accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para facilitar a autonomía persoal

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

As axudas teñen como finalidade contribuír a sufragar o custo dos servizos, actividades ou medios técnicos que precisen as persoas con discapacidade e/ou dependencia, nos termos establecidos para cada convocatoria.

Incorpórase, como novidade, a “Solicitude de continuidade” da Modalidade de mantemento e potenciación da capacidade residual, da axuda concedida en 2019, á que poderán acceder aqueles *mutualistas que continúen reunindo os mesmos requisitos e manteñan as mesmas circunstancias polas que lles concederon dita prestación o ano pasado.

Os Servizos Provinciais, actuando de oficio, e unha vez verificados os datos do *mutualista, enviarán ao interesado ao que lle corresponda dita axuda o correspondente impreso para que o remita á súa oficina, unha vez asinado, por correo postal ou ben confirmando a solicitude a través da sede electrónica de la Mutualidade.

Contía

Consta de tres modalidades:

  • Axudas para mantemento e potenciación da capacidade residual: a contía mensual, en función da capacidade económica do beneficiario sitúase entre 330,94 euros/mes a máxima e 132,37 euros/mes a mínima.
  • Axudas para eliminación de barreiras arquitectónicas, a contía anual será de 1.985,61 euros a máxima e de 330,94 euros a mínima.
  • Axuda para medios técnicos, a contía anual será de 661,88 euros a máxima e de 165,47 euros a mínima.

Para estas dúas últimas modalidades, as contías anuais están fixadas, tanto en función do grao de discapacidade ou dependencia, con ou sen nivel, recoñecidos ao beneficiario, como da súa capacidade económica, tendo como límite o gasto realizado, se o mesmo foi inferior.

Beneficiarios

Aquelas persoas cuxo grao de discapacidade alcance polo menos un 33 % ou fosen valorados en calquera dos graos de dependencia, con ou sen nivel, de acordo coa normativa sobre dependencia.

Prazo de presentación

As solicitudes presentaranse ata o 31 de decembro de 2020, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de presentación

O modelo de solicitude de nova adxudicación no tres modalidades do programa ,Nas nosas Oficinas de MUFACE, siempre con cita previa, por corrreo postal ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

O modelo de solicitude de continuidade na modalidade de mantemento e potenciación da capacidade residual pode presentarse na Sede Electrónica de Muface.

Documentación

 

Leer más

Normativa

Resolución de Convocatoria:

Resolución de 7 de xullo de 2020  , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2020 (BOE de 15 de xullo de 2020).