accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi especial en cas de part, adopció o acolliment múltiples

Tipus de Prestació

Familiars

De què es tracta?

Ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret les/els mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part, adopció o acolliment múltiples.

És compatible amb la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

Quantia

És el 100% de la base de cotització corresponent al dia del fet causant per 42 dies (sis setmanes de descans obligatori) calculada en funció del nombre de fills o menors acollits simultàniament a partir del segon.

És a dir,

(Base de cotització en el dia del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Núm. fills simultanis - 1)

Bases de cotització anuals (D'acord amb el que es disposa en el Real Decreto-lei 1/2020, de 14 de Gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social.

Grup/Subgrup

 (EBEP)

 Base de Cotització

Euros/any

A1 42.184,02
A2 33.199,88
B 29.071,88
C1 25.498,08
C2 20.173,20
I (Llei 30/84) i Agrupacions Professionals (EBEP) 17.199,27

Beneficiari

És necessari que en el mutualista concorrin els següents requisits:

  • Estar d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Mutualitat en la data del fet causant.
  • Acreditar sis mesos de cotització a la Mutualitat.
  • Haver gaudit el període de descans previst en l'article 49 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

Es percebrà:

  • En cas de part múltiple: qualsevol dels progenitors, en funció de l'opció escollida per la mare, si escau.
  • En cas d'adopció o acolliment múltiples: qualsevol dels adoptants o acollidors, a elecció de tots dos.

Termini de presentació

Cinc anys a partir de la data del part o de la data de resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o de la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, o bé, quan  es tracti d'acolliment simple, la data de la comunicació de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Almenys s'haurà de presentar la següent:

Model de sol·licitud (314  KB)Icono pdf

Declaració responsable (62  KB)Icono pdf

Normativa

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat

Arts.120 a 128 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)

Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.