accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per incapacitat temporal

Tipus de prestació

Incapacitat

De què es tracta?

El subsidi d'incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració en les retribucions del/la mutualista a partir del dia 91º en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme on presta serveis deixa d'abonar les retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-se en els parts de malaltia que acrediten l'assistència sanitària per MUFACE.

Quantia

En les situacions d'incapacitat temporal els funcionaris/as tenen els següents drets econòmics:

 • Durant els primers noranta dies, a les retribucions establides en la normativa vigent (para més informació poden dirigir-se a la seua Unitat pagadora).
 • A partir del dia norantè primer percebran:
  • Les retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec, per la seua unitat pagadora.
  • Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingisca, i serà la major de les dues quantitats següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el tercer* mes de la llicència.

L'import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència.

Si la quantia del subsidi resultara superior, el seu import es reduirà en l'excés.

La concessió del subsidi per incapacitat temporal exigeix que el beneficiari/a faig cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, excepte malaltia professional o accident en acte de servei o com a conseqüència d'ell.

El subsidi s'extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: aquest és de 24 mesos.

CALCULE EL SEU SUBSIDI

Beneficiari

El funcionari/a a qui se li haja expedit part de baixa mèdica, que haja obtingut llicències per malaltia o accident que impedisca el normal acompliment de les funcions públiques i que reba assistència sanitària facilitada per MUFACE.

Termini de presentació

Una vegada complits els tres primers mesos en situació d'incapacitat temporal es podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

Lloc de presentació

Els mitjans per sol·licitar el Subsidi d'incapacitat temporal són els següents:

    1)  A través de la Seu Electrònica de MUFACE, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, faci-ho sense necessitat de desplaçar-se a una oficina, accedint a la seu electrònica de l'Agència Tributària/Tràmits Destacats/Cl@ve. EN AQUEST ENLLAÇ: Rebrà una carta amb un codi que haurà d'activar a la seu elec trònica de la Seguretat Social.
    2) En la unitat de personal de l'organisme on presta serveis, emplenant l'imprès oficial que apareix més a baix.
    3) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprès oficial.

    4) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista presti els seus serveis.

 

    L'òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91º.

Documentació

Model de sol·licitud (497  KB)Icono pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Informació dirigida a les Unitats de Personal

Modelo de Certificado de Retribuciones(Abre en nueva ventana)

Modelo de certificado de retribuciones (943  KB)Icono pdf

Instruccions per a emplenar el certificat de retribucions (110  KB)Icono pdf

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Resolució d'1 d'abril de 2019 per a la tramitació electrònica i actualització de models previstos en l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.

Sol·licitud electrònica

https://sede.muface.gob.es/(Abre en nueva ventana)