accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Drets i obligacions

Els seus drets com a mutualista

 • Rebre assistència sanitària en tota Espanya a través dels serveis mèdics de l'entitat triada, a la prestació farmacèutica i complementàries, necessàries per conservar o restablir la seva salut i la dels seus beneficiaris.
 • En cas d'incompliment per part de la seva entitat, en algun dels punts del concert en sol·licitar assistència, podrà reclamar davant MUFACE la defensa del seu dret, d'acord amb el procediment establert en aquest concert.
 • Rebre assistència sanitària en desplaçaments temporals a l'estranger com a conseqüència d'un accident, malaltia, embaràs o part sorgits o agreujats de forma imprevista durant la seva estada en l'exterior.
 • La lliure elecció per a la prestació de l'assistència sanitària entre el sistema sanitari públic i les entitats d'assegurança d'assistència sanitària concertades, podent canviar el servei triat durant el mes de gener i juny de cada any, si així ho desitja.
 • Rebre una atenció personalitzada, contactant amb l'Oficina d'Informació al Mutualista cridant al 060 ,, a través del Formular i a la pàgina web www.muface.es , també disponible en la App,   o a través de les oficines dels nostres Serveis Provincials o Oficines Delegades
 • Incloure com a beneficiaris al seu cònjuge, descendents i ascendents, sempre que no estiguin protegits pel Sistema Nacional de Salut i compleixin tots els requisits.
 • Recaptar de MUFACE una valoració de les unitats mèdiques de seguiment depenents de l'INSS, en aquelles situacions d'incapacitat temporal en les quals es denegui la llicència per existir contradicció entre el comunicat de baixa i el sentit de l'informe emès per les unitats mèdiques de l'òrgan de personal.
 • Accedir al programa d'ajudes socials previstes per a situacions d'especial necessitat.

Les seves obligacions com a mutualista

 • Mantenir en MUFACE les seves dades i les dels seus beneficiaris permanentment actualitzades (destinació, domicili, cos de pertinença, el seu e-mail…). Qualsevol variació d'aquestes haurà de notificar-ho a MUFACE.
 • A partir dels 14 anys és obligatori comunicar a MUFACE el DNI dels seus beneficiaris, si no s'ha comunicat amb anterioritat. Recordi que els requisits per posseir la condició de beneficiari són: convivència, dependència econòmica i no ser titular ni beneficiari d'un altre dret a l'assistència sanitària. La condició de beneficiari s'extingeix al moment en què s'incompleixi qualsevol d'ells. Haurà de notificar-ho a MUFACE per procedir a la seva baixa.
 • Ha d'utilitzar els mitjans concertats que constin al catàleg de serveis de la seva entitat, fins i tot quan es precisi atenció urgent. Si per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzen mitjans no concertats amb la seva entitat, hauran d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que es puguin ocasionar, excepte en els supòsits excepcionals que preveu el concert.
 • El talonari de receptes és personal i intransferible i està destinat a l'ús del titular i els seus beneficiaris. Vostè com a mutualista és el dipositari del/s seu/s talonari/s de receptes, i és el responsable de la seva custòdia i correcte ús.
 • Per rebre assistència sanitària acudirà al seu centre assistencial o servei mèdic degudament acreditat i amb el seu talonari de receptes.
 • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions Dentàries i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions Dentàries" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu en https://sede.muface.gob.es/. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve.Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de Muface que realitzen el registre Cl@ve, conegui aquí quines són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entri aquí

 • A partir d'el 25 de maig de 2020, els mutualistas hauran de demanar cita prèvia a totes les oficines de MUFACE. Busqui la seva oficina en aquest enllaç i vegi la manera de sol·licitar-la.

 • Respectar les normes vigents sobre aforaments, higiene, distàncies i prevenció de riscos quan vagi a les oficines de MUFACE. No vagi acompanyat excepte cas de força major,
   

Recomanacions

 • Mantingui les seves dades actualitzades.
 • Faciliti el seu correu electrònic i telèfon mòbil per a una comunicació més immediata en el seu Servei Provincial o Oficina Delegada.
 • La majoria dels tràmits es poden realitzar electrònicament. Estalviï desplaçaments i esperes utilitzant, d'una manera molt senzilla, la seu electrònica de MUFACE . Per a la utilització de serveis electrònics, MUFACE està adaptant-se a Cl@ve, com platafoma d'identificació comuna,  per la qual cosa es recomana registrar-se en Cl@ve.Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica.
 • Registri's en la App i conegui els serveis que ofereix.
 • Pot presentar qualsevol altre escrit o comunicació, que no estigui contemplat a la Seu Electrònica, a través del Registre Electrònic Comú (REC) . Per utilitzar el Registre Electrònic Comú s'ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.
 • Quan acudeixi personalment a un servei o delegació de MUFACE per realitzar qualsevol gestió ha d'estar acreditat. En cas que sigui el seu representant qui l'efectua, portarà una autorització expressa.Existeixen Oficines que exigeixen cita prèvia per rebre atenció presencial, entre aquí per conèixer-les.
 • En cas de desplaçaments temporals a l'estranger a Europa, la Targeta Sanitària Europea (TSE) li ajudarà en el cas que necessiti assistència sanitària. La TSE és un document personal i intransferible del que cada mutualista i els seus beneficiaris hauran de disposar i que serà vàlida durant dos anys.
 •