accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pensió d'orfandat

Pensió orfandat Fons Especial

Pensió per defunció del causant, en alguna Mutualitat, també del cònjuge supérstite.

De què es tracta?

La pensió d'orfandat és una prestació complementària de l'atorgada per Classes Passives o del Règim General si escau, prèviament reconeguda a l'orfe, que solament pot concedir-se si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tinguessin establertes, i es trobava al corrent en la cotització específica a aquesta, diferent a la cotització general a MUFACE.

Quantia

Cada Mutualitat aplica un tipus diferent de percentatge que s'estableix en els respectius Reglaments, així com els orfes que tenen dret a la pensió.

Les pensions atorgades pel Fons Especial tenen consideració de pensions públiques, i els són aplicables els límits legalment establerts tant per a l'assenyalament inicial com per a la seva revaloració, així com per a la concurrència de pensions, d'acord amb el límit establert en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any.

Aquesta prestació s'extingeix per:

 • Defunció.
 • Compliment d'edat.
 • Matrimoni, en determinats casos.
 • Treballar, en determinats casos.
 • Entrar en estat religiós, en determinats casos.

 

Beneficiari

Es reconeix a l'orfe, si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tinguessin establertes, i es trobava al corrent en la cotització específica a aquesta, diferent a la cotització general a MUFACE.

Termini de presentació

Aquesta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotreure's en una forquilla que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentación

 • Llibre de família, complet i actualitzat (amb anotació de defunció), en la seva absència, certificat literal de matrimoni, o de relació de parentiu, de data posterior a la defunció.
 • Certificat de defunció.
 • Si l'orfe està incapacitat, certificat de l'òrgan competent acreditatiu d'una incapacitat igual o superior al 65%.
 • Si es tracta d'orfandat absoluta, certificat de defunció del cònjuge del causant o llibre de família.

Si el mutualista no estava jubilat, o no va sol·licitar la pensió al Fons Especial de MUFACE, model CS de serveis prestats a l'Administració. Excepte els mutualistes de la Germandat de l'Organització Sindical, que hauran d'acompanyar resolució de l'INSS de reconeixement de pensió.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si be modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

 • Disposició Addicional Sisena del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny i la Disposició Addicional Primera del Reglament General del Mutualisme Administratiu aprovat pel RD 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2000-12140
 • En els supòsits no recollits pels Reglaments s'aplica el RDL 670/1987 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2003-7527

Model de sol·licitud (362  KB)Icono pdf