accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples

Tipus de Prestació

Familiares

De què es tracta?

Ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret els/les mutualistes quan es troben en els supòsits de fet legalment establits de part o adopció múltiples.

És compatible amb el subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples.

Quantia

Pagament de 4, 8 ou 12 vegades o Salari Mínim Interprofessional mensual vixente ao dia do nacemento ou data dóna resolució xudicial d'adopció segon sexan 2, 3 ou máis fillos causants.

Nº DE FILLOS SIMULTANIS

Nº DE VEGADES DO IMPORTE

MENSUAL DO S.M.I. (Salari mínim interprofessional)

IMPORT EN EUROS

RD 231/2020, de 4 de febrer

2 4 3.800
3 8 7.600
4 12

11.400

Nota.- S.M.I. per a 2020: 950 euros/mes.

Nota.- Us fillos nados ou adoptats afectats per unha discapacidade igual ou superior ao 33 per cento, computaran o dobre.

Beneficiari

Requisits:

És necessari que el mutualista es trobe d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Mutualitat en la data del fet causant.

Ho percebrà:

  • Qualsevol dels progenitors o adoptantes, determinat de comú acord. Mancant acord, si tots dos reuneixen els requisits per a ser beneficiaris de la prestació de MUFACE, podrà ser beneficiària la mare biològica, si escau.
  • Quan els progenitors o adoptantes no convisquen: qui tinga al seu càrrec la guarda o custòdia dels fills.
  • Si els menors anaren orfes de tots dos progenitors o adoptantes o estigueren abandonats: la persona física que legalment haja de fer-se càrrec d'ells, sense que en aquest cas haja de complir els requisits d'afiliació.

Termini de presentació

Cinc anys a partir de la data del part o de la data de la resolucion judicial per la qual es constitueix l'adopció.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Almenys s'haurà de presentar la següent:

Model de sol·licitud (314  KB)Icono pdf

Declaració responsable (62  KB)Icono pdf

Normativa

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat

Arts.120 a 128 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)

Reial decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual és regulen els prestacions familiars de la Seguretat Social.