accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Drets i obligacions

Els seus drets com a mutualista

 • Rebre assistència sanitària en tota Espanya a través dels serveis mèdics de l'entitat triada, a la prestació farmacèutica i complementàries, necessàries per a conservar o restablir la seua salut i la dels seus beneficiaris.
 • En cas d'incompliment per part de la seua entitat, en algun dels punts del concert en sol·licitar assistència, podrà reclamar davant MUFACE la defensa del seu dret, d'acord amb el procediment establit en aquest concert.
 • Rebre assistència sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger com a conseqüència d'un accident, malaltia, embaràs o part sorgits o agreujats de forma imprevista durant la seua estada en l'exterior.
 • La lliure elecció per a la prestació de l'assistència sanitària entre el sistema sanitari públic i les entitats de segur d'assistència sanitària concertades, podent canviar el servei triat durant el mes de gener i juny de cada any, si així ho desitja.
 • Rebre una atenció personalitzada, contactant amb l'Oficina d'Informació al Mutualista cridant al 060, a través del Formulari en la pàgina web www.muface.es , també disponible en la App , o a través de les oficines dels nostres Serveis Provincials o Oficines Delegades
 • Incloure com a beneficiaris al seu cònjuge, descendents i ascendents, sempre que no estiguen protegits pel Sistema Nacional de Salut i complisquen tots els requisits.
 • Recaptar de MUFACE una valoració de les unitats mèdiques de seguiment depenents de l'INSS, en aquelles situacions d'incapacitat temporal en les quals es denegue la llicència per existir contradicció entre el part de baixa i el sentit de l'informe emès per les unitats mèdiques de l'òrgan de personal.
 • Accedir al programa d'ajudes socials previstes per a situacions d'especial necessitat.

Les seues obligacions com a mutualista

 • Mantenir en MUFACE les seues dades i els de els seus beneficiaris permanentment actualitzats (destinació, domicili, cos de pertinença, e-mail…). Qualsevol variació dels mateixos haurà de notificar-ho a MUFACE.
 • A partir dels 14 anys és obligatori comunicar a MUFACE el DNI dels seus beneficiaris, si no s'ha comunicat amb anterioritat. Recorde que els requisits per a posseir la condició de beneficiari són: convivència, dependència econòmica i no ser titular ni beneficiari d'un altre dret a l'assistència sanitària. La condició de beneficiari s'extingeix en el moment en què s'incomplisca qualsevol d'ells. Haurà de notificar-ho a MUFACE per a procedir a la seua baixa.
 • Ha d'utilitzar els mitjans concertats que consten en el catàleg de serveis de la seua entitat, fins i tot quan es precise atenció urgent. Si per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzen mitjans no concertats amb la seua entitat, hauran d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que puguen ocasionar-se, excepte en els supòsits excepcionals prevists en el concert.
 • El talonari de receptes és personal i intransferible i està destinat a l'ús del titular i els seus beneficiaris. Vostè com a mutualista és el dipositari de la seua/s talonari/s de receptes, sent el responsable de la seua custòdia i correcte ús.
 • Per a rebre assistència sanitària acudirà al seu centre assistencial o servei mèdic degudament acreditat i amb el seu talonari de receptes.
 • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions *Dentarias i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions *Dentarias" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu en https://sede.muface.gob.es/ . Per a açò, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Destaquem la identificació Cl@ve, que permet interactuar amb *Muface i altres administracions i organismes sense necessitat de targeta o programari afegit. Per a registrar-se, conega les oficines de MUFACE en les quals es presta aquest servei, o entre ací.

 • A partir d'el 25 de maig de 2020, els mutualistas hauran de demanar cita prèvia a totes les oficines de MUFACE. Busqui la seva oficina en aquest enllaç i vegi la manera de sol·licitar-la.

 • Respectar les normes vigents sobre aforaments, higiene, distàncies i prevenció de riscos quan vagi a les oficines de MUFACE. No vagi acompanyat excepte cas de força major,

Recomanacions

 • Mantinga les seues dades actualitzades.
 • Facilite el seu correu electrònic i telèfon mòbil per a una comunicació més immediata en el seu Servei Provincial o Oficina Delegada.
 • La majoria dels tràmits poden realitzar-se electrònicament. Estalvie's desplaçaments i esperes utilitzant, d'una manera molt senzilla, la seu electrònica de MUFACE . Per a la utilització de serveis electrònics, MUFACE està adaptant-se a Cl@ve, com platafoma d'identificació comuna,  per la qual cosa es recomana registrar-se en Cl@ve.Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica.
 • Registri's en la App i conegui els serveis que ofereix.
 • Pot presentar qualsevol altre escrit o comunicació, que no estiga contemplat en la Seu Electrònica, a través del Registre Electrònic Comú (REC) . Per a utilitzar el Registre Electrònic Comú s'ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.
 • Quan acudisca personalment a un servei o delegació de MUFACE per a realitzar qualsevol gestió ha d'estar acreditat. En cas que siga el seu representant qui l'efectua, portarà una autorització expressa.Existeixen Oficines que exigeixen cita prèvia per rebre atenció presencial, entre aquí per conèixer-les.
 • En cas de desplaçaments temporals a l'estranger a Europa, la Targeta Sanitària Europea (TSE) li ajudarà en el cas que necessite assistència sanitària. La TSE és un document personal i intransferible del que cada mutualista i els seus beneficiaris hauran de disposar i que serà vàlida durant dos anys.
 •