accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Réxime de cotizacións

Nocións xerais

A cotización determínase aplicando un tipo fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado á base de cotización, que é igual ao haber regulador que en cada momento estea establecido a efectos de cotización de Dereitos Pasivos.

A cota mensual obtense multiplicando a base de cotización anual polo tipo e dividindo o resultado entre 14. Abonarase unha cota dobre nos meses de xuño e decembro.

A cota mensual para 2018, segundo o grupo/subgrupo funcionarial ao que pertenza o mutualista, oscila entre 48,99 € e 19,98 €.

Suspensión da cotización

Suspéndese a obrigación de cotizar dos afiliados obrigatorios durante:

  • O goce de licenzas por asuntos propios.
  • A situación de suspensión firme.

As cotizacións dos mutualistas obrigatorios polos períodos anteriormente sinalados realizaranse desde a data en que se comece de novo a acreditarlles retribucións, descontándose mensualmente, ata a total extinción do débito, unha cota corrente e outra atrasada. No caso de que desde estas situacións pasen a excedencia voluntaria, ou calquera outra situación ou condición que non leve a obrigación de cotizar, deberán ingresar as cotizacións debidas.

Exención da obrigación de cotizar

Quedan exentos da obrigación de cotizar os mutualistas obrigatorios xubilados calquera que sexa a situación administrativa en que previamente se atopasen, así como os mutualistas que se atopen en situación de excedencia voluntaria para atender ao coidado de fillos ou familiares.

Cotizacións a MUFACE – Exercicio 2021

De acordo con o apartado cuarto do artigo 120 da  LPGE,  durante o ano 2021 o importe da cota correspondente ás mutualidades xerais de funcionarios, respecto do persoal incluído no ámbito do Réxime Especial de Funcionarios Civís do Estado, determinarase mediante a aplicación do tipo porcentual do 1,69 por cento, respectivamente, sobre os haberes reguladores establecidos para o ano 2020 a efectos de cotización de dereitos pasivos, incrementados nun 0,9 por cento. Estos haberes consígnanse a continuación:

 

  • Mutualistas obrigatorios (cota mensual):

GRUPO

HABER
REGULADOR (1)
COTA ACTIVO
1,69%

A1

40.950,41

49,43

A2

32.229,00 38,91

B

28.221,71 34,06

C1

24.752,41 29,88

C2

19.583,28 23,64

E

16.696,29 20,16

1) Para o ano 2021 mantéñense os mesmos haberes reguladores de 2020 incrementados nun 0,9%.

 

  • Mutualistas voluntarios e outras situacións especiais (cotas trimestrais):

 

GRUPO HABER
REGULADOR (1)
MUTUALISTAS
VOLUNTARIOS (2)
ACTIVOS E
ASIMILADOS
A1 40.950,41 592,76 173,02
A2 32.229,00 466,51 136,17
B 28.221,71 408,51 119,24
C1 24.752,41 358,29 104,58
C2 19.583,28 283,47 82,74
E 16.696,29 241,68 70,54

(1) Para o ano 2021 mantéñense os mesmos haberes reguladores de 2020 incrementados nun 0,9%

(2) TIPO COTIZACION: 5,79%

 

 

  • Achega do Estado (4,10% só para os mutualistas voluntarios):
GRUPO

HABER REGULADOR

COTA

A1 40.950,41 119,93
A2 32.229,00 94,38
B 28.221,71 82,65
C1 24.752,41 72,49
C2 19.583,28 57,35
E 16.696,29 48,90

Mutualistas en situación de Servizos Especiais

Conservan a condición de mutualistas en alta obrigatoria, cos mesmos dereitos e obrigacións que na situación de servizo activo, os funcionarios que pasen á situación de servizos especiais, salvo aqueles que exerciten o dereito de transferencia establecido no Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas, e os funcionarios que presten servizos como persoal da Unión Europea e esten acollidos obrigatoriamente ao seu réxime de previsión, quedando suxeitos ao seguinte réxime de cotización:

  • A súa cotización se praticará a través das habilitacións ou oficinas pagadoras dos postos de traballo ou cargo efectivo que desempeñen os funcionarios nesta situación administrativa, que son as que teñen que detraer a cota da retribución. No caso de que a estes funcionarios non se lles detraiga polo sistema anteriormente indicado, a retención practicarase pola habilitación ou oficina pagadora de orixe con cargo aos correspondentes trienios, se os percibe en contía suficiente.
  • Unicamente no caso de que o importe da cotización non poida ser detraída conforme ao disposto no parágrafo anterior, o pago da cota realizarase mediante a emisión trimestral de adeudos bancarios que nos primeiros días do mes seguinte ao período trimestral que corresponda, pasaránselle ao cobro á Entidade Bancaria que figure na impresa Orde de domiciliación de Debo directo SAIBA (Abre en nueva ventana) e que deberá ser cumprimentado e asinado polo interesado

Mutualistas voluntarios

Os funcionarios que pasen á situación de excedencia voluntaria  exerzan o dereito de opción para solicitar o mantemento facultativo de alta como mutualistas voluntarios de MUFACE, están obrigados a cotizar mentres manteñan a situación de alta voluntaria.

A cota que deben abonar incluirá a cotización correspondente ao mutualista en función do grupo ao que pertenza e a achega do Estado. Ambas as contías fixaranse anualmente de acordo coa Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

O réxime de cotización ao que están sometidos estes mutualistas é o regulado no artigo 28 e seguintes do referido Regulamento Xeral do Mutualismo, consistente na emisión trimestral de adeudos bancarios que nos primeiros días do mes seguinte ao período trimestral que corresponda, pasáseselle ao cobro á Entidade Bancaria que figure na impresa Orde de domiciliación de Debo directo SAIBA (Abre en nueva ventana) e que deberá ser cumprimentado e asinado polo interesado.

Normativa

 

 

OUTROS FORMULARIOS: CERTIFICACIÓNS E DEVOLUCIÓNS

Formulario de solicitude de devolución de cotas (242  KB)Icono pdf