accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Mutualistes

Qui pot ser mutualista de MUFACE

Queden inclosos dins del camp d'aplicació del Mutualisme Administratiu els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat, els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingressar en els Cossos d'aquesta Administració, i els funcionaris que puguin accedir a aquesta condició en virtut d'un exercici de dret d'opció establert per una norma de caràcter especial.

Per contra, amb caràcter general, queden exclosos del Mutualisme Administratiu els funcionaris dels Cossos i Escales pròpies d'altres Administracions Públiques (Administració Local, Autonòmica, de la Seguretat Social, Administració militar o de l'Administració de Justícia), així com els funcionaris d'Escales pròpies dels Organismes Autònoms i el personal d'administració i serveis propis de les Universitats.

Mutualistes obligatoris

Són mutualistes obligatoris els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat i els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingressar en els Cossos d'aquesta Administració.

La incorporació inicial al Règim del Mutualisme Administratiu és obligatòria, única i permanent (excepte variacions i baixes) des del moment de la presa de possessió o, si escau, des del començament del període de pràctiques.

La condició d'afiliat al Mutualisme Administratiu s'acredita mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual figuraran les dades personals del funcionari que siguin necessaries per a la seva identificació com a mutualista, així com el seu número d'afiliació.

Mantenen la condició de mutualistes obligatoris els citats funcionaris quan passin a les situacions administratives de serveis especials (excepte els supòsits de baixa o suspensió d'alta per passar a prestar serveis com a personal de l'administració de la Unió Europea o d'una altra organització internacional en la qual Espanya sigui part), serveis en altres administracions públiques, excedència per cura de familiars, per raó de violència de gènere o violència terrorista i suspensió provisional o ferma de funcions.

Per contra, causaran baixa com a mutualistes obligatoris els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària en qualsevol de les seves modalitats i els  funcionaris que perdin aquesta condició, qualsevol que sigui la causa (excepte els supòsits d'exercici de dret d'opció).

Els funcionaris civils de l'Estat d'ingrés posterior al 31 de desembre de 2010 mantenen el seu enquadrament en el Règim del Mutualisme Administratiu, com a mutualistes de MUFACE, sense perjudici que a l'efecte de pensions quedin enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social (i no en Classes Passives).

Jubilats

Igualment, són mutualistes obligatoris els funcionaris quan hagin estat declarats jubilats en el cos administratiu vinculat al Mutualisme Administratiu si reuneixen algun d'els següents requisits:

  1. Que procedeixin de les situacions administratives que comportin l'alta en la condició de mutualista obligatori (servei actiu, serveis especials i assimilades).
  2. Que hagin mantingut la seva alta com a mutualistes voluntaris.
  3. Que percebin pensió del Règim de Classes Passives causada per la seva condició de funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de MUFACE. En el cas dels funcionaris de nou ingrés des de l'1 de gener de 2011, la pensió percebuda serà del Règim General de la Seguretat Social.

Mutualistes obligatoris en virtud de dret d'opció

Podran mantenir la condició de mutualista obligatori els funcionaris civils que ingressin en Escales d'Organismes Autònoms, després de la superació d'un procés de promoció interna, sempre que exercitin el dret en aquest sentit, en el termini de 15 dies des de la presa de possessió.

Així mateix, podran mantenir la condició de mutualista obligatori els funcionaris civils transferits que ingressin en escales o cossos propis de la Comunitat Autònoma de destinació, després de la superació d'un procés de promoció interna, sempre que exercitin el dret en el termini de 15 dies des de la presa de possessió.

D'altra banda, els funcionaris dels cossos docents dels Centres d'Ensenyaments Integrats (antigues Universitats Laborals) i Centres de Formació Professional (AISS), que s'han anat integrant amb l'esdevenir del temps en les escales o cossos de funcionaris docents establerts per les diverses disposicions d'organització educativa, conservant el seu enquadrament d'origen en el Règim General de la Seguretat Social, accediran a la condició de mutualista obligatori si opten al moment de la sol·licitud de la jubilació voluntària, per incorporar-se al Règim de Classes Passives de l'Estat.

Mutualistes voluntaris

Els mutualistes obligatoris que hagin de causar baixa per passar a la situació d'excedència voluntària, per la pèrdua de la condició de funcionari o per transferència de drets passius a institucions europees, poden mantenir facultativament l'alta com a mutualistes voluntaris sempre que exercitin aquesta opció en el termini d'un mes i es comprometin a abonar exclusivament al seu càrrec les quotes corresponents al funcionari i a l'Estat.

De no sol·licitar-ho en aquest termini i una vegada produïda la baixa no pot recuperar-se la condició de mutualista amb caràcter voluntari.

Recuperació de la condició de mutualista

Els mutualistes en baixa i els mutualistes voluntaris, recuperaran la condició de mutualistes obligatoris si reingresan al servei actiu o a situacions assimilades a aquest, o quan siguin declarats jubilats si compleixen els requisits establerts en la normativa de la Mutualitat.

Normativa

Imprès de sol·licitud d'Afiliació, Variacions i Baixa de Mutualistes (750  KB)Icono pdf