accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples

Tipo de Prestación

Familiares

De que se trata?

Axuda económica de pago único á que teñen dereito os/as mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto ou adopción múltiples.

É compatible co subsidio especial por maternidade en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Contía

Pago de 4, 8 ou 12 veces o Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente ao día do nacemento ou data da resolución xudicial de adopción segundo sexan 2, 3 ou máis fillos causantes.

Nº DE FILLOS SIMULTÁNEOS

Nº DE VECES DO IMPORTE

MENSUAL DO S.M.I. (Salario mínimo interprofesional)

IMPORTE EN EUROS

R.D. 231/2020, de 4 de febrero

2 4 3.800
3 8 7.600
4 12

11.400

Nota.- S.M.I. para 2020: 950 euros/mes.

Nota.- Os fillos nados ou adoptados afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, computarán o dobre.

Beneficiario

Requisitos:

É necesario que o mutualista atópese de alta ou en situación asimilada ao alta na Mutualidade na data do feito causante.

Percibirao:

  • Calquera dos proxenitores ou adoptantes, determinado de común acordo. A falta de acordo, si ambos reúnen os requisitos para ser beneficiarios da prestación de MUFACE, poderá ser beneficiaria a nai biolóxica, no seu caso.
  • Cando os proxenitores ou adoptantes non convivan: quen teña ao seu cargo a garda ou custodia dos fillos.
  • Si os menores fosen orfos de ambos proxenitores ou adoptantes ou estivesen abandonados: a persoa física que legalmente teña que facerse cargo deles, sen que neste caso teñan que cumprir os requisitos de afiliación.

Prazo de presentación

Cinco anos a partir da data do parto ou da data da resolucion xudicial pola que se constitúe a adopción.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Polo menos deberase presentar a seguinte:

Modelo de solicitude (314  KB)Icono pdf

Declaración responsable (62  KB)Icono pdf

Normativa

Art.29 da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado(Abre en nueva ventana)

Arts.120 a 128 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana)

Real Decreto 1335/2005, de 11 de novembro(Abre en nueva ventana) , polo que se regulan as prestacións familiares da Seguridade Social.