accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestaciones sanitarias complementarias

Tenga en cuenta que se ha levantado la suspensión de plazos administrativos decretada el 14 de marzo de 2020.

 • Pròtesi

  Acordeón de Pròtesi

  Quina pròtesi són objecte de reintegrament per part de MUFACE?

  Els mutualistes que han escollit entitat sanitària concertada podran sol·licitar totes les que figuren al Catàleg de material ortoprotétic, adaptat al catàleg comú de prestació ortoprotésica suplementària del Sistema Nacional de Salut, que pot consultar a la nostra web.

  La prestació ortoprotésica als titulars i els seus beneficiaris adscrits a l'INSS, amb la mateixa quantia i catàleg,  els serà facilitada pel Servei de Salut de la seva Comunitat Autònoma de residència o pel INGESA (Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla) en les mateixes condicions i a través del mateix procediment que per a la resta dels seus usuaris.

 • Prestacions dentarias

  Acordeón de Prestacions dentarias

  Prestaciones dentarias

  Com es poden sol·licitar les ajudes dentarias?

  Pot sol·licitar la prestació:

  • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions *Dentarias i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions *Dentarias" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrònica . Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conegui aquí quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre aquí
  • Els mutualistes jubilats, Beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds de prestacions *dentarias i oculars electrònicament quan ho desitgin, i en paper, amb l'imprès oficial, (Abre en nueva ventana) podran fer-ho  durant els dies hàbils de març i octubre de cada any natural, ja sigui en les nostres Oficines, per correu postal o a través dels registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
  • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produeixi la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es *fomrula la sol·licitud, podran presentar les seves sol·licituds pels mitjans expressats a l'apartat anterior, sempre que no s'hagi produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .

   

   

  Documentació que ha d'acompanyar, qualsevol que siga la forma de sol·licitud:

  • Factura de l'odontòleg, estomatólogo o cirurgià maxilofacial que haja realitzat la implantació o el tractament. La factura ha de detallar CONCEPTES I PREUS i incloure la  CONSTÀNCIA DEL PAGAMENT, o anar acompanyada del CORRESPONENT REBUT que acredite aquell.Així mateix, haurà de contenir l'esment que el servei està exempt d'IVA.
  • Si es tracta d'ORTODÒNCIA i el beneficiari HA COMPLIT ELS 18 ANYS en la data de la factura, informe del mèdic odontòleg, estomatólogo o cirurgià maxilofacial acreditatiu de la data en què va començar el tractament.

   

  El meu fill està en tractament d'ortodòncia però l'import ho abone de forma fraccionada. Quan puc demanar la prestació de MUFACE?

  La pot sol·licitar des del moment en què es tinguen factura/factures per import igual o superior a l'ajuda.

 • Prestacions oculars

  Acordeón de Prestacions oculars

  Quina ajuda puc sol·licitar per a pròtesis oculars?

  Els límits d'aquestes ajudes són per beneficiari i factures corresponents a l'any natural. Es poden sol·licitar com a màxim:

  • Una porta mala sort completa o la substitució de dos cristalls per beneficiari i any natural.
  • Dos lentillas per beneficiari i any natural. Si les lentillas foren d'un sol ús, l'ajuda màxima a concedir per aquesta concepte serà de 30 euros per any natural i beneficiari, havent-se de sol·licitar d'una sola vegada.
  • Les prestacions de lentilla i lentillas d'un sol ús seran incompatibles entre si, tot i que per a cada cas no se supere les unitats/quantitat màxima finançable per any natural.

  Com es poden sol·licitar les ajudes oculars?

  • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions *Dentarias i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions *Dentarias" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrònica. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conegui aquí quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre aquí
  • Els mutualistes jubilats, Beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds de prestacions *dentarias i oculars electrònicament quan ho desitgin, i en paper, amb l'imprès oficial, (Abre en nueva ventana) podran fer-ho  durant els dies hàbils de març i octubre de cada any natural, ja sigui en les nostres Oficines, per correu postal o a través dels registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
  • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produeixi la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es *fomrula la sol·licitud, podran presentar les seves sol·licituds pels mitjans expressats a l'apartat anterior, sempre que no s'hagi produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .
    

