accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Réxime de cotizacións

Nocións xerais

A cotización determínase aplicando un tipo fixado anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado á base de cotización, que é igual ao haber regulador que en cada momento estea establecido a efectos de cotización de Dereitos Pasivos.

A cota mensual obtense multiplicando a base de cotización anual polo tipo e dividindo o resultado entre 14. Abonarase unha cota dobre nos meses de xuño e decembro.

A cota mensual para 2018, segundo o grupo/subgrupo funcionarial ao que pertenza o mutualista, oscila entre 48,99 € e 19,98 €.

Suspensión da cotización

Suspéndese a obrigación de cotizar dos afiliados obrigatorios durante:

  • O goce de licenzas por asuntos propios.
  • A situación de suspensión firme.

As cotizacións dos mutualistas obrigatorios polos períodos anteriormente sinalados realizaranse desde a data en que se comece de novo a acreditarlles retribucións, descontándose mensualmente, ata a total extinción do débito, unha cota corrente e outra atrasada. No caso de que desde estas situacións pasen a excedencia voluntaria, ou calquera outra situación ou condición que non leve a obrigación de cotizar, deberán ingresar as cotizacións debidas.

Exención da obrigación de cotizar

Quedan exentos da obrigación de cotizar os mutualistas obrigatorios xubilados calquera que sexa a situación administrativa en que previamente se atopasen, así como os mutualistas que se atopen en situación de excedencia voluntaria para atender ao coidado de fillos ou familiares.

Cotizacións a MUFACE – Exercicio 2019

  • Mutualistas obrigatorios (cota mensual):

GRUPO

HABER
REGULADOR (1)
COTA ACTIVO
1,69%

A1

40.585,14

48,99

A2

31.941,53

38,56

B

27.969,98

33,76

C1

24.531,63

29,61

C2

19.408,60

23,43

E

16.547,36

19,98

 

  • Mutualistas voluntarios e outras situacións especiais (cotas trimestrais):

GRUPO HABER
REGULADOR (1)
MUTUALISTAS
VOLUNTARIOS (2)
ACTIVOS E
ASIMILADOS(3)
A1

40.585,14

587,47

171,47

A2

31.941,53

462,35

134,95

B

27.969,98

404,87

118,17

C1

24.531,63

355,1

103,65

C2

19.408,60

280,94

82

E

16.547,36

239,52

69,91

 

 

  • Achega do Estado (4,10% só para os mutualistas voluntarios):
GRUPO

HABER REGULADOR

COTA

A1

40.585,14

118,86

A2

31.941,53

93,54

B

27.969,98

81,91

C1

24.531,63

71,84

C2

19.408,60

56,84

E

16.547,36

48,46

Mutualistas en situación de Servizos Especiais

Conservan a condición de mutualistas en alta obrigatoria, cos mesmos dereitos e obrigacións que na situación de servizo activo, os funcionarios que pasen á situación de servizos especiais, salvo aqueles que exerciten o dereito de transferencia establecido no Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas, e os funcionarios que presten servizos como persoal da Unión Europea e esten acollidos obrigatoriamente ao seu réxime de previsión, quedando suxeitos ao seguinte réxime de cotización:

  • A súa cotización se praticará a través das habilitacións ou oficinas pagadoras dos postos de traballo ou cargo efectivo que desempeñen os funcionarios nesta situación administrativa, que son as que teñen que detraer a cota da retribución. No caso de que a estes funcionarios non se lles detraiga polo sistema anteriormente indicado, a retención practicarase pola habilitación ou oficina pagadora de orixe con cargo aos correspondentes trienios, se os percibe en contía suficiente.
  • Unicamente no caso de que o importe da cotización non poida ser detraída conforme ao disposto no parágrafo anterior, o pago da cota realizarase mediante a emisión trimestral de adeudos bancarios que nos primeiros días do mes seguinte ao período trimestral que corresponda, pasaránselle ao cobro á Entidade Bancaria que figure na impresa Orde de domiciliación de Debo directo SAIBA (Abre en nueva ventana) e que deberá ser cumprimentado e asinado polo interesado

Mutualistas voluntarios

Os funcionarios que pasen á situación de excedencia voluntaria  exerzan o dereito de opción para solicitar o mantemento facultativo de alta como mutualistas voluntarios de MUFACE, están obrigados a cotizar mentres manteñan a situación de alta voluntaria.

A cota que deben abonar incluirá a cotización correspondente ao mutualista en función do grupo ao que pertenza e a achega do Estado. Ambas as contías fixaranse anualmente de acordo coa Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

O réxime de cotización ao que están sometidos estes mutualistas é o regulado no artigo 28 e seguintes do referido Regulamento Xeral do Mutualismo, consistente na emisión trimestral de adeudos bancarios que nos primeiros días do mes seguinte ao período trimestral que corresponda, pasáseselle ao cobro á Entidade Bancaria que figure na impresa Orde de domiciliación de Debo directo SAIBA (Abre en nueva ventana) e que deberá ser cumprimentado e asinado polo interesado.

Normativa

(*) Como consecuencia da prórroga dos Orzamentos Xerais do Estado de 2018, e en tanto non se aproben os do exercicio 2019, o importe das cotas manterá provisionalmente a mesma contía que en 2018.