accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per incapacitat temporal

Tipus de prestació

Incapacitat

De què es tracta?

El subsidi d'incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració en les retribucions del/de la mutualista a partir del dia 91è en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme on presta serveis deixa d'abonar les retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-se en els comunicats de malaltia que acrediten l'assistència sanitària per MUFACE.

Quantia

En les situacions d'incapacitat temporal els/las funcionaris/as tenen els següents drets econòmics:

 • Durant els primers noranta dies, a les retribucions establertes en la normativa vigent (per a més informació es poden dirigir a la seva unitat pagadora).
 • A partir del dia norantè primer percebran:
  • Les retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec, per la seva unitat pagadora;
  • Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingeixi, i serà la més gran de les dues quantitats següents:

 • El 80% de les retribucions bàsiques meritades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75% de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de la llicència.

L'import del subsidi no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència. Si la quantia del subsidi resultés superior, el seu import es reduirà en l'excés.

Requisits

Ser mutualista en situació d'incapacitat temporal i tenir acreditat un període de sis mesos cotitzats al Règim Especial de Funcionaris Civils de l'Estat (període de carència). En cas de no reunir-se aquest període, es poden computar cotitzacions a altres Règims de la Seguretat Social. Si la contingència que provoca la situació d'incapacitat és professional (malaltia professional o accident en acte de servei ) no s'exigeix el període de carència.

Informació addicional

El dret al subsidi per incapacitat temporal neix a partir del dia en què finalitzi el termini de tres mesos des de l'inici de la situació d'incapacitat temporal, és a dir, el dia 91è.

El subsidi s'abonarà mentre duri la situació d'incapacitat temporal i durant la pròrroga dels efectes de la mateixa, sempre que es reuneixin els requisits exigibles per a la seva percepció. Durada màxima de la sitació d'incapacitat temporal: 545 dies més 180 dies de pròrroga dels seus efectes mentre es valora una possible incapacitat permanent. La durada màxima de tot el procés: 730 dies, assolits els quals la situació d'incapacitat temporal i la seva prestació s'extingeixen.

El subsidi per incapacitat temporal s'extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: 730 dies.
 • Incompareixença als reconeixements mèdics de seguiment de la incapacitat temporal.

Accedeixi al simulador per calcular el seu subsidi per incapacitat.

Beneficiari

La persona funcionaria a qui se li hagi expedit comunicat de baixa mèdica, que hagi obtingut llicència per malaltia o accident que li impedeixi el normal acompliment de les funcions públiques, i que rebi assistència sanitària facilitada per MUFACE.

Termini de presentació

A partir del dia 91è en situació d'incapacitat temporal es podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

Lloc de presentació

Els mitjans per sol·licitar el subsidi d'incapacitat temporal són els següents:

1)  A través de la Seu Electrònica de MUFACE  ( accés a guia(Abre en nueva ventana) ), les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Es pot registrar en Cl@ve, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina,  accedint  a la Seu Electrònica (Abre en nueva ventana) de l'Agència Tributària (apartat "Tràmits Destacats/Cl@ve" - accés a sol·licitud de Cl@ve(Abre en nueva ventana) ): Rebrà una carta amb un codi que haurà d'activar a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

2) En la unitat de personal de l'organisme on presta serveis, emplenant l'imprès oficial que apareix més a baix.

3) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprès oficial.

4) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5) En les nostres oficines, acudint amb cita prèvia. Vegi en aquest enllaç com pot sol·licitar la cita en el seu Servei Provincial.

Documentació

Model de sol·licitud (98  KB)Icono pdf

Model 145 de l'IRPF - Comunicació de dades al pagadorVentana nueva

Si no es presenta el model 145 de l'IRPF, es calcularà el tipus de retenció sense tenir en compte les seves circumstàncies personals i familiars (art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

L'òrgan de personal comunicarà a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91è.

Informació dirigida a les Unitats de Personal

Als enllaços següents s'accedeix al model de certificat de retribucions proposat per MUFACE i a les instruccions per emplenar-ho.

Model de certificat de retribucions (943  KB)Icono pdf

Instruccions per emplenar el certificat de retribucions (159  KB)Icono pdf

Sol·licitud electrònica

Accedeixi ara per presentar la seva sol·licitud a través de la Seu Electrònica (apartat "Prestacions Socials/Sol·licitud de subsidi per IT, RE i RLN).

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.