accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Transport sanitari

Tipus de prestació

Assistència Sanitària concertada en territori nacional

De què és tracta?

Per a complir les finalitats assistencials previstes en el Concert, el transport per a l'assistència sanitària inclou les següents modalitats:

Transport Sanitari urgent

El transport sanitari, terrestre, aeri o marítim, assistit o no assistit, segons ho requerisca la situació clínica del pacient, en els casos en què calga para el seu adequat trasllat al centre sanitari que puga atendre de forma òptima la situació d'urgència.

En cas de precisar Atenció Sanitària d'Urgència haurà de cridar al telèfon d'urgències que consta en la Targeta Sanitària emesa per l'Entitat a la qual aquest adscrit:

Telèfons d'urgència:

 • ASISA: 900 900 118
 • ADESLAS: 900 322 237
 • DKV: 900 300 799
 • IMQC: 800 404 970

Tansporte Sanitari no urgent

Consisteix en el desplaçament de malalts o accidentats que no es troben en situació d'urgència o emergència, i que per causes exclusivament clíniques estan incapacitats per a desplaçar-se en els mitjans ordinaris de transport a un centre sanitari per a rebre assistència sanitària o al seu domicili després de rebre l'atenció sanitària corresponent, i que poden precisar o no atenció sanitària durant el trajecte. El transport sanitari no urgent ha de ser accessible a les persones amb discapacitat.

La necessitat de transport sanitari es justificarà mitjançant la prescripció escrita del corresponent facultatiu, que valorarà tant l'estat de salut com el grau d'autonomia del pacient per a poder desplaçar-se en mitjans de transport ordinaris

La cartera de serveis de transport sanitari no urgent inclou:

 • El transport sanitari assistit, que és l'indicat per al trasllat de malalts o accidentats que requereixen assistència tècnic-sanitària en ruta.
 • El transport sanitari no assistit, que és l'indicat per al trasllat especial de malalts o accidentats que no requereixen assistència tècnic-sanitària en ruta.

Quan el pacient haguera hagut de realitzar els trasllats en taxi o vehicle particular, al no haver-se facilitat transport sanitari per l'Entitat malgrat haver-se sol·licitat prèviament per l'interessat, i es complisquen els requisits per a tenir dret a transport sanitari no urgent, s'atendrà el pagament de les despeses generades pel desplaçament en taxi o,  d'haver-se utilitzat un vehicle particular, el pagament d'una ajuda compensatòria per import de 15 euros per trajecte, més 0,25 euros per quilòmetre addicional en desplaçaments interurbans superiors a 25km.

Transporte ordinari

Es considera mitjà de transport ordinari el que es realitza en automòbil, autobús, ferrocarril, o si procedira per tractar-se de províncies insulars o ciutats de Ceuta o Melilla, amb vaixell o avió.

Es facilitarà el transport ordinari en els següents suposats:

 • Quan no existisquen els mitjans exigits en cada nivell assistencial, de manera que el beneficiari venja obligat a desplaçar-se des de la localitat en què residisca, amb caràcter temporal o permanent, a la localitat més pròxima on aquells estiguen disponibles o a la localitat a la qual l'Entitat haja derivat al beneficiari, previ consentiment d'est.
 • A serveis de Nivell IV , a Serveis de Referència i als Serveis Especials, situats en una província diferent a la de residència.
 • En el territori insular s'inclouen les despeses de desplaçament interinsular per a especialitats de Nivell III. En el cas de Formentera, La Gomera i El Ferro estan coberts les despeses dels desplaçaments interinsulares per a les especialitats de Nivell II.
 • En els supòsits de trasllats necessaris a una altra localitat diferent de la de residència per a rebre assistència sanitària derivada d'accident en acte de servei i malaltia professional.

A més, en els següents casos, el pacient tindrà dret a les despeses de desplaçament d'un acompanyant:

 • Menors de quinze anys (en el cas de Ceuta, Melilla i les províncies insulars, menors de 18 anys).
 • Aquells que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Residents en les ciutats de Ceuta i Melilla i les províncies insulars quan així ho prescriga el seu metge responsable, en aquest cas hauran d'aportar prescripció escrita del facultatiu.

Els trasllats es valoraran sempre pel seu cost, en classe normal o turista, en línies regulars de transport amb autobús, ferrocarril, vaixell o avió.