativo de una incapacidad igual o superior al 65%.
 • Si se trata de orfandad absoluta, certificado de defunción del cónyuge del causante o libro de familia.

Si el mutualista no estava jubilat, o no va sol·licitar la pensió al Fondo Especial de MUFACE, model CS de serveis prestats a l'Administració. Excepte els mutualistes del Montepío de l'Organització Sindical, que hauran d'acompanyar resolució de l'INSS de reconeixement de pensió.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si ben modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

 • Disposició Addicional Sexta del Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny i la Disposició Addicional Primera del Reglament General del Mutualisme Administratiu aprovat pel RD 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2000-12140
 • En els supòsits no recollits pels Reglaments s'aplica el RDL 670/1987 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2003-7527

Model de sol·licitud (360  KB)Icono pdf