accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestaciones sanitarias complementarias

Tenga en cuenta que se ha levantado la suspensión de plazos administrativos decretada el 14 de marzo de 2020.

 • Prótese

  Acordeón de Prótese

  Que prótese son obxecto de reintegro por parte de MUFACE?

  Os mutualistas que escolleron entidade sanitaria concertada poderán solicitar todas as que figuran no Catálogo de material orto-protésico, adaptado ao catálogo común de prestación orto-protésica suplementaria do Sistema Nacional de Saúde, que pode consultar na nosa web.

  A prestación ortoprotésica aos titulares e os seus beneficiarios adscritos ao INSS, coa mesma contía e catálogo,  seralles facilitada polo Servizo de Saúde da súa Comunidade Autónoma de residencia ou polo INGESA (Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla) nas mesmas condicións e a través do mesmo procedemento que para o resto dos seus usuarios.

 • Prestacións dentarias

  Acordeón de Prestacións dentarias

  Prestaciones dentarias

  Como se poden solicitar as axudas dentarias?

  Pode solicitar a prestación:

  • A partir do 1 de marzo de 2019, os *mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións *Dentarias e Oculares utilizando os procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións *Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" da nosa Sede en https://sede.muface.gob.es/. Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve. Destacamos a identificación Cl@ve, que permite interactuar con Muface e outras administracións e organismos sen necesidade de cartón ou software engadido. Para rexistrarse, coñeza as oficinas de MUFACE nas que se presta este serviz o, ou entre aquí.
  • Os *mutualistas xubilados, Beneficiarios a título propio e *mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes de prestacións *dentarias e oculares electronicamente cando o desexen, e en papel, co impreso oficial, (Abre en nueva ventana) poderán facelo  durante os días hábiles de marzo e outubro de cada ano natural, xa sexa nas nosas Oficinas , por correo postal ou a través dos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
  • Excepcionalmente, os *mutualistas con feitos causantes cuxa data produza a prescrición do dereito durante o ano natural no que se formula a solicitude, poderán presentar as súas solicitudes polos medios expresados no apartado anterior, a condición de que non se produciu dita prescrición polo transcurso do prazo de cinco anos do art. 53.1 do Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo .

   

  Documentación que debe acompañar, calquera que sexa a forma de solicitude:

  • Factura do odontólogo, estomatólogo ou cirurxián maxilofacial que realizase a implantación ou o tratamento. A factura debe detallar CONCEPTOS E PREZOS e incluír a  CONSTANCIA DO PAGO, ou ir acompañada do CORRESPONDENTE RECIBO que acredite aquel.Así mesmo, deberá conter a mención de que o servizo está exento de IVA.
  • Se se trata de ORTODONCIA e o beneficiario CUMPRIU Os 18 ANOS na data da factura, informe do médico odontólogo, estomatólogo ou cirurxián maxilofacial acreditativo da data en que comezou o tratamento.

   

  O meu fillo está en tratamento de ortodoncia pero o importe abónoo de forma fraccionada. Cando podo pedir a prestación de MUFACE?

  Pódea solicitar desde o momento en que se teñan factura/facturas por importe igual ou superior á axuda.

 • Prestacións oculares

  Acordeón de Prestacións oculares

  Que axuda podo solicitar para próteses oculares?

  Os límites de estas axudas son por beneficiario e facturas correspondentes ao ano natural. Pódense solicitar como máximo:

  • Unha lente completa ou a substitución de dous cristais por beneficiario e ano natural.
  • Dúas lentes de contacto por beneficiario e ano natural. Se as lentes de contacto fosen desechables, a axuda máxima a conceder por este concepto será de 30 euros por ano natural e beneficiario, debéndose solicitar dunha soa vez.
  • As prestacións de lente de contacto e lentes de contacto desechables serán incompatibles entre si, aínda cando para cada caso non se supere as unidades/cantidade máxima financiable por ano natural.

  Como se poden solicitar as axudas oculares?

  • A partir do 1 de marzo de 2019, os *mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións *Dentarias e Oculares utilizando os procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións *Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" da nosa Sede en https://sede.muface.gob.es/ . Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve. Destacamos a identificación Cl@ve, que permite interactuar con Muface e outras administracións e organismos sen necesidade de cartón ou software engadido. Para rexistrarse, coñeza as oficinas de MUFACE nas que se presta este servizo, ou entre aquí.
  • Os *mutualistas xubilados, Beneficiarios a título propio e *mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes de prestacións *dentarias e oculares electronicamente cando o desexen, e en papel, co impreso oficial, (Abre en nueva ventana) poderán facelo  durante os días hábiles de marzo e outubro de cada ano natural, xa sexa nas nosas Oficinas, por correo postal ou a través dos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
  • Excepcionalmente, os *mutualistas con feitos causantes cuxa data produza a prescrición do dereito durante o ano natural no que se formula a solicitude, poderán presentar as súas solicitudes polos medios expresados no apartado anterior, a condición de que non se produciu dita prescrición polo transcurso do prazo de cinco anos do art. 53.1 do Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo .

