accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Cotització

Règim General

En aquest règim són els òrgans de personal dels diferents departaments ministerials, organismes i institucions, els que han d'ingressar a MUFACE les cotitzacions dels seus funcionaris, prèviament *detraídas de les seves nòmines. Per a això, l'òrgan de personal de l'organisme on presti els seus serveis el mutualista, haurà d'utilitzar l'aplicació *Cotiz@, disponible a la nostra pàgina web, en l'apartat Administració Pública de la Seu Electrònica, que permet la transmissió electrònica de la informació sobre l'ingrés de les cotitzacions dels mutualistes.


Règim Singular

En el règim singular de cotització són els propis mutualistes els subjectes obligats a l'ingrés en MUFACE de les respectives quotes, mitjançant el càrrec del corresponent rebut en el seu compte bancari.


Normativa aplicable

Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Ordre APU/284/2004, de 2 de febrer , que regula el procediment d'ingrés de les cotitzacions dels mutualistes a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Resolució de la Direcció general de MUFACE, de 20 de gener de 2014 (BOE de 31 de gener de 2014), per la qual es desenvolupen les normes per a ingrés de les cotitzacions i control de la recaptació i es dicten les especificacions tècniques per a l'enviament d'informació.