accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions Oculars

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què es tracta?

Prestació complementària de l'assistència sanitària consistent en ajudes econòmiques baremades per a fer front a les despeses de determinades lents i ajudes òptiques.

La prestació ocular comprèn els següents conceptes:

 • Ulleres (des de lluny o a prop)
 • Ulleres bifocales/progressives
 • Substitució de cristall (des de lluny o a prop)
 • Substitució de cristall bifocal/progressiu
 • Lentilla
 • Lentillas d'un sol ús (ajuda anual)
 • Lent terapèutica
 • Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopios, lupes i filtres)
 • Ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular

Delimitació i condicions d'accés

En el cas de les ulleres i substitució de cristalls solament es concedirà una porta mala sort o la substitució com a màxim de dos cristalls per beneficiari i any natural.

En el cas de les lentillas solament es concediran com a màxim dues lentillas per beneficiari i any natural. Si les lentillas foren d'un sol ús, l'ajuda màxima a concedir per aquest concepte serà de 30 euros per any natural i beneficiari, havent-se de sol·licitar d'una sola vegada. Les prestacions de lentilla i lentillas d'un sol ús seran incompatibles entre si, tot i que per a cada cas no se supere les unitats/quantitat màxima finançable per any natural. Aquestes limitacions no regiran per a lents terapèutiques.

En el cas de lents terapèutiques es requereix informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que sol·licite l'ajuda.

Podran accedir a les prestacions per a ajudes òptiques per a baixa visió els beneficiaris que presenten una agudesa visual igual o inferior a 0,3 (3/10) amb correcció en el millor ull o un camp visual inferior a 10º des del punt de vista de fixació. Es requereix per a la primera sol·licitud d'aquesta ajuda informe de l'especialista en oftalmologia en el qual detalle l'agudesa visual i, si escau, el camp visual. Es concedirà un màxim de 360 euros per any natural i beneficiari.

En el cas de les ajudes prismàtiques es requereix informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que se sol·licite l'ajuda. Es concedirà un màxim de 160 euros per any natural i beneficiari.

Per a totes les prestacions haurà d'aportar-se factura de l'òptic o de l'establiment autoritzat a aquests efectes per l'administració sanitària competent per a garantir que s'ha realitzat l'adaptació individual del producte al pacient. No obstant açò, per a lents terapèutiques la factura pot ser emesa per l'especialista en oftalmologia.

La factura haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seua validesa i en la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acredite.

Per a realitzar el còmput de les prestacions concedides i la imputació a l'any es tindrà en compte la data de la corresponent factura.

Quantia

Aquestes ajudes vénen determinades en l'Annex III de la Orden APU 2245/2005, de 30 de Juni:.

 

Prestacions Oculars Quantia
Ulleres (des de lluny o a prop) 20 €
Ulleres bifocales/progressives 30 €
Substitució de cristall (des de lluny o a prop) 10 €
Substitució de cristall bifocal/progressiu 15 €
Lentilla 20 €
Lentillas d'un sol ús (ajuda anual) 30 €
Lent terapèutica 40 €
Ajudes òptiques per a baixa visió 180 €
Ajudes prisáticas per a alteracions severes de la motilidad ocular 80 €

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establides en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

 • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions *Dentarias i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions *Dentarias" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu en https://sede.muface.gob.es/. Per a açò, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Destaquem la identificació Cl@ve, que permet interactuar amb *Muface i altres administracions i organismes sense necessitat de targeta o programari afegit. Per a registrar-se, conega les oficines de MUFACE en les quals es presta aquest servei, o entre ací.
 • Os *mutualistas xubilados, Beneficiarios a título propio e *mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes de prestacións *dentarias e oculares electronicamente cando o desexen, e en papel, co impreso oficial,  poderán facelo  durante os días hábiles de marzo, setembro e outubro de cada ano natural, xa sexa nas nosas Oficinas , por correo postal ou a través dos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
 • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produïsca la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es formula la sol·licitud, podran presentar les seues sol·licituds pels mitjans expressats en l'apartat anterior, sempre que no s'haja produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .

Model de sol-licitud paper

Model normalitzat p(Abre en nueva ventana) er a sol·licituds presencials, per correu postal o a través dels Registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

Normativa

Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina.Actualizats els annexes II, III i IV per Resolució de 19 de febrer de 2019 de MUFACE.

ET POT INTERESSAR
Prestacions Oculars (PMF)