accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Beneficiaris

Qui pot ser beneficiari

Poden ser inclosos com a beneficiaris del Mutualisme Administratiu els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta que es relacionen a continuació:

  1. El cònjuge del mutualista, així com la persona que convisqui amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la del cònjuge.
  2. Els descendents i fills, naturals o adoptius, de tots dos cònjuges o de qualsevol d'ells. Així com els fills de la persona que convisqui amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge. Perquè els fills del cònjuge o de la parella de fet accedeixin a la condició de beneficiaris aquests han d'ostentar al seu torn la condició de beneficiaris del mutualista.
  3. S'assimilen a fills i descendents els menors subjectes a acolliment i tutela legal pel mutualista, el seu cònjuge o la seva parella de fet, sempre que en aquests dos últims suposits ostentin al seu torn la condició de beneficiaris del mutualista.
  4. Germans i germanes del mutualista.
  5. Els ascendents, qualsevol que sigui la seva condició legal, i fins i tot adoptius, tant del mutualista com del seu cònjuge, i els cònjuges per ulteriors nupcias d'aquells.

Requisits

Els requisits que s'han de complir per ser beneficiari són els següents:

  1. Viure amb el titular del dret i a les seves expenses.
  2. No percebre ingressos per rendiments derivats del treball, inclosos els de naturalesa prestacional, i/o del capital mobiliari i immobiliari, superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  3. No estar protegits, per títol diferent, a través de qualsevol dels Règims que integren el sistema espanyol de la Seguretat Social amb una extensió i continguts anàlegs als establerts en el Règim General.

Beneficiaris en cas de defunció

En cas de defunció del mutualista en alta (en actiu o jubilat), únicament podran ser beneficiaris del Mutualisme Administratiu els vidus i orfes d'aquell.

Es consideren assimilats als vidus els qui percebin pensió de viduïtat per haver estat cònjuges legítims, o parella de fet, de funcionaris inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme administratiu.

Es considera equiparat a l'orfe el fill menor d'edat o major incapacitat que hagi estat abandonat pel progenitor mutualista.

L'únic requisit que han de complir per mantenir la condició de beneficiaris és el de no estar protegits, per títol diferent, a través de qualsevol dels Règims que integren el sistema espanyol de la Seguretat Social.

Beneficiaris en cas d'extinció de vincle matrimonial

Podran conservar la condició de beneficiaris del Mutualisme Administratiu, sempre que no estiguin protegits, per títol diferent, a través de qualsevol dels Règims que integren el sistema espanyol de la Seguretat Social, el cònjuge que visqui separat d'un mutualista en alta o que el matrimoni del qual hagi estat declarat nul o dissolt per divorci i tingui dret a una pensió compensatòria a càrrec d'aquell, així com els fills del mutualista

Incompatibilitats

El reconeixement o manteniment per MUFACE de la condició de beneficiari a càrrec d'un mutualista serà incompatible amb la condició d'assegurat o beneficiari a l'efecte de l'assistència sanitària a través del Sistema Nacional de Salut.

La incompatibilitat serà absoluta en els supòsits en què el beneficiari pertanyi com a titular al Règim del Mutualisme Administratiu o a un altre règim del Sistema de la Seguretat Social.

No obstant això, la incompatibilitat serà relativa quan es pogués tenir accés a la condició de beneficiari de més d'un mutualista en l'àmbit del Règim del Mutualisme Administratiu, o quan es pogués accedir a la citada condició a través de qualsevol altre règim del Sistema de la Seguretat Social, si bé en aquest supòsit s'ha d'exercitar el dret d'opció per a inclusió com a beneficiari respecte d'un únic titular del dret.

Normativa

Alta de beneficiaris

L'alta de persones beneficiàries pot realitzar-se per dues vies, a saber: a través de la seu electrònica o en les nostres oficines.

  •     A través de la seu electrònica:

El servei està disponible per tots els mutualistes a la seu electrònica de MUFACE, que podran usar-ho sense que sigui necessari el desplaçament fins a les  oficines de la Mutualitat. Els documents necessaris s'aportaran en format electrònic ( escanejats), mentre que els documents que ja obren en poder de les administracions públiques seran objecte de consulta directa per part de *Muface.

Premi en aquest enllaç per accedir al servei. En la pantalla inicial es recull informació sobre els familiars i assimilats a càrrec del mutualista,  així com els requisits i la documentació que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud per obtenir la condició de persona beneficiària.

  •     En les oficines de Muface.

Pot acudir a les nostres oficines amb l'imprès que s'inclou a l'enllaç següent i la documentació requerida..

Imprès de sol·licitud d'Alta, Variacions i Baixa de Beneficiaris (298  KB)Icono pdf