accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dereitos e obrigacións

Os seus dereitos como mutualista

 • Recibir asistencia sanitaria en toda España a través dos servizos médicos da entidade elixida, á prestación farmacéutica e complementarias, necesarias para conservar ou restablecer a súa saúde e a dos seus beneficiarios.
 • En caso de incumprimento por parte da súa entidade, nalgún dos puntos do concerto ao solicitar asistencia, poderá reclamar ante MUFACE a defensa do seu dereito, de acordo co procedemento establecido no devandito concerto.
 • Recibir asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro como consecuencia dun accidente, enfermidade, embarazo ou parto xurdidos ou agravados de forma imprevista durante a súa estancia no exterior.
 • A libre elección para a prestación da asistencia sanitaria entre o sistema sanitario público e as entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas, podendo cambiar o servizo elixido durante o mes de xaneiro e xuño de cada ano, se así o desexa.
 • Recibir unha atención personalizada, contactando coa Oficina de Información ao Mutualista chamando ao 060, a través do Formulario na páxina web www.muface.es , tamén disponible en la App , ou a través das oficinas dos nosos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas
 • Incluír como beneficiarios ao seu cónxuxe, descendentes e ascendentes, sempre que non estean protexidos polo Sistema Nacional de Saúde e cumpran todos os requisitos.
 • Solicitar de MUFACE unha valoración das unidades médicas de seguimento dependentes do INSS, naquelas situacións de incapacidade temporal nas que se denegue a licenza por existir contradición entre o parte de baixa e o sentido do informe emitido polas unidades médicas do órgano de persoal.
 • Acceder ao programa de axudas sociais previstas para situacións de especial necesidade.

As súas obrigacións como mutualista

 • Manter en MUFACE os seus datos e os dos seus beneficiarios permanentemente actualizados (destino, domicilio, corpo de pertenza, E-mail…). Calquera variación dos mesmos deberá notificalo a MUFACE.
 • A partir dos 14 anos é obrigatorio comunicar a MUFACE o DNI dos seus beneficiarios, se non se comunicou con anterioridade. Lembre que os requisitos para posuír a condición de beneficiario son: convivencia, dependencia económica e non ser titular nin beneficiario doutro dereito á asistencia sanitaria. A condición de beneficiario extínguese no momento en que se incumpra calquera deles. Deberá notificalo a MUFACE para proceder á súa baixa.
 • Debe utilizar os medios concertados que consten no catálogo de servizos da súa entidade, mesmo cando se precise atención urxente. Se por decisión propia ou dos seus familiares, utilizan medios non concertados coa súa entidade, deberán abonar, sen dereito ao reintegro, os gastos que poidan ocasionarse, salvo nos supostos excepcionais previstos no concerto.
 • O talonario de receitas é persoal e intransferible e está destinado ao uso do titular e os seus beneficiarios. Vostede como mutualista é o depositario do seu/s talonario/s de receitas, sendo o responsable da súa custodia e correcto uso.
 • Para recibir asistencia sanitaria acudirá ao seu centro asistencial ou servizo médico debidamente acreditado e co seu talonario de receitas.
 • A partir do 1 de marzo de 2019, os *mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións *Dentarias e Oculares utilizando os procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións *Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" da nosa Sede en https://sede.muface.gob.es/ . Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve. Destacamos a identificación Cl@ve, que permite interactuar con Muface e outras administracións e organismos sen necesidade de cartón ou software engadido. Para rexistrarse, coñeza as oficinas de MUFACE n as que se presta este servizo, ou entre aquí.

 • A partir do 25 de maio de 2020, os mutualistas deberán solicitar unha cita en todas as oficinas de MUFACE. Atopa a súa oficina nesta ligazón e vea como solicitalo.

 • Respecte a normativa vixente sobre aforamento, hixiene, distancias e prevención de riscos cando acuda ás oficinas de MUFACE. Non se acompañe, salvo forza maior,
   

Recomendacións

 • Manteña os seus datos actualizados.
 • Facilite o seu correo electrónico e teléfono móbil para unha comunicación máis inmediata no seu Servizo Provincial ou Oficina Delegada.
 • A maioría dos trámites poden realizarse electronicamente. Afórrese desprazamentos e esperas utilizando, dunha maneira moi sinxela, a sede electrónica de MUFACE . Para a utilización de servizos electrónicos, MUFACE está a se adaptar a Cl@ve, como platafoma de identificación común,  polo que se recomenda rexistrarse en Cl@ve. Cl@ve permitiralle acceder a determinadas prestacións e a outros moitos servizos das administracións públicas sen necesidade de cartón ou software engadido, e pode rexistrarse *presencialmente ou de forma telemática.
 • Pode presentar calquera outro escrito ou comunicación, que non estea contemplado na Sede Electrónica, a través do Rexistro Electrónico Común (REC) . Para utilizar o Rexistro Electrónico Común débese dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.
 • Cando acuda persoalmente a un servizo ou delegación de MUFACE para realizar calquera xestión debe estar acreditado. No caso de que sexa o seu representante quen a efectúa, levará unha autorización expresa.Existen Oficinas que esixen cita previa para recibir atención presencial, entre aquí para coñecelas.
 • En caso de desprazamentos temporais ao estranxeiro en Europa, a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) axudaralle no caso de que necesite asistencia sanitaria. A TSE é un documento persoal e intransferible do que cada mutualista e os seus beneficiarios deberán dispor e que será válida durante dous anos.
 •