accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a malalts celíacs

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Ajudes per a la compra dels productes alimentaris elaborats, tractats o preparats especialment per respondre a les necessitats nutricionals particulars dels malalts celíacs.

S'incorpora, com a novetat, la “Sol·licitud de continuïtat” de l'ajuda concedida en 2019, a la qual podran accedir aquells mutualistes que continuïn reunint els mateixos requisits i mantinguin les mateixes circumstàncies per les quals els van concedir aquesta prestació l'any passat.

Els Serveis Provincials, actuant d'ofici, i una vegada verificats les dades del mutualista, enviaran a l'interessat al que li correspongui aquesta ajuda el corresponent impreso perquè ho remeti a la seva oficina, una vegada signat, per correu postal o ben confirmant la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Mutualitat

Quantia

Les ajudes es configuren com una quantia anual que estarà en funció de la capacitat econòmica del beneficiari de la prestació segons barem establert en la convocatòria, sent el màxim anual de 618,00 euros i el mínim de 339,90 euros.

La quantia podrà ser prorratejada en els supòsits a que es refereix l'epígraf 7.2 de la resolució de convocatòria per 2020.

Beneficiari

Aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que pateixin la malaltia celíaca degudament acreditada.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament.

Lloc de presentació

La sol-licitud de prmera sdjudicació, en  Les nostres Oficines de MUFACE, siempre con cita previa,   o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

El model de sol·licitud de continuïtat pot presentar-se a la Seu Electrònica de Muface.

Documentació

Model de sol·licitud (instruccions en l'imprès) (183  KB)Icono pdf

Informe mèdic (21  KB)Icono pdf

Declaració de rendiments (43  KB)Icono pdf

Declaració de pensions i prestacions (31  KB)Icono pdf

Declaració responsable  (46  KB)Icono pdf

Model 145 - Comunicació de dades al pagador  (257  KB)Icono pdf

Continuitat

Sol-licitut de continuitat per persones celíaques.(Abre en nueva ventana)

Leer más

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s'apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Abre en nueva ventana)

Resolució de 7 de juliol de 2020  , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15 de juliol de 2020).