accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi defunció

Subsidi per defunció del Fons Especial

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

El subsidi és una prestació de pagament únic que pretén compensar la pèrdua econòmica que suposa la mort del titular, i que només pot concedir-se si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tinguessin establertes, i es trobava al corrent en la cotització específica a aquesta, diferent a la cotització general a MUFACE. El beneficiari pot ser el cònjuge, fills, etc…, qualsevol dels al·ludits en la llista de prelació dels respectius reglaments.

Quantia

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de prestacions amb idèntic contingut atorgades pel Fons General de MUFACE.

En la pràctica implica que si la quantia a pagar pel Fons Especial és inferior a la del Fons General, no s'abona. Per contra, si no existeix al Fons General per no tenir dret, o la quantia del Fons Especial és superior, s'abona la diferència.

Cada Mutualitat aplica quantia d'acord amb els seus respectius Reglaments.

 

Termini de presentació

Aquesta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotreure's en una forquilla que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

* Llibre de família complet i actualitzat (amb anotació de defunció), en la seva absència, certifcat literal de matrimoni, o de relació de parentiu, de data posterior a la defunció.

* Certificat de defunció

* Si l'orfe està incapacitat, certificat de l'òrgan competent acreditatiu d'una incapacitat igual o superiror al 65%.

* Si es tracta d'orfandat absoluta, certificat de defunció del cònjuge del causant o llibre de familia.

Si el mutualista no estava jubilat, o no va sol·licitar la pensió en  el Fons Especial de MUFACE, model CS de serveis prestats a l'Administració. S'exceptuen el mutualistes de la mutualitat de l'Organització Sindical, que hauran d'acompanyar resolució de l'INSS de reconeixement de pensió.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si be modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

  • Disposició Addicional Sisena del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny i la Disposició Addicional Primera del Reglament General del Mutualisme Administratiu aprovat pel RD 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2003-7527
  • En els supòsits no recollits pels Reglaments s'aplica el RDL 670/1987 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1987-12636

Model de sol·licitud (362  KB)Icono pdf