  La documentació que ha d'acompanyar, qualsevol que siga la forma de presentació, serà la següent:

  • Per a totes les prestacions haurà d'aportar-se factura de l'òptic o de l'establiment autoritzat a aquests efectes per l'administració sanitària competent per a garantir que s'ha realitzat l'adaptació individual del producte al pacient. No obstant açò per a les lents terapèutiques la factura pot ser emesa per l'especialista en oftalmologia.
  • Es requerirà informe de l'oftalmólogo per a la primera sol·licitud d'ajudes òptiques per a baixa visió, i sempre per a les de lents terapèutiques i ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular.

   

  M'he comprat unes ulleres des de lluny i vaig a sol·licitar la prestació de MUFACE. Necessite la graduació de l'oftalmólogo?

  No. Solament ha d'acompanyar-se a la sol·licitud informe del metge oftalmólogo per a la primera sol·licitud d'ajudes òptiques per a baixa visió, i sempre per a les de lents terapèutiques i ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular.

  Acabe de trobar unes factures de lentillas de fa dos anys i no vaig demanar l'ajuda de MUFACE. Tindria dret a la prestació?

  Sí. El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establides en l'article 1973 del Codi Civil.

  Té Vè. cinc anys, des de la data de factura, per a demanar l'ajuda. L'import de l'ajuda serà el que estiga establit en la data en què es formule la sol·licitud.

 • Audiòfons

  Acordeón de Audiòfons

  Han passat més de dos anys des que vaig sol·licitar l'ajuda per la compra d'un audiòfon i ara m'he de fer un altre. És necessari que torne a presentar informe de l'especialista?

  Sí. Per a sol·licitar la prestació per audiòfon, és necessari l'informe de l'especialista tant en la sol·licitud inicial com en les renovacions, ordinàries o extraordinàries.

  Muface em va donar una prestació per a la compra d'un audiòfon i ara he de reparar-ho. Existeix ajuda per aquest concepte?

  Sí. La quantia de l'ajuda serà com a màxim el 50% de l'ajuda establida per a la seua adquisició, sempre que l'audiòfon no es trobe en període de garantia, i serà tinguda en compte a l'efecte del compute de terminis per a la renovació del mateix article.

  M'he de posar dos audiòfons i no sé si puc demanar alguna ajuda.

  Sí. Pot vostè sol·licitar prestació per correu postal,  o presencialment en qualsevol  oficina de MUFACE , presentant, emplenat i signat, l'Imprès de Sol·licitud,(Abre en nueva ventana) acompanyat de la següent documentació:

  • Informe de l'especialista en la matèria corresponent a la patologia que justifique la seua prescripció i que estiga concertat o preste serveis en l'entitat a la qual es trobe adscrit el titular.
  • Factura en la qual haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acredite.

  Per als Titulars adscrits a l'INSS/Serveis públics de salut, la documentació que acredite que, havent utilitzat els serveis sanitaris que els corresponien, van sol·licitar la prestació en l'organisme competent i no la van obtenir o ho van fer en quantia inferior a la finançada per MUFACE.

 • Matalàs o matalasset antiescaras (amb o sense compressor)

  Acordeón de Matalàs o matalasset antiescaras (amb o sense compressor)

  La meua mare va a eixir del sanatori i el metge ha indicat que hem de posar-li en el llit un matalàs antiescaras. Té alguna ajuda?

  Si. Pot sol·licitar la prestació:

  A) PER CORREU POSTAL, utilitzant l'ASSISTENT PER A la SOL·LICITUD .

  B) PRESENCIALMENT en qualsevol oficina de MUFACE , presentant, emplenat i signat, l'imprès Prest-complementaria-DPSA-17_CA.pdf(Abre en nueva ventana) .

  Documentació que ha d'acompanyar, qualsevol que siga la forma de sol·licitud:

  • Informe de l'especialista en la matèria corresponent a la patologia que justifique la seua prescripció i que estiga concertat o preste serveis en l'entitat a la qual es trobe adscrit el titular.
  • Factura original en la qual haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acredite.
  • Per la seua banda, els titulars adscrits a l'INSS/Sistema públic de salut, la documentació que acredite que, havent utilitzat els serveis sanitaris que els corresponien, van sol·licitar la prestació en l'organisme competent i no la van obtenir o ho van fer en quantia inferior a la finançada per MUFACE.