accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions Oculars

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què es tracta?

Prestació complementària de l'assistència sanitària consistent en ajudes econòmiques baremades per fer front a les despeses de determinades lents i ajudes òptiques.

La prestació ocular comprèn els següents conceptes:

 • Ulleres (de lluny o de prop)
 • Ulleres bifocals/progressives
 • Substitució de vidre (de lluny o de prop)
 • Substitució de vidre bifocal/progressiu
 • Lentilla
 • Lentilles d'un sol ús (ajuda anual)
 • Lent terapèutica
 • Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres)
 • Ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular

Delimitació i condicions d'accés

En el cas de les ulleres i substitució de vidres solament es concedirà una ullera o la substitució com a màxim de dos vidres per beneficiari i any natural.

En el cas de les lentillas solament es concediran com a màxim dues lentillas per beneficiari i any natural. Si les lentillas fossin d'un sol ús, l'ajuda màxima a concedir per aquest concepte serà de 30 euros per any natural i beneficiari, i s'ha de sol·licitar d'una sola vegada. Les prestacions de lentilla i lentilles d'un sol ús seran incompatibles entre si, tot i que per a cada cas no se superi les unitats/quantitat màxima finançable per any natural. Aquestes limitacions no regiran per a lents terapèutiques.

En el cas de lents terapèutiques es requereix informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que sol·liciti l'ajuda.

Podran accedir a les prestacions per a ajudes òptiques per a baixa visió els beneficiaris que presentin una agudesa visual igual o inferior a 0,3 (3/10) amb correcció en el millor ull o un camp visual inferior a 10º des del punt de vista de fixació. Es requereix per a la primera sol·licitud d'aquesta ajuda informe de l'especialista en oftalmologia en el qual detalli l'agudesa visual i, si escau, el camp visual. Es concedirà un màxim de 360 euros per any natural i beneficiari.

En el cas de les ajudes prismàtiques es requereix informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que se sol·liciti l'ajuda. Es concedirà un màxim de 160 euros per any natural i beneficiari.

Per a totes les prestacions s'haurà d'aportar factura de l'òptic o de l'establiment autoritzat a aquests efectes per l'administració sanitària competent per garantir que s'ha realitzat l'adaptació individual del producte al pacient. No obstant això, per a lents terapèutiques la factura pot ser emesa per l'especialista en oftalmologia.

La factura haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seva validesa i en la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acrediti.

Per realitzar el còmput de les prestacions concedides i la imputació a l'any es tindrà en compte la data de la corresponent factura.

Quantia

Aquestes ajudes vénen determinades en l'Annex III de la Ordre APU 2245/2005, de 30 de Juni.

 

Prestacions Oculars Quantia
Ulleres (de lluny o de prop) 20 €
Ulleres bifocals/progressives 30 €
Substitució de vidre (de lluny o de prop) 10 €
Substitució de vidre bifocal/progressiu 15 €
Lentilla 20 €
Lentilles d'un sol ús (ajuda anual) 30 €
Lent terapèutica 40 €
Ajudes òptiques per a baixa visió 180 €
Ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular 80 €

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

 

 • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions Dentàries i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions Dentàries" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrònica. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o software afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, entre aquí.
 • Els mutualistes jubilats, Beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds de prestacions dentàries i oculars electrònicament quan ho desitgin, i en paper, amb l'imprès oficial, podran fer-ho  durant els dies hàbils de març i octubre de cada any natural, (*)

(*) AVISO MARÇ DE 2021

Per evitar situacions de risc a persones vulnerables i per reservar l'atenció presencial a urgències sanitàries i tramitis que no admeten un altre canal, en un servei essencial com a MUFACE, els mutualistes jubilats, voluntaris i beneficiaris a títol propi han de tramitar la sol·licitud d'ajudes dentarias i oculars durant el mes de març  per aquests canals:

       (D'acord amb l'Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

 •     Per la Seu Electrònica de MUFACE, utilitzant Cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic. (Aquest canal està sempre  disponible i és possible presentar sol·licituds  365 dies a l'any, les 24 hores).

Les persones que no puguin descarregar l'imprès, han de sol·licitar-ho  al seu servei provincial per telèfon o per email i l'hi enviaran per correu postal. En aquest enllaç poden consultar totes les adreces: LES NOSTRES OFICINES. En cas de sol·licitar cita prèvia per tramitar aquesta prestació, solament es lliurarà l'imprès,  i haurà de presentar-se per correu postal o a través d'una oficina de registre general.

 

 • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produeixi la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es formula la sol·licitud, podran presentar les seves sol·licituds pels mitjans expressats a l'apartat anterior, sempre que no s'hagi produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .

Imprès paper

Model normalitzat (Abre en nueva ventana) per a sol·licituds per correu postal o a través dels Registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

Normativa

Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina. Actualizats els annexes  II, III i IV per Resolució de 19 de febrer de 2019, i els annexes I. II i III per Resolució de 26 de desembre de 2019 , de MUFACE .

ET POT INTERESSAR
Prestacions Oculars (PMF)