accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Règim de cotitzacions

Nocions generals

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual en haver-hi regulador que a cada moment estiga establit a l'efecte de cotització de Drets Passius.

La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14. S'abonarà una quota doble en els mesos de juny i desembre.

 

Suspensió de la cotització

Se suspèn l'obligació de cotitzar dels afiliats obligatoris durant:

  • El gaudi de llicències per assumptes propis.
  • La situació de suspensió ferma.

Les cotitzacions dels mutualistes obligatoris pels períodes anteriorment assenyalats es realitzaran des de la data en què es comence de nou a acreditar-los retribucions, descomptant-se mensualment, fins a la total extinció del dèbit, una quota corrent i una altra endarrerida. En el cas que des d'aquestes situacions passen a excedència voluntària, o qualsevol altra situació o condició que no comporte l'obligació de cotitzar, hauran d'ingressar les cotitzacions degudes.

Exempció de l'obligació de cotitzar

Queden exempts de l'obligació de cotitzar els mutualistes obligatoris jubilats qualsevol que siga la situació administrativa en què prèviament es trobaren, així com els mutualistes que es troben en situació d'excedència voluntària per a atendre a cura de fills o familiars.

Cotitzacions a MUFACE – Exercici 2021

D'acord amb l'apartat quart de l'article 120 de la  LPGE,  d urant l'any 2021 l'import de la quota corresponent a les mutualitats generals de funcionaris, respecte del personal inclòs en l'àmbit del Règim Especial de Funcionaris Civils de l'Estat, es determinarà mitjançant l'aplicació del tipus percentual de l'1,69 per cent, respectivament, sobre els havers reguladors establerts per a l'any 2020 a l'efecte de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent. Aquests havers es consignen a continuació:

 

  • Mutualistes obligatoris (quota mensual):

GRUP

HAVER-HI
REGULADOR (1)
QUOTA ACTIU
1,69%

A1

40.950,41 49,43

A2

32.229,00 38,91

B

28.221,71 34,06

C1

24.752,41 29,28

C2

19.583,28 23,64

I

16.696,29 20,16

1) Per a l'any 2021 es mantenen els mateixos havers reguladors de 2020 incrementats en un 0,9%.

  • Mutualistes voluntaris i altres situacions especials (quotes trimestrals):

 

GRUP HAVER-HI
REGULADOR (1)
MUTUALISTES
VOLUNTARIS (2)
ACTIUS I
ASSIMILATS
A1 40.950,41 592,76 173,02
A2 32.229,00 466,51 136,17
B 28.221,71 408,51 119,24
C1 24.752,41 358,29 104,58
C2 19.583,28 283,47 82,74
I 16.696,29 241,68 70,54

(1) Per a l'any 2021 es mantenen els mateixos havers reguladors de 2020 incrementats en un 0,9%

(2) TIPUS COTIZACION: 5,79%

 

  • Aportació de l'Estat (4,10% solament per als mutualistes voluntaris):
GRUP

HAVER-HI REGULADOR

QUOTA

A1 40.950,41 119,93
A2 32.229,00 94,38
B 28.221,71 82,65
C1 24.752,41 72,49
C2 19.583,28 57,35
I 16.696,29 48,90

Mutualistes en situació de Serveis Especials

Conserven la condició de mutualistes en alta obligatòria, amb els mateixos drets i obligacions que en la situació de servei actiu, els funcionaris que passen a la situació de serveis especials, excepte aquells que exerciten el dret de transferència establit en l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, i els funcionaris que presten serveis com a personal de la Unió Europea i esten acollits obligatòriament al seu règim de previsió, quedant subjectes al següent règim de cotització:

  • La seua cotització es praticará a través de les habilitacions o oficines pagadores dels llocs de treball o càrrec efectiu que exercisquen els funcionaris en aquesta situació administrativa, que són les que han de detraer la quota de la retribució. En el cas que a aquests funcionaris no se'ls detraiga pel sistema anteriorment indicat, la retenció es practicarà per l'habilitació o oficina pagadora d'origen amb càrrec als corresponents triennis, si els percep en quantia suficient.
  • Únicament en el cas que l'import de la cotització no puga ser detraída conforme al que es disposa en el paràgraf anterior, el pagament de la quota es realitzarà mitjançant l'emissió trimestral de deutes bancaris que en els primers dies del mes següent al període trimestral que corresponga, se li passaran al cobrament a l'Entitat Bancària que figure en l'imprés Ordre de domiciliació de Deute directe SÀPIA i(Abre en nueva ventana) que haurà de ser emplenat i signat per l'interessat.

Mutualistes voluntaris

Els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària  exercisquen el dret d'opció per a sol·licitar el manteniment facultatiu d'alta com a mutualistes voluntaris de MUFACE, estan obligats a cotitzar mentre mantinguen la situació d'alta voluntària.

La quota que han d'abonar inclourà la cotització corresponent al mutualista en funció del grup al que pertanga i l'aportació de l'Estat. Ambdues quanties es fixaran anualment d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

El règim de cotització al que estan sotmesos aquests mutualistes és el regulat en l'article 28 i següents del referit Reglament General del Mutualisme, consistent en l'emissió trimestral de deutes bancaris que en els primers dies del mes següent al període trimestral que corresponga, se li passara al cobrament a l'Entitat Bancària que figure en l'imprés Ordre de domiciliació de Deute directe SÀPIA (Abre en nueva ventana) i que haurà de ser emplenat i signat per l'interessat.

Normativa

 

ALTRES FORMULARIS: CERTIFICACIONS I DEVOLUCIONS

Formulari de sol·licitud de devolució de quotes (242  KB)Icono pdf