accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pensió de viduïtat

Tipus de prestació

Pensió per defunció del causant

De què es tracta?

La pensió de viduïtat és una prestació complementària a la pensió de Classes Passives o del Règim General si escau, prèviament reconeguda al supérstite o cònjuge supervivent, que solament pot concedir-se si el mort tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tinguessin establertes, i es trobava al corrent en la cotització específica a aquesta, diferent a la cotització general a MUFACE.

Quantia

L'Estat garanteix en aquestes pensions, les quanties vigents al 31 de desembre de 1973. No obstant això, la garantia inicial de l'Estat respecte a les pensions serà la corresponent a les quanties vigents al 31 de desembre de 1978, si bé la diferència fins a aconseguir les quanties vigents al 31 de desembre de 1973 tindrà el caràcter d'absorbible i es reduirà a partir de l'exercici següent a la seva concessió en un 20 per 100 anual d'aquesta diferència, d'acord amb la Disposició Addicional VI del RD L. 4/2000 pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

En aquest cas es computen la data de jubilació del causant i la de la seva defunció, si han passat menys de cinc anys, regeix la regla esmentada, si han transcorregut més de cinc, es cobrarà d'acord amb la base del causant en 1973.

Cada Mutualitat aplica un tipus diferent de percentatge que s'estableix en els respectius Reglaments. En alguna Mutualitat amb fills amb dret a orfandat, la viduïtat implica un percentatge addicional a la pensió.

Les pensions atorgades pel Fons Especial tenen consideració de pensions públiques, i els són aplicables els límits legalment establerts tant per a l'assenyalament inicial com per a la seva revaloració, així com per a la concurrència de pensions, d'acord amb el límit establert en la Llei de Pressupostos General de l'Estat, cada any.

Aquesta prestació s'extingeix per:

  • Defunció.
  • Nou matrimoni.
  • Constitució de parella de fet.
  • En algun cas per “entrar en religió”.

Beneficiari

El cònjuge o parella de fet inscrita que sobreviu al seu espòs/a que fos beneficiari de pensió del Fons Especial o que, sense haver causat pensió encara, estigués afiliat a algunes de les Mutualitats del Fons Especial.

Termini de presentació

Aquesta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotreure's en una forquilla que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

  •  Llibre de família, complet i actualitzat (amb anotació de defunció), en la seva absència, certificat literal de matrimoni, o de relació de parentiu, de data posterior a la defunció.
  •  Certificat de defunció.

Si el mutualista no estava jubilat, o no va sol·licitar la pensió al Fons Especial de MUFACE, model CS de serveis prestats a l'Administració. Excepte els mutualistes de la Germandat de l'Organització Sindical, que hauran d'acompanyar resolució de l'INSS de reconeixement de pensió.

En cas de separació, nul·litat o divorci, còpia de la sentència declarativa i conveni.

En cas de parelles de fet, empadronament i inscripció en els registres oportuns. Acreditació d'ingressos del sol·licitant l'any de la defunció i del causant l'any anterior.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si be modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

Model de sol·licitud (362  KB)Icono pdf