accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Beneficiaris

Qui poden ser beneficiaris

Poden ser inclosos com a beneficiaris del Mutualisme Administratiu els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta que es relacionen a continuació:

  1. El cònjuge del mutualista, així com la persona que convisca amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la del cònjuge.
  2. Els descendents i fills, naturals o adoptius, de tots dos cònjuges o de qualsevol d'ells. Així com els fills de la persona que convisca amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge. Perquè els fills del cònjuge o de la parella de fet accedisquen a la condició de beneficiaris aquests han d'ostentar al seu torn la condició de beneficiaris del mutualista.
  3. S'assimilen a fills i descendents els menors subjectes a acolliment i tutela legal pel mutualista, el seu cònjuge o la seua parella de fet, sempre que aquests dos últims suposats aquests ostenten al seu torn la condició de beneficiaris del mutualista.
  4. Germans i germanes del mutualista.
  5. Els ascendents, qualsevol que siga la seua condició legal, i fins i tot adoptius, tant del mutualista com del seu cònjuge, i els cònjuges per ulteriors nupcias de tals ascendents.

Requisits

Els requisits que han de complir-se per a ser beneficiari són els següents:

  1. Viure amb el titular del dret i a les seues expenses.
  2. No percebre ingressos per rendiments derivats del treball, inclosos els de naturalesa prestacional, i/o del cabdal mobiliari i immobiliari, superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  3. No estar protegits, per títol diferent, a través de qualsevol dels Règims que integren el sistema espanyol de la Seguretat Social amb una extensió i continguts anàlegs als establits en el Règim General.

Beneficiaris en cas de defunció

En cas de defunció del mutualista en alta (en actiu o jubilat), únicament podran ser beneficiaris del Mutualisme Administratiu els vidus i orfes d'aquell.

Es consideren assimilats als vidus els qui perceben pensió de viduïtat per haver sigut cònjuges legítims, o parella de fet, de funcionaris inclosos en el camp d'aplicació del Mutaulismo administratiu.

Es considera equiparat a l'orfe el fill menor d'edat o major incapacitat que haja sigut abandonat pel progenitor mutualista.

L'únic requisit que han de complir per a mantenir la condició de beneficiaris és el de no estar protegits, per títol diferent, a través de qualsevol dels Règims que integren el sistema espanyol de la Seguretat Social.

Beneficiaris en cas d'extinció de vincle matrimonial

Podran conservar la condició de beneficiaris del Mutualisme Administratiu, sempre que no estiguen protegits, per títol diferent, a través de qualsevol dels Règims que integren el sistema espanyol de la Seguretat Social, el cònjuge que visca separat d'un mutualista en alta o el matrimoni de la qual haja sigut declarat nul o dissolt per divorci i tinga dret a una pensió compensatòria a càrrec d'aquell, així com els fills del mutualista

Incompatibilitats

El reconeixement o manteniment per MUFACE de la condició de beneficiari a càrrec d'un mutualista serà incompatible amb la condició d'assegurat o beneficiari a l'efecte de l'assistència sanitària a través del Sistema Nacional de Salut.

La incompatibilitat serà absoluta en els supòsits en què el beneficiari pertanga com a titular al Règim del Mutualisme Administratiu o a un altre règim del Sistema de la Seguretat Social.

No obstant açò, la incompatibilitat serà relativa quan es poguera tenir accés a la condició de beneficiari de més d'un mutualista en l'àmbit del Règim del Mutualisme Administratiu, o quan es poguera accedir a la citada condició a través de qualsevol altre règim del Sistema de la Seguretat Social, havent-se d'exercitar en aquest supòsit el dret d'opció per a inclusió com a beneficiari respecte d'un únic titular del dret.

Normativa

Alta de beneficiaris

L'alta de persones beneficiàries pot realitzar-se per dos vies, a saber: a través de la seu electrònica o en les nostres oficines.

  •     A través de la seu electrònica:

El servici està disponible per a tots els mutualistes en la seu electrònica de MUFACE, que podran usar-ho sense que siga necessari el desplaçament fins a les  oficines de la Mutualitat. Els documents necessaris s'aportaran en format electrònic ( escanejats), mentre que els documents que ja obren en poder de les administracions públiques seran objecte de consulta directa per part de *Muface.

Polse en este enllaç per a accedir al servici. En la pantalla inicial s'arreplega informació sobre els familiars i assimilats a càrrec del mutualista,  així com els requisits i la documentació que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud per a obtindre la condició de persona beneficiària.

  •     En les oficines de *Muface.

Pot acudir a les nostres oficines amb l'imprés que s'inclou en l'enllaç següent i la documentació requerida..

Imprés de sol·licitud d'Alta, Variacions i Baixa de Beneficiaris (298  KB)Icono pdf