accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions per Material Ortoprotètic

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què es tracta?

Prestació complementària de l'assistència sanitària destinada als mutualistes i altres beneficiaris que, havent escollit entitat sanitària concertada,  precisin la utilització de determinats productes sanitaris d'ús extern relacionats al Catàleg General de Material Ortoprotétic. Els mutualistes que han triat Servei Públic de Salut i els seus beneficiaris han de sol·licitar la prestació per aquest Servei de Salut o pel INGESA, en el cas de Ceuta i Melilla, en les mateixes condicions i a través del procediment que estableixin per als seus usuaris. L'Import màxim de finançament és el mateix en tots els casos.

La prestació ortoprotètica comprèn:

  • Pròtesis externes (productes sanitaris que requereixen una elaboració i/o adaptació individualitzada i que, dirigides a substituir un òrgan o part d'ell, no precisen la implantació quirúrgica en el pacient).
  • Cadires de rodes (vehicles individuals per afavorir el trasllat de persones que han perdut, total o parcialment i de forma permanent, la capacitat de deambulación i que siguin adequats al seu grau d'invalidesa).
  • Ortesis (productes sanitaris d'ús extern no implantables que, adaptats individualment al pacient, es destinen a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular o de l'esquelet).
  • Pròtesis Especials (aquelles que, no corresponent per les seves característiques a cap dels apartats anteriors, es troben incloses al Catàleg General de Material Ortoprotètic).

Quantia

Determinada en l'Annex I (Catàleg General de Material Ortoprotètic) de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura d'adquisició del material ortoprotètic. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

Documentació

Models informe mèdic prescripció:

 

Normativa

Annex I de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina, en la redacció donada  per Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifiquen els Annexos I, II i III de la citada Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

ET POT INTERESSAR
Pròtesi (PMF)