accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Subsidio por incapacidade temporal

Tipo de prestación

Incapacidade

De que se trata?

O subsidio de incapacidade temporal é unha prestación cuxa finalidade é compensar a minoración nas retribucións do/a mutualista a partir do día 91º en situación de incapacidade temporal, cando o organismo onde presta servizos deixa de abonar as retribucións complementarias. A situación de IT decláraa o órgano de persoal mediante a licenza por esta causa, baseándose nos partes de enfermidade que acreditan a asistencia sanitaria por MUFACE.

Contía

Nas situacións de incapacidade temporal os funcionarios/as teñen os seguintes dereitos económicos:

 • Durante os primeiros noventa días, as retribucións establecidas na normativa vixente (para máis información poden dirixirse á súa Unidade pagadora).
 • A partir do día nonaxésimo primeiro percibirán:
  • As retribucións básicas e, no seu caso, a prestación por fillo a cargo, pola súa unidade pagadora.
  • Un subsidio por incapacidade temporal a cargo de MUFACE.

A contía do subsidio é fixa e invariable, en tanto este non se extinga, e será a maior das dúas cantidades seguintes:

 • O 80 por 100 das retribucións básicas devengadas (soldo, trienios e grao, no seu caso), incrementadas na sexta parte dunha paga extraordinaria, correspondente ao terceiro mes da licenza.
 • O 75 por 100 das retribucións complementarias devengadas no terceiro* mes da licenza.

O importe do subsidio íntegro así calculado non poderá ser superior ás retribucións complementarias íntegras correspondentes ao terceiro mes de licenza.

Se a contía do subsidio resultase superior, o seu importe reducirase no exceso.

Requisitos:


Ser mutualista en situación de incapacidade temporal e ter acreditado un período de seis meses cotizados ao Réxime Especial de Funcionarios Civís do Estado (período de carencia). En caso de non reunirse este período, pódense computar cotizacións a outros Réximes da Seguridade Social. Se a continxencia que provoca a situación de incapacidade é profesional (accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional) non se esixe o período de carencia.


Información adicional:


O dereito ao subsidio por incapacidade temporal nace a partir do día en que finalice o prazo de tres meses desde o inicio da situación de incapacidade temporal, é dicir, o día 91º.
O subsidio abonarase mentres dure a situación de incapacidade temporal e durante a prórroga dos efectos da mesma, sempre que se reúnan os requisitos esixibles para a súa percepción. (Duración máxima da IT: 24 meses; número máximo de mensualidades completas de subsidio de MUFACE: 21).

O subsidio extínguese, entre outras causas, por:

 • Finalización da licenza de enfermidade.
 • Declaración de xubilación.
 • Falecemento.
 • Transcurso do prazo máximo de duración: este é de 24 meses.

CALCULE O seu SUBSIDIO

Beneficiario

O funcionario/a a quen se lle expediu parte de baixa médica, que obtivese licenzas por enfermidade ou accidente que impida o normal desempeño das funcións públicas e que reciba asistencia sanitaria facilitada por MUFACE.

Prazo de presentación

Unha vez cumpridos os tres primeiros meses en situación de incapacidade temporal poderase solicitar o subsidio a MUFACE.

Lugar de presentación

Os medios para solicitar o Subsidio de incapacidade temporal son os seguintes:

    1)  A través da Sede Electrónica de MUFACE , as 24 horas do día, todos os días do ano. Precísase certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve permanente ou Cl@ve *PIN. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, fágao sen necesidade de desprazarse a unha oficina, accedendo á sede electrónica da Axencia Tributaria/Trámites Destacados/Cl@ve. NESTA LIGAZÓN : Recibirá unha carta cun código que deberá activar na sede electrónica da Seguridade Social.
    2) Na unidade de persoal do organismo onde presta servizos, cumprimentando o impreso oficial que aparece máis abaixo.
    3) Mediante correo postal, cumprimentando o mencionado impreso oficial.

    4) En calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ademais do órgano de persoal onde o *mutualista preste os seus servizos.


    O órgano de persoal comunicará directamente a MUFACE a licenza do cuarto mes xunto co certificado das retribucións básicas e complementarias devengadas ao comezo do terceiro mes de licenza e das complementarias deixadas de abonar a partir do día 91º.

Documentación

Modelo de solicitude (501  KB)Icono pdf

Modelo 145-comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf

A falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias (Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)

Información dirixida ás Unidades de Persoal

Modelo de Certificado de Retribuciones(Abre en nueva ventana)

Modelo de certificado de retribuciones (943  KB)Icono pdf

Instrucións para cumprimentar o certificado de retribucións (110  KB)Icono pdf

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regula o procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Resolución de 1 de abril de 2019 para a tramitación electrónica e actualización de modelos previstos na Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño.

Solicitude electrónica

https://sede.muface.gob.es/(Abre en nueva ventana)