accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pensió de jubilació

Tipus de prestació

Pensió per jubilació forçosa, voluntària o per incapacitat.

De què es tracta?

La pensió de jubilació és una prestació complementària a la pensió de Classes Passives o del Règim General si escau, prèviament reconeguda a l'interessat, que solament pot concedir-se si s'està afiliat a alguna de les Mutualitats que les tinguessin establertes, i si s'està al corrent en la cotització específica a la mateixa, diferent a la cotització general a MUFACE.

Quantia

L'Estat garanteix en aquestes pensions, les quanties vigents al 31 de desembre de 1973. No obstant això, la garantia inicial de l'Estat respecte a les pensions serà la corresponent a les quanties vigents al 31 de desembre de 1978, si bé la diferència fins a aconseguir les quanties vigents al 31 de desembre de 1973 tindrà el caràcter d'absorbible i es reduirà a partir de l'exercici següent a la seva concessió en un 20 per 100 anual d'aquesta diferència, d'acord amb la Disposició Addicional VI del RD L. 4/2000 pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Per tant existirà una pensió inicial basada a les Bases Reguladores de 1978 (1977 en la Mutualitat 43), i una final amb les Bases de 1973.

Cada Mutualitat aplica un tipus diferent de percentatge que s'estableix en els respectius Reglaments.

Les pensions atorgades pel Fons Especial tenen consideració de pensions públiques, i són d'aplicació els límits legalment establerts tant per a l'assenyalament inicial com per a la seva revaloració, així com per a la concurrència de pensions, d'acord amb el límit establert en la Llei de Pressupostos General de l'Estat, cada any.

Termini de presentació

Aquesta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotreure's en un interval que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documentació

  • Si el mutualista s'ha jubilat en el règim de Classes Passives, Modelo J d'Iniciació del Procediment de reconeixement de pensions.
  • Si el mutualista s'ha jubilat pel règim general, document acreditatiu de la seva concessió.
  • Si es va cotitzar per alguna de les següents mutualitats, també s'acompanyarà document  de serveis prestats a l'Administració, model CS, o equivalent.

 Mutualitats: 01,04,07,10,26,28,32,33,35,36,39,42,44,51.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si be modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

Model de sol·licitud (348  KB)Icono pdf