accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Procediments, formularis, Oficines i altres gestions amb MUFACE

En les oficines de MUFACE hem limitat aforaments i solament atenem sense cita urgències d'assistència sanitària o, amb cita,  assumptes que no permetin un altre tipus de gestió ( telèfon 060, telèfon servei provincial, email servei provincial, correu postal, seu electrònica o *APP),

Per sol·licitar cita prèvia, entre AQUÏ.

 • Prestacions: tràmits generals

  Acordeón de Prestacions: tràmits generals

  On puc obtenir els impresos de sol·licitud de prestacions?

  Pot descarregar-los de la pàgina web, en l'apartat d'Impresos de la Seu Electrònica o sol·licitar-los en qualsevol Oficina de Muface,truqui per telèfon o escrigui un correu electronico. . També, en la pàgina web, al final de la pàgina de cada prestació específica, figura l'imprès corresponent. Les prestacions més demandades poden sol·licitar-se per Internet, també des de la  Seu Electrònica

  Per a demanar una prestació quins documents he d'adjuntar a la sol·licitud?

  La documentació a aportar és la que s'indique en cada imprès de sol·licitud. Si es fa per Internet, els documents han d'escanejar-se.

  Quines dades han de figurar en les factures que acompanyen a la sol·licitud de prestacions?

  Les factures deberán  posseir tots els requisits legals, detallar conceptes i preus i incloure  constància del pagament (“vaig rebre o pagat”) o anar acompanyades del corresponent rebut que acredite aquell. En el cas de material ortoprotésico, en les factures ha de figurar sempre el codi del producte.

  Què faig si he perdut la factura?

  Sol·licitar de l'expedidor un duplicat, en el qual figure el literal “Duplicat”.

  Com consulte en quina situació es troba una prestació que he sol·licitat?

  En la nostra Seu Electrònica , o a través de la  Oficina de Muface on va presentar o a la qual va enviar la seua sol·licitud, sempre per correu electrònic o telèfon.

  Quin és el termini general per a sol·licitar una prestació de MUFACE?

  Llevat que es tracte d'una prestació subjecta a convocatòria, en la qual es fixa expressament el termini de presentació de les sol·licituds (beques, dependència, assistencials...), el dret al reconeixement de les prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc el fet causant de la prestació que es tracte. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establides en l'article 1973 del Codi Civil.

 • Adreces d'oficines de MUFACE

  Acordeón de Adreces d'oficines de MUFACE

  Quins són les oficines en les quals puc fer els tràmits de MUFACE?

  La sol·licitud de qualsevol prestació es pot efectuar en les Oficines dels Serveis Provincials en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, segons el calendari laboral de cada província. Qualsevol informació o consulta sobre matèries de la competència de MUFACE serà resolta per aquestes Oficines en horari de 9 a 14 hores.Algunes oficines, com Còrdova, Alacant Sevilla i Málaga, requereixen sol·licitar cita prèvia, vegi-ho aquí..

  També és possible la tramitació telemàtica de determinades prestacions, sense necessitat de desplaçaments,  a través de la nostra Seu Electrònica .

   

  A més de les oficines d'atenció al públic, existeix alguna oficina on puga realitzar consultes?

  Si, en el Servici d'Informació Teléfonica de l'Oficina d'Informació al Mutualista (OIM), cridant al 060.

  La OIM també disposa d'un formulari de contacte per a informació, consultes i suggeriments. Pot utilitzar-se a través d'Internet o també mitjançant la App per a dispositius mòbils de Muface.

 • Vida laboral

  Acordeón de Vida laboral

  En el seu moment vaig ser funcionari i cotitzava a MUFACE però, en la meua Vida Laboral de la Seguretat Social, no apareixen aquests anys de servei. On he d'acudir per a solucionar aquest tema?

  El concepte de Vida laboral no existeix en el règim especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. 

  El document que acredita els serveis prestats com a funcionari públic, en els diferents cossos i escales de l'Administració, és el certificat de serveis prestats que emeten les unitats de personal corresponents. En aquest certificat consten els anys i el cos als quals s'ha pertangut en cada període i haurà de sol·licitar-ho en la Unitat de Personal de la seua destinació com a funcionari. En el cas que la situació del funcionari siga diferent de la de Servei Actiu, la certificació haurà de ser sol·licitada a la Direcció general de la Funció Pública per als Cossos Generals i Escales Interdepartamentals, i al Ministeri d'adscripció si es tracta de Cossos Especials.

 • Canvi de domicili

  Acordeón de Canvi de domicili

  Com puc comunicar un canvi del domicili?