accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

As mais consultadas

 • Talonarios de receitas

  Acordeón de Talonarios de receitas

  Cantas vías teño para solicitar talonarios de receitas?

  Non acuda ás nosas oficinas para solicitar talonarios de receitas, lembrámoslle que,para  a solicitude de Talonarios de Receitas ten dispoñible, a partir do 20 de outubro::

  AVISO: O correo electrónico como vía para a solicitude de talonarios só pode utilizarse en Canarias.

  Podo solicitar un talonario de receitas por internet?

  Si, 24 horas ao día, todos os días do ano e sen necesidade de desprazarse, a través da nosa Sede Electrónica .

  • Con certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou CL@VEPIN. Non require rexistro previo. Permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
  • Cl@ve permitiralle acceder a determinadas prestacións e a outros moitos servizos das administracións públicas sen necesidade de cartón ou software engadido, e pode rexistrarse presencialmente ou de forma telemática: Nornalmente a maioría das nosas oficinas prestan este servizo, pero neste momento de estado de alarma recomendámoslle que se rexistre en Cl@ve sen desprazarse, porque nosas ofiicnas só están abertas para urxencias e cuestións inaprazables que non admitan outra canle.. Entre nesta ligazón e elixa a opción "rexistrarme sen certificado electrónico", enviaranlle unha carta por correo postal, e cos datos que alí inclúan poderá activar o seu código.
  • Tamén pode realizarse a través da aplicación para dispositivos móbiles (App Móbil), para o que hai que rexistrarse previamente. Se desexa rexistrarse entre aquí.    O usuario será o número de DNI/NIE do titular de MUFACE. Permite elixir en que dirección recíbese o talonario de receitas.

  Vexa aquí(Abre en nueva ventana) o noso folleto explicativo sobre solicitude electrónica de talonarios.

  Como podo pedir un talonario de receitas por outros medios?

  Non acuda ás nosas oficinas a solicitar talonarios, estamos a restrinxir afluencia por limitación de aforamentos. Pode chamar ao teléfono 060 en calquera momento, só debe ter a man o seu DNI e código postal.

  Tamén pode facelo remitindo á súa Oficina de MUFACE por correo postal o modelo de  Peticion_Talonario_Receitas(Abre en nueva ventana) que poderá descargarse da páxina web ou, na súa falta, enviando un escrito de petición á devandita Oficina, onde faga constar os datos correspondentes (nome e apelidos, nº de afiliación, obxecto da solicitude, nº do talonario anterior ou da última receita do mesmo) e data e firma.

  Podo solicitar máis dun talonario?

  Só en caso de familias numerosas ou enfermidades crónicas, achegando informe médico. Nestes casos poderanse entregar dous talonarios.

  Quero solicitar un talonario de receitas, pero estou desprazado fóra do meu domicilio habitual. Pódenmo enviar a outros acenos?

  • Por Internet, se accede á nosa  Sede Electrónica co seu DNIe ou certificado electrónico recoñecido, Cl@ve Permanente ou CL@VEPIN, ao facer a petición pode modificar os acenos que aparecen en pantalla. Este cambio é PUNTUAL e non se reflicte nos datos que figuran na base de datos de MUFACE nin serve para futuros envíos.
  • Tamén pode solicitalo en a  Oficina de MUFACE  enviando por correo postal o modelo de Peticion_Talonario_Receitas que figura na páxina web, documento co que pode comunicar calquera cambio no domicilio de envío.

  Teño talonarios de receitas de distintas épocas Pódoos seguir utilizando?

  Non, só son válidos os talonarios de cor azul ou gris cuxas dimensións sexan de 22 por 12 centímetros e en cuxa parte inferior figure o código de receita alfanumérico composto pola letra E seguida de 11 díxitos.

  Cos talonarios de receitas que non son válidos Que fago?

  Pode depositalo nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas da Mutualidade para a súa destrución.

  Que fago se a Oficina de farmacia rexéitame unha receita que non cumpre os requisitos anteriores de tamaño ou coa estrutura de datos distintos e, sobre todo, sen codificación alfanumérica?

  É necesario que o facultativo lle prescriba novamente o medicamento en receita válida, se non dispón doutro talonario deberá solicitar un novo polos procedementos indicados nas preguntas anteriores.

