accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples

Tipus de Prestació

Familiars

De què es tracta?

Ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret els/les mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part o adopció múltiples.

És compatible amb el subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples.

Quantia

Pagament de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o data de la resolució judicial d'adopció segons siguin 2, 3 o més fills causants.

NÚM. DE FILLS SIMULTANIS

NÚM. DE VEGADES DE L'IMPORT

MENSUAL DEL SMI (Salari mínim interprofessional)

IMPORT EN EUROS

RD 231/2020, de 4 de febrer

2 4 3.800
3 8 7.600
4 12

11.400

Nota.- SMI des de l'1 de setembre de 2021: 965 euros/mes.

Nota.- Els fills nascuts o adoptats afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent, computaran el doble.

Beneficiari

Requisits:

És necessari que el mutualista es trobi d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Mutualitat en la data del fet causant.

Ho percebrà:

  • Qualsevol dels progenitors o adoptants, determinat de comú acord. Mancant acord, si tots dos reuneixen els requisits per ser beneficiaris de la prestació de MUFACE, podrà ser beneficiària la mare biològica, si escau.
  • Quan els progenitors o adoptants no convisquin: qui tingui al seu càrrec la guarda o custòdia dels fills.
  • Si els menors fossin orfes de tots dos progenitors o adoptants o estiguessin abandonats: la persona física que legalment hagi de fer-se càrrec d'ells, sense que en aquest cas hagi de complir els requisits d'afiliació.

Termini de presentació

Cinc anys a partir de la data del part o de la data de la resolucion judicial per la qual es constitueix l'adopció.

Lloc de presentació

La sol·licitud es realitzarà a través de la Seu Electrònica de Muface en l'adreça https://sede.muface.gob.es/ , mitjançant certificat digital reconegut, DNI electrònic, identificació Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN.

Documentació

En emplenar la sol·licitud electrònica li serà sol·licitat:

  • Inscripció del naixement en el Registre Civil, o còpia de l'anotació en el Llibre de Família, si escau.
  • Resolució judicial, en cas d'adopció múltiple.
  • Certificat de qualificació de discapacitat, expedit per l'IMSERSO o òrgan competent en cada comunitat autònoma.

Normativa

Art.29 de la  Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat(Abre en nueva ventana)

Arts.120 a 128 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)

Reial decret 1335/2005, d'11 de novembre(Abre en nueva ventana) pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social.