accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestación por fillo ou menor acollido a cargo discapacitado

Tipo de prestación

Familiares

De que se trata?

Dentro dos dous mecanismos de cobertura que configuran o Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, a prestación por fillo ou menor acollido a cargo, cando se trata de discapacitados, é xestionada por MUFACE.

Consiste nunha asignación económica mensual, por fillo ou menor acollido discapacitado, que se establece en función da súa idade, do grao de discapacidade e da necesidade do concurso doutra persoa.

Os efectos da prestación son trimestrais. Con carácter xeral, as altas, reposicións e variacións que supoñan un aumento na contía da prestación producen efecto no trimestre natural inmediatamente seguinte a aquel en que se presente a solicitude. Nos casos en que as variacións supoñan unha redución ou extinción da prestación os efectos serán do último día do trimestre natural en que se produciu dita variación, sen ter en consideración a data de comunicación da mesma.

Contía

Prestación mensual cuxa contía se fixou pol Real Decreto 46/2021, de 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021.

Para o ano 2021 as contías son as seguintes :

  • MODALIDADE 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%). 83,33 €/mes.
  • MODALIDADE 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%). 399,20 €/mes.
  • MODALIDADE 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa). 598,80 €/mes.

Beneficiario

O mutualista en alta ou situación asimilada ao alta en Muface que teña ao seu cargo ao fillo ou menor acollido con dereito á prestación de discapacidade.

O discapacitado causante da prestación deberá pertencer ao colectivo de Muface, salvo que realice unha actividade laboral ou sexa beneficiario dunha prestación ou subsidio económico de natureza salarial que lle encadre no Réxime Xeral de Seguridade Social. En ningún caso, a retribución que perciba pola realización da devandita actividade laboral ou polo cobro da devandita prestación ou subsidio económico poderá superar o 100 % do Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.

O Salario Mínimo Interprofesional para 2021 é de 950 euros/mes, do 1 de xaneiro ao 31 de agosto. E de 965 euros/mes, do 1 de setembro ao 31 de decembro.

 

Prazo de presentación

Durante todo o ano, a condición de que no momento da mesma acredítese a concorrencia das circunstancias determinantes do dereito á prestación.Teña en conta que a data de solicitude determina a data de efectos económicos do recoñecemento desta prestación (efectos no trimestre natural inmediatamente seguinte a aquel en que se presente a solicitude)

Lugar de presentación

Pode solicitala:

  • Nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE. Para esta xestión debe solicitar cita previa nas nosas oficinas, vexa NESTA LIGAZÓN como pode solicitala no seu Servizo Provincial.
  • Por correo postal,  achegando a documentación necesaria.
  • En calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
  • Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Infórmese sobre a prestación no seu Servizo Provincial ou no Formulario web da Oficina de Información ao *Mutualista NESTA LIGAZÓN, , ao que tamén pode acceder desde a *APP Móbil, na que pode rexistrarse entrando AQUÍ.

Documentación

Modelo de solicitude (311  KB)Icono pdf

Comunicación de cambio de datos bancarios (344  KB)Icono pdf

Normativa

Art.29 da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado(Abre en nueva ventana)

Art.119 e seguintes do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana)