accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Les mes consultades

 • Talonaris de receptes

  Acordeón de Talonaris de receptes

  Puc sol·licitar un talonari de receptes per internet?

  Sí, 24 hores al dia, tots els dies de l'any i sense necessitat de desplaçar-se, a través de la nostra Seu Electrònica.

  • Amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl\@ve Permanent o Cl\@vePIN. No requerix registre previ. Permet triar en que direcció es rep el talonari de receptes. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins só n , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.
  • Els mutualistes hauran d'utilitzar Certificat Digital, DNI electrònic, Cl\@ve Permanent o CL\@ve PIN, S'ha eliminat la possibilitat d'accés a la prestació amb DNI/ Codi Postal o DNI/ Afiliació i Contrasenya, per a més seguretat i traçabilitat del procés.

  Cl\@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres servicis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit.

  També pot realitzar-se a través de l'App Mòbil, per a la qual cosa cal haver-se registrat prèviament. Si desitja registrar-se entre   ací. Usuari serà el número de DNI/NIE del titular de MUFACE. Permet triar en quina direcció es rep el talonari de receptes

  Com puc demanar un talonari de receptes per altres mitjans?

  Personalment, en qualsevol Oficina de MUFACE Nostres Oficines , presentant el seu document d'afiliació o el Document Nacional d'Identitat. Si la persona que va a sol·licitar el talonari no és el titular, és necessària una autorització del titular on consten les dades d'aquest i de la persona autoritzada (nom, cognoms i nombre de DNI), així com el nº de l'últim talonari, segons arreplega el  MODEL de petició de talonari de receptes(Abre en nueva ventana) i comunicació de dades al Servei Provincial, imprés que pot descarregar de la pàgina web.

  Remetent a la seua Oficina de MUFACE per correu el  MODEL d'imprès(Abre en nueva ventana) que podrà descarregar-se de la pàgina web o, en defecte d'açò, enviant un escrit de petició a aquesta Oficina, on faça constar les dades corresponents (nom i cognoms, nº d'afiliació, objecte de la sol·licitud, nº del talonari anterior o de l'última recepta del mateix) i data i signatura.

  Puc sol·licitar més d'un talonari?

  Només en cas de famílies nombroses o malalties cròniques, adjuntant informe mèdic. En aquests casos es podran lliurar dos talonaris.

  Vull sol·licitar un talonari de receptes, però estic desplaçat fora del meu domicili habitual. M'ho poden enviar a altres senyals?

  Per Internet, si accedix a la nostra Seu Electrònica amb la seua DNIe o certificat electrònic reconegut, Cl\@ve Permanent o Cl\@vePIN, al fer la petició pot modificar els senyals que apareixen en pantalla. Este canvi és PUNTUAL i no es reflectix en les dades que figuren en la base de dades de MUFACE ni servix per a futurs enviaments. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins só n , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

  També pot sol·licitar-ho en l'Oficina de MUFACE enviant per correu postal el model de Peticion_Talonario_Recetas que figura en la pàgina web, document amb què pot comunicar qualsevol canvi en el domicili d'enviament

  Tinc talonaris de receptes de diferents èpoques Els puc seguir utilitzant?

  No, solament són vàlids els talonaris de color blau o gris les dimensions del qual siguen de 22 per 12 centímetres i en la part inferior dels quals figure el codi de recepta alfanumèric compost per la lletra I seguida d'11 dígits.

  Amb els talonaris de receptes que no són vàlids Què faig?

  Pot dipositar-ho en els Serveis Provincials o Oficines Delegades de la Mutualitat per a la seua destrucció.

  Què faig si l'Oficina de farmàcia em rebutja una recepta que no compleix els requisits anteriors de grandària o amb l'estructura de dades diferents i, sobretot, sense codificació alfanumèrica?

  És necessari que el facultatiu li prescriga novament el medicament en recepta vàlida, si no disposa d'un altre talonari haurà de sol·licitar un de nou pels procediments indicats en les preguntes anteriors.

 • Incompatibilitats en beneficiaris per duplicitat

  Acordeón de Incompatibilitats en beneficiaris per duplicitat

   

  Poden els meus fills i beneficiaris conservar l'assistència sanitària de MUFACE mentre  han estat contractats de manera temporal o mentre realitzen pràctiques fomativas?

  No. Qualsevol alta com a treballador per compte d'altri, independentment de la naturalesa eventual o temporal del contracte, així com l'alta com a treballador autònom, determinen la baixa com a beneficiari de MUFACE, atès que aquesta relació laboral comporta la protecció sanitària com a assegurat del Sistema Nacional de Salut.

  Pel mateix motiu, tampoc poden ser beneficiaris de MUFACE els perceptors de la prestació o el susbidio de desocupació, les rendes bàsiques d'inserció social o qualsevol altra pensió o prestació de la Seguretat Social, atès que la seva percepció suposa l'alta com a assegurat del Sistema Nacional de la Salut.

  MUFACE efectua de manera periòdica creus d'informació de els seus beneficiaris amb els afiliats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, ISFAS, MUGEJU i amb la d'assegurats del Sistema Nacional de Salut.

  Aquesta situació és incompatible amb la de romandre com a beneficiari en MUFACE tal com ho estableixen els requisits d'alta de beneficiaris. Per tant, en esrtos casos, el mutualista ha de procedir a donar de baixa als beneficiaris que es trobin en aquesta situació en el menor temps possible.

  LLOCS DE PRESENTACIÓ

  Podrà realitzar aquesta comunicacióna través de la Seu Electrònica de Muface, en aquest cas mitjançant Certificat Electrònic o DNI Electrònic.

  Per comunicar la baixa, també podrà enviar a les oficines de Muface o presentar en elles el següent imprès degudament emplenat  AB_2.pdf(Abre en nueva ventana)

  Si com a mutualista ha rebut una carta de MUFACE com a conseqüència d'aquest procés ha de procedir com es detalla a continuació:

   

  • Accedeixi al Servei de Baixa per Incompatibilitat.
  • Introdueixi el nombre d'afiliació de MUFACE en la casella corresponent.
  • Introdueixi en la casella "Codi per un d'ells (incompatibilitat relativa), per exemple, quan un progenitor és mutualista i l'altre treballador per compte d'altri.

    

   Excepcionalment l'INSS permet renunciar a l'assistència sanitària com a assegurat del SNS en els supòsits de pròrroga en la protecció després de cessament laboral, quan s'és demandant d'ocupació i no es percep prestació, o quan la cobertura es rep únicament per la residència a Espanya

 • Canvis d'entitat mèdica

  Acordeón de Canvis d'entitat mèdica

  Quan puc canviar d'Entitat d'Assistència Sanitària?

  Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, adscrits tant a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi ordinari de sistema o entitat durant els mesos de gener i juny de cada any.

  Puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per internet?

  Sí, a través de la  Seu Electrònica de Muface .

  És necessari estar en possessió d'un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic o Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins só n , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

  Si té certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i CL@VEPIN, a través de la  seu electrònica de MUFACE, les 24 hores del dia, sense necessitat de desplaçar-se, es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com a l'INSS/Sistema Sanitari Públic.

  Com puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per altres mitjans?

  Pot acudir a qualsevol oficina de MUFACE . Emplene i ferm el  imprès de canvi d'entitat(Abre en nueva ventana) ,que pot obtenir de la pàgina web o que li facilitaran en la seua oficina de MUFACE. Lliure-ho amb el document d'afiliació o, si escau, amb el document assimilat al d'afiliació que té en el seu poder.

  Quines entitats han subscrit el concert sanitari?

  Les Entitats mèdiques són: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTÀBRIA i SEGURCAIXA ADESLAS.

  Es pot triar també el sistema sanitari públic (INSS) com a entitat prestadora de l'assistència sanitària?

  Si, es pot triar també l'INSS/Sistema Sanitari Públic com a entitat prestadora de l'assistència sanitària.

  Si una vegada que el mutualista ha canviat d'entitat, consulta el Catàleg de Proveïdors de l'any i veu que el metge o centre, on acudeix habitualment, no figuren en el quadre mèdic de la nova entitat, es pot tornar a canviar d'entitat mèdica?.

  Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·liciten canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguen a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any. Així, el canvi d'entitat podrà realitzar-se una sola vegada durant els mesos de gener com al juny -durant cadascun dels anys de durada del concert de 2018-2019-, i els serveis triats seran obligatoris fins a l'obertura del pròxim període de canvi ordinari (i excepte els supòsits de canvis extraordinaris).

  Si el mutualista no té identificació digital ( Certificat Electrònic, DNI Electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN)   i l'horari de les Oficines coincideix amb el del treball. Com pot tramitar-ho si no pot anar personalment?

  El mutualista pot autoritzar a un tercer, major d'edat, perquè realitze el canvi en el seu nom. En tal cas, MUFACE exigirà la presentació de l'autorització escrita per a tramitar-ho, que inclourà el nom i nombre d'afiliació del mutualista i el nom i DNI de la persona autoritzada.
  Es podrà enviar la sol·licitud per fax al Servei Provincial o Oficina Delegada al que està adscrit, a l'efecte de termini de presentació, i posteriorment remetre la sol·licitud original per correu, o per qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Model de sol·licitud Canvie_de_Entitat(Abre en nueva ventana)

  Els que han realitzat el canvi a través de la seu electrònica, quan van a rebre el document d'afiliació actualitzat?

  L'Oficina d'Informació al Mutualista els remetrà al seu domicili el document d'afiliació, actualitzat.

  Realitzat el canvi ordinari, quin és la data d'efectes del canvi?, he de demanar també el canvi per als meus beneficiaris?.

  En el moment en què es realitza el canvi en l'Oficina de Muface, o en la Seu Electrònica si ho ha tramitat amb identificació digital, vostè i els seus beneficiaris ja estan adscrits a la nova entitat i de baixa en l'anterior, sense que existisquen períodes de manca per a cap tipus d'assistència.

  He de comunicar el canvi a la nova entitat?

  MUFACE comunica els canvis realitzats a les Entitats Mèdiques i INSS, així com qualsevol dada necessària per a la prestació de l'assistència sanitària i farmacèutica recollida en el concert sanitari.
  Vostè no ha de realitzar cap gestió amb l'Entitat, ja que MUFACE els comunica diàriament les altes de forma telemàtica.

  Quan vaig a rebre la targeta sanitària de la nova entitat?

  Si ha canviat a una entitat de segur, rebrà en el seu domicili la/s targeta/s sanitària/s de la nova entitat en el termini màxim de set dies naturals. En cas de necessitat, pot sol·licitar a l'entitat una targeta sanitària provisional. Si ha realitzat el canvi a la Xarxa Sanitària Pública (INSS), consulte amb la seua oficina, doncs haurà d'acudir al centre de salut de la seua localitat

  En el supòsit de realitzar un canvi ordinari (gener o juny), es pot canviar d'entitat, de nou, en el següent període de canvi?.

  Sí, es pot sol·licitar el canvi en cadascuns dels períodes de canvi ordinari (mesos de gener i juny), llevat que s'haja produït un canvi a l'INSS/Servei Públic de Salut per "causes extraordinàries", en aquest cas haurà de romandre dos anys sense poder realitzar cap canvi

 • Formes d'accés a la seu electrònica

  Acordeón de Formes d'accés a la seu electrònica

  Els serveis de la Seu Electrònica s'estan adaptant a Cl@ve   (plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica).

  Recomanem als mutualistes que accedeixen habitualment a aquesta Seu amb "DNI/Nº Afiliació i codi postal" o amb "DNI/Nº Afiliació i contrasenya" que   es  registren en Cl@ve , ja que durant els pròxims mesos aqueixes maneres d'accés deixaran d'estar disponibles i es proporcionaran únicament els que ofereix la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i CL@VEPIN).Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o programari afegit, i pot registrar-se presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conegui aquí quins són , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre aquí