accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per facilitar l'autonomia personal

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar el cost dels serveis, activitats o mitjans tècnics que necessitin les persones amb discapacitat i/o dependència, en els termes establerts per a cada convocatòria.

Quantia

Consta de tres modalitats:

  • Ajudas per al manteniment i potenciació de la capacitat residual: la quantia mensual, en funció de la capacitat econòmica del beneficiari es situa entre 330,94 euros/mes la màxima i 132,37 euros/mes la mínima.
  • Ajudas per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, la quantia anual serà de 1.985,61 euros la màxima i de 330,94 euros la mínima.
  • Ajuda per a mitjans tècnics, la quantia anual serà de 661,88 euros la màxima i de 165,47 euros la mínima.

Per a aquestes dues últimes modalitats, les quanties anuals estan fixades, tant en funció del grau de discapacitat o dependència, amb o sense nivell, reconeguts al beneficiari, com de la seva capacitat econòmica, tenint com a límit la despesa realitzada, si aquesta fos inferior.

Beneficiaris

Aquelles persones, el grau de discapacitat de les quals arribi almenys a un 33 % o hagin estat valorades en qualsevol dels graus de dependència, amb o sense nivell, d'acord amb la normativa sobre dependència.

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran fins al 31 de desembre de 2021, inclusivament, d'acord amb l'establert en la corresponent convocatòria.

Lloc de presentació

La sol·licitud de la modalitat d'ajudes per a manteniment i potenciació de la capacitat residual pot presentar-se:

  • A través de la seu electrònica de MUFACE le s 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les nostres oficines. Es necessita certificat electrònic en vigor, DNI electrònic, Cl @ veu Permanent o Cl @ veu PIN. Si voleu registrar-se a Cl @ve,  entri aquí.
  • En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia,  per correu postal o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal.

Les sol·licituds de les modalitats d'ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i d'ajudes per a mitjans tècnics poden presentar-se: 

  • A través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.
  • .En  Les nostres Oficines  de MUFACE,  sempre amb cita prèvia , per correu postal o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal.

Documentació

Model de sol·licitud (2044  KB)Icono pdf

Instruccions per a la seva formalització (189  KB)Icono pdf

Declaració de rendiments (58  KB)Icono pdf

Declaració de pensions i prestacions (36  KB)Icono pdf

Declaració responsable (52  KB)Icono pdf

Normativa

Resolució de Convocatòria:

Resolució de 5 de maig de 2021 , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2021 (BOE de 17 de maig de 2021).