  A documentación que debe acompañar, calquera que sexa a forma de presentación, será a seguinte:

  • Para todas as prestacións deberá achegarse factura do óptico ou do establecemento autorizado a estes efectos pola administración sanitaria competente para garantir que se realizou a adaptación individual do produto ao paciente. No entanto para as lentes terapéuticas a factura pode ser emitida polo especialista en oftalmoloxía.
  • Requirirase informe do oftalmólogo para a primeira solicitude de axudas ópticas para baixa visión, e sempre para as de lentes terapéuticas e axudas prismáticas para alteracións severas da motilidad ocular.

   

  Compreime unhas lentes de lonxe e vou solicitar a prestación de MUFACE. Necesito a gradación do oftalmólogo?

  Non. Soamente debe acompañarse á solicitude informe o médico oftalmólogo para a primeira solicitude de axudas ópticas para baixa visión, e sempre para as de lentes terapéuticas e axudas prismáticas para alteracións severas da motilidad ocular.

  Acabo de atopar unhas facturas de lentes de contacto de hai dous anos e non pedín a axuda de MUFACE. Tería dereito á prestación?

  Si. O dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá ao cinco anos, a partir da data da factura. A prescrición interromperase, ademais de por a reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

  Ten Vd. cinco anos, desde a data de factura, para pedir a axuda. O importe da axuda será o que estea establecido na data en que se formule a solicitude.

 • Audífonos

  Acordeón de Audífonos

  Pasaron máis de dous anos desde que solicitei a axuda pola compra dun audífono e agora téñome que facer outro. É necesario que volva presentar informe do especialista?

  Si. Para solicitar a prestación por audífono, é necesario o informe do especialista tanto na solicitude inicial como nas renovacións, ordinarias ou extraordinarias.

  Muface deume unha prestación para a compra dun audífono e agora teño que reparalo. Existe axuda por este concepto?

  Si. A contía da axuda será como máximo o 50% da axuda establecida para a súa adquisición, sempre que o audífono non se atope en período de garantía, e será tida en conta a efectos do computo de prazos para a renovación do mesmo artigo.

  Téñome que pór dous audífonos e non se se podo pedir algunha axuda.

  Si. Pode vostede solicitar prestación por correo postal,  ou presencialmente en calquera oficina de MUFACE , presentando, cumprimentado e asinado, o Impreso de Solicitude, (Abre en nueva ventana) acompañado da seguinte documentación:

  • Informe do especialista na materia correspondente á patoloxía que xustifique a súa prescrición e que estea concertado ou preste servizos na entidade á que se atope adscrito o titular.
  • Factura na que deberá figurar o detalle de conceptos e prezos, así como a constancia do pago ou ir acompañada, no seu caso, do correspondente recibo que o acredite.

  Para os Titulares adscritos ao INSS/Servizos públicos de saúde, a documentación que acredite que, utilizando os servizos sanitarios que lles correspondían, solicitaron a prestación no organismo competente e non a obtiveron ou o fixeron en contía inferior á financiada por MUFACE.

 • Colchón ou colchón antiescaras (con ou sen compresor)or)

  Acordeón de Colchón ou colchón antiescaras (con ou sen compresor)or)

  A miña nai vai saír do sanatorio e o médico indicou que temos que porlle na cama un colchón antiescaras. Ten algunha axuda?

  Se. Pode solicitar a prestación:

  A) POR CORREO POSTAL,

  B) PRESENCIALMENTE en calquera oficina de MUFACE , presentando, cumprimentado e asinado, o impreso(Abre en nueva ventana) .

  Documentación que debe acompañar, calquera que sexa a forma de solicitude:

  • Informe do especialista na materia correspondente á patoloxía que xustifique a súa prescrición e que estea concertado ou preste servizos na entidade á que se atope adscrito o titular.
  • Factura na que deberá figurar o detalle de conceptos e prezos, así como a constancia do pago ou ir acompañada, no seu caso, do correspondente recibo que o acredite.
  • Pola súa banda, os titulares adscritos ao INSS/Sistema público de saúde, a documentación que acredite que, utilizando os servizos sanitarios que lles correspondían, solicitaron a prestación no organismo competente e non a obtiveron ou o fixeron en contía inferior á financiada por MUFACE.