accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Procediments, formularis, Oficines i altres gestions amb MUFACE

 • Prestacions: tràmits generals

  Acordeón de Prestacions: tràmits generals

  On puc obtenir els impresos de sol·licitud de prestacions?

  Els pot decarregar de la pàgina web, a l'apartat d'Impresos de la Seu Electrònica  o sol·licitar-los en qualsevol Oficina de Muface . També, a la pàgina web, al final de la pàgina de cada prestació específica, figura l'imprès corresponent. Les prestacions més demandades es poden sol·licitar per Internet, també des de la Seu Electrònica

  Per demanar una prestació, quins documents tinc que adjuntar a la sol·licitud?

  La documentació a aportar és la que s'indiqui en cada imprès de sol·licitud. Si ho fa per  Internet, els documents s'han d'escanejar.

  Quines dades han de figurar en les factures que acompanyen a les sol·licituds de prestacions?

  Les factures posseir tots