accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Altres Prestacions Complementàries

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què és tracta?

Prestació complementària de l'assistència sanitària consistent en ajudes econòmiques baremades per fer front a les despeses dels següents determinats dispositius:

Audiòfon
Matalàs o matalasset antiescaras (amb o sense compressor)
Laringòfon
Delimitació i condicions d'accés

L'ajuda per a audiòfon serà incompatible amb la prestació d'audiòfon prevista al Catàleg de Material Ortoprotètic. Quan es prescrigui l'adaptació bilateral d'audiòfons, tots dos podran ser objecte d'ajuda.

El període mínim de renovació ordinària de les prestacions d'audiòfon, matalàs o matalasset antiescaras o laringòfon serà de vint-i-quatre mesos des de la data de la factura.

No s'abonaran reparacions en període de garantia. En el cas dels articles que precisin algun tipus de reparació, la quantia de l'ajuda serà com a màxim el 50% de l'ajuda establerta per a la seva adquisició, acompanyant juntament amb la sol·licitud el certificat de garantia del producte. Les ajudes concedides per aquest concepte seran tingudes en compte a l'efecte del còmput de terminis per a la renovació del mateix article.

La prescripció ha de ser duta a terme per especialista en la matèria corresponent a la patologia que justifiqui la seva prescripció i que estigui concertat o presti serveis en l'entitat a la qual es trobi adscrit el titular.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de l'informe mèdic amb el diagnòstic i la prescripció, així com amb la corresponent factura, que haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seva validesa i en la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acrediti.

Quantia

Aquestes ajudes vénen determinades en l'Annex IV de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

Altres Prestacions Complementàries Quantia
Audiòfon 300 €
Matalàs o matalasset antiescaras (amb o sense compressor) 125 €
Laringòfon 1.100 €

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

Documentació

Model de sol·licitud(Abre en nueva ventana) (la documentació a aportar és la que s'indica en l'imprès de sol·licitud corresponent)

Normativa

Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina. Actualizats els annexes II, III i IV per Resolució de 19 de febrer de 2019, de MUFACE. 

ET POT INTERESSAR

Matalàs o matalasset antiescaras -amb o sense compressor- (PMF)

Audiòfons