accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors (epígraf 9 de la resolució de convocatòria per a 2020)

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Aquest programa té com a finalitat permetre el manteniment de les ajudes econòmiques concedides en les resolucions de convocatòries anteriors a determinats beneficiaris de les mateixes i per aquells que, havent sol·licitat el reconeixement de la seva situació de dependència, amb determinació del seu grau i nivell, si escau, de conformitat amb l'establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre i normativa de desenvolupament, i en el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, encara no sigui efectiu el seu dret als serveis i prestacions econòmiques del SAAD per causa no imputable als interessats.

No obstant això, podran ser beneficiaris d'aquesta prolongació d'efectes els qui hagin estat declarats no dependents mitjançant resolució de l'òrgan competent del SAAD, sempre que la qualificació de discapacitat que va servir de base per a la concessió de l'ajuda en exercicis anteriors mantingui la seva validesa

Quantia

La corresponent a l'ajuda a extingir que s'estigui cobrant, sense actualització en 2021.

Beneficiari

D'acord amb el que es disposa en la convocatòria 2021, poden ser beneficiàries aquelles persones que haguessin obtingut en la convocatòria anterior una ajuda de la mateixa modalitat i en aquells que hi concorrin els següents requisits:

1) La seva situació econòmica no s'hagi modificat en més del 5% respecte a la convocatòria anterior.

2) Estar afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65% o al 80%, si en aquest últim cas, no arriben als 65 anys d'edat (llevat per a Teleassistència).

3) No haver tingut variació en la seva unitat de convivència o altres circumstàncies que van ser objecte de consideració per a la concessió de l'ajuda anterior.

4) No se'ls hagi fet efectiu cap servei o prestació econòmica vinculada al mateix, a través del SAAD.

5) Es compleixi el requisit previst en l'últim paràgraf de l'epígraf 9.1.

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran fins al 31 de desembre de 2021, inclusivament, d'acord amb l'establert en la corresponent convocatòria.

Lloc de presentació

  • En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia,  o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal.
  • També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (175  KB)Icono pdf

Instruccions per a la seva formalització (117  KB)Icono pdf

Sol·licitud de canvi transitori de modalitat d'ajuda (58  KB)Icono pdf

Rebut per a serveis prestats per persones físiques (39  KB)Icono pdf

Declaració responsable (49  KB)Icono pdf

Model 145- comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s'apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost dobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Resolució de 5 de maig de 2021 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2021 (BOE de 17 de maig de 2021).