 • Incompatibilidades en beneficiarios por duplicidade

  Acordeón de Incompatibilidades en beneficiarios por duplicidade

   

  Poden os meus fillos e beneficiarios conservar a asistencia sanitaria de MUFACE mentres  foron contratados de maneira temporal ou mentres realizan prácticas fomativas?

  Non. Calquera alta como traballador por conta allea, independentemente da natureza eventual ou temporal do contrato, así como o alta como traballador autónomo, determinan a baixa como beneficiario de MUFACE, dado que esa relación laboral leva a protección sanitaria como asegurado do Sistema Nacional de Saúde.

  Polo mesmo motivo, tampouco poden ser beneficiarios de MUFACE os perceptores da prestación ou o susbidio de desemprego, as rendas básicas de inserción social ou calquera outra pensión ou prestación da Seguridade Social, dado que a súa percepción supón o alta como asegurado do Sistema Nacional da Saúde.

  MUFACE efectúa de maneira periódica cruces de información de os seus beneficiarios cos afiliados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, ISFAS, MUGEJU e coa de asegurados do Sistema Nacional de Saúde.

  Esta situación é incompatible coa de permanecer como beneficiario en MUFACE tal como establéceno os requisitos de alta de beneficiarios. Por tanto, en esrtos casos, o mutualista debe proceder a dar de baixa aos beneficiarios que se atopen nesta situación no menor tempo posible.

  LUGARES DE PRESENTACIÓN.

  Poderá realizar esta comunicacióna través da Sede Electrónica de Muface, neste caso mediante Certificado Electrónico o DNI Electrónico.

  Para comunicar a baixa, tamén poderá enviar ás oficinas de Muface ou presentar nelas o seguinte impreso debidamente cumprimentado  AB_2.pdf(Abre en nueva ventana)

   

  Se como mutualista recibiu unha carta de MUFACE como consecuencia deste proceso debe proceder como se detalla a continuación:

   

   

  A protección sanitaria a través do Sistema Nacional de Saúde implica en todo caso a baixa como beneficiario en MUFACE?

  Os beneficiarios só teñen dereito a acceder á asistencia sanitaria a través dun único sistema de protección social. Con carácter xeral, cando son asegurados do Sistema Nacional de Saúde non poden ser beneficiarios de MUFACE (incompatibilidade absoluta); e cando se ten dereito á asistencia sanitaria como beneficiarios en dous sistemas de protección social debe exercitarse un dereito de opción por un deles (incompatibilidade relativa), por exemplo, cando un proxenitor é mutualista e o outro traballador por conta allea.

  Excepcionalmente o INSS permite renunciar á asistencia sanitaria como asegurado do SNS nos supostos de prórroga na protección tras cesamento laboral, cando se é demandante de emprego e non se percibe prestación, ou cando a cobertura se recibe unicamente pola residencia en España

 • Cambios de entidade médica

  Acordeón de Cambios de entidade médica

  Cando podo cambiar de Entidade de Asistencia Sanitaria?

  Os mutualistas e os beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, adscritos tanto ao INSS (Sistema Sanitario Público) como ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, poden solicitar cambio ordinario de sistema ou entidade durante os meses de xaneiro e xuño de cada ano.

  Podo realizar o cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por internet?

  Si, a través de a Sede Electrónica de Muface .

  É necesario estar en posesión dun certificado electrónico recoñecido ou un DNI electrónico ou Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

  Se ten certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e CL@VEPIN, a través de a  sede electrónica de MUFACE, as 24 horas do día, sen necesidade de desprazarse, pódense efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como ao INSS/Sistema Sanitario Público.

  Como podo realizar o cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por outros medios?

  As oficinas de MUFACE están abertas só para urxencias ou cuestións que non admiten outra canle. En xuño de 2020, se non ten identificación electrónica como se indica na pregunta anterior, cumprimente e firme o  leste impreso de cambio de entidade(Abre en nueva ventana) ,que lle poden facilitar por correo postal na súa oficina de MUFACE e  envíeo por correo postal

  Que entidades subscribiron o concerto sanitario?

  As Entidades médicas son: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTABRIA e SEGURCAIXA ADESLAS.

  Pódese elixir tamén o sistema sanitario público (INSS) como entidade fornecedora da asistencia sanitaria?

  Se, pódese elixir tamén o INSS/Sistema Sanitario Público como entidade fornecedora da asistencia sanitaria.

  Se unha vez que o mutualista cambiou de entidade, consulta o Catálogo de Provedores do ano e ve que o médico ou centro, onde acode habitualmente, non figuran no cadro médico da nova entidade, pódese volver cambiar de entidade médica?.

  Só se admitirá unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Os titulares que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma entidade que o estean a 31 de decembro ou, no seu caso, a 31 de maio de cada ano. Así, o cambio de entidade poderá realizarse unha soa vez durante os meses de xaneiro como en xuño -durante cada un dos anos de duración do concerto de 2020-2021-, e os servizos elixidos serán obrigatorios ata a apertura do próximo período de cambio ordinario (e salvo os supostos de cambios extraordinarios).

  Se o mutualista non ten identificación dixital ( Certificado Electrónico, DNI Electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN)   e o horario das Oficinas coincide co do traballo. Como pode tramitalo se non pode ir persoalmente?

  O mutualista pode autorizar a un terceiro, maior de idade, para que realice o cambio no seu nome. En tal caso, MUFACE esixirá a presentación da autorización escrita para tramitalo, que incluirá o nome e número de afiliación do mutualista e o nome e DNI da persoa autorizada.
  Poderase enviar a solicitude ao Servizo Provincial ou Oficina Delegada ao que está adscrito,  por calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Modelo de solicitude Cambio_de_Entidade(Abre en nueva ventana)

  Os que realizaron o cambio a través da sede electrónica, cando van recibir o documento de afiliación actualizado?

  A Oficina de Información ao Mutualista remitiralles ao seu domicilio o documento de afiliación, actualizado.

  Realizado o cambio ordinario, cal é a data de efectos do cambio?, teño que pedir tamén o cambio para os meus beneficiarios?.

  No momento en que se realiza o cambio na Oficina de Muface, ou na Sede Electrónica se o tramitou con identificación dixital, vostede e os seus beneficiarios xa están adscritos á nova entidade e de baixa na anterior, sen que existan períodos de carencia para ningún tipo de asistencia.

  Teño que comunicar o cambio á nova entidade?

  MUFACE comunica os cambios realizados ás Entidades Médicas e INSS, así como calquera dato necesario para a prestación da asistencia sanitaria e farmacéutica recollida no concerto sanitario.
  Vostede non ten que realizar ningunha xestión coa Entidade, xa que MUFACE comunícalles diariamente as altas de forma telemática.

  Cando vou recibir o cartón sanitario da nova entidade?

  Se cambiou a unha entidade de seguro, recibirá no seu domicilio a/s cartón/s sanitaria/s da nova entidade no prazo máximo de sete días naturais. En caso de necesidade, pode solicitar á entidade un cartón sanitario provisional. Se realizou o cambio á Rede Sanitaria Pública (INSS), consulte coa súa oficina, pois deberá acudir ao centro de saúde da súa localidade

  No suposto de realizar un cambio ordinario (xaneiro ou xuño), pódese cambiar de entidade, de novo, en o seguinte período de cambio?.

  Si, pódese solicitar o cambio en cada uns dos períodos de cambio ordinario (meses de xaneiro e xuño), salvo que se produciu un cambio ao INSS/Servizo Público de Saúde por "causas extraordinarias", nese caso deberá permanecer dous anos sen poder realizar ningún cambio

 • Formas de acceso á Sede Electrónica

  Acordeón de Formas de acceso á Sede Electrónica

  Os servizos da Sede Electrónica están integrados en Cl@ve  (plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica).

  Isto quere dicir que *used poderá xestionar prestacións a través da sede electrónica con Certificado dixital, DNI electrónico ou a identificación Cl@ve. Recomendamos aos *mutualistas que se rexistren  e obteñan a identificación Cl@ve.

  Cl@ve permitiralle acceder a determinadas prestacións e a outros moitos servizos das administracións públicas sen necesidade de cartón ou software engadido, e pode rexistrarse *presencialmente ou de forma telemática: Recomendámoslle que se rexistre en Cl@ve sen desprazarse, porque as nosas oficinas só están abertas para urxencias, sen cita previa,  e, con cita previa.  cuestións inaprazables que non admitan outra canle.. Entre nesta ligazón e elixa a opción "rexistrarme sen certificado electrónico", enviaranlle unha carta por correo postal, e cos datos que alí inclúan poderá activar o seu código.