accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Règim de cotitzacions- Quotas Exercici 2021

Nocions generals

La cotització es determina aplicant un tipus fixat anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat a la base de cotització, que és igual a l'haver regulador que en cada moment estigui establert a l'efecte de cotització de Drets Passius.

La quota mensual s'obté multiplicant la base de cotització anual pel tipus i dividint el resultat entre 14. S'abonarà una quota doble en els mesos de juny i desembre.

La quota mensual per 2018, segons el grup/subgrup funcionarial al que pertanyi el mutualista, oscil·la entre 48,99 € i 19,98 €.

Suspensió de la cotització

Se suspèn l'obligació de cotitzar dels afiliats obligatoris durant:

  • El gaudi de llicències per assumptes propis.
  • La situació de suspensió ferma.

Les cotitzacions dels mutualistes obligatoris pels períodes anteriorment assenyalats es realitzaran des de la data en què se'ls comenci de nou a acreditar retribucions, descomptant-se mensualment, fins a la total extinció del dèbit, una quota corrent i una altra endarrerida. En el cas que des d'aquestes situacions passin a excedència voluntària, o qualsevol altra situació o condició que no comporti l'obligació de cotitzar, hauran d'ingressar les cotitzacions degudes.

Exempció de l'obligació de cotitzar

Queden exempts de l'obligació de cotitzar els mutualistes obligatoris jubilats qualsevol que sigui la situació administrativa en què prèviament es trobessin, així com els mutualistes que es trobin en situació d'excedència voluntària per atendre a cura de fills o familiars.

Cotitzacions a MUFACE – Exercici 2021

​D'acord amb l'apartat quart de l'article 120 de la  LPGE,   durant l'any 2021 l'import de la quota corresponent a les mutualitats generals de funcionaris, respecte del personal inclòs en l'àmbit del Règim Especial de Funcionaris Civils de l'Estat, es determinarà mitjançant l'aplicació del tipus percentual de l'1,69 per cent, respectivament, sobre els havers reguladors establerts per a l'any 2020 a l'efecte de cotització de drets passius, incrementats en un 0,9 per cent. Aquests havers es consignen a continuació:

 

  • Mutualistes obligatoris (quota mensual):

GRUP

HAVER
REGULADOR (1)
QUOTA ACTIU
1,69%

A1

40.950,41

49,43

A2

32.229,00

38,91

B

28.221,71

34,06

C1

24.752,41

29,88

C2

19.583,28

23,64

I

16.696,29

20,16

1) Per a l'any 2021 es mantenen els mateixos havers reguladors de 2020 incrementats en un 0,9%.

 

  • Mutualistes voluntaris i altres situacions especials (quotes trimestrals):
GRUP HAVER
REGULADOR (1)
MUTUALISTES
VOLUNTARIS (2)
ACTIUS I
ASSIMILATS
A1

40.950,41

592,76

173,02

A2

32.229,00

466,51

136,17

B

28.221,71

408,51

119,24

C1

24.752,41

358,29

104,58

C2

19.583,28

283,47

82,74

I

16.696,29

241,68

70,54

 

(1) Per a l'any 2021 es mantenen els mateixos havers reguladors de 2020 incrementats en un 0,9%

(2) TIPUS COTIZACIÓ: 5,79%

 

  • Aportació de l'Estat (4,10% solament per als mutualistes voluntaris):
GRUP

HAVER REGULADOR

QUOTA

A1

40.950,41

119,93

A2

32.229,00

  94,38

B

28.221,71

82,65

C1

24.752,41

72,49

C2

19.583,28

57,35

I

16.696,29

  48,90

Mutualistes en situació de Serveis Especials

Conserven la condició de mutualistes en alta obligatòria, amb els mateixos drets i obligacions que en la situació de servei actiu, els funcionaris que passin a la situació de serveis especials, excepte aquells que exercitin el dret de transferència establert en l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, i els funcionaris que prestin serveis com a personal de la Unió Europea i estiguin acollits obligatòriament al seu règim de previsió, quedant subjectes al següent règim de cotització:

  • La seva cotització es praticará a través de les habilitacions o oficines pagadores dels llocs de treball o càrrec efectiu que exerceixin els funcionaris en aquesta situació administrativa, que són les que han de detreure la quota de la retribució. En el cas que a aquests funcionaris no se'ls detregui pel sistema anteriorment indicat, la retenció es practicarà per l'habilitació o oficina pagadora d'origen amb càrrec als corresponents triennis, si els percep en quantia suficient.
  • Únicament en el cas que l'import de la cotització no pugui ser detreta d'acord amb el que es disposa en el paràgraf anterior, el pagament de la quota es realitzarà mitjançant l'emissió trimestral de càrrecs bancaris que en els primers dies del mes següent al període trimestral que correspongui, se li passaran al cobrament a l'Entitat Bancària que figuri en l'imprès Ordre de domiciliació de Càrrec directe SEPA i (Abre en nueva ventana) que haurà de ser emplenat i signat per l'interessat .

Mutualistes voluntaris

Els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària  exerceixin el dret d'opció per sol·licitar el manteniment facultatiu d'alta com a mutualistes voluntaris de MUFACE, estan obligats a cotitzar mentre mantinguin la situació d'alta voluntària.

La quota que han d'abonar inclourà la cotització corresponent al mutualista en funció del grup al que pertanyi i l'aportació de l'Estat. Ambdues quanties es fixaran anualment d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

El règim de cotització al que estan sotmesos aquests mutualistes és el regulat en l'article 28 i següents del referit Reglament General del Mutualisme, consistent en l'emissió trimestral de càrrecs bancaris que en els primers dies del mes següent al període trimestral que correspongui, se li passarà al cobrament a l'Entitat Bancària que figuri en l'imprès Ordre de domiciliació de Càrrec directe SAPE(Abre en nueva ventana)  i que haurà de ser emplenat i signat per l'interessat.

Normativa

 

ALTRES FORMULARIS: CERTIFICACIONS I DEVOLUCIONS

Formulari de sol·licitud de devolució de quotes (242  KB)Icono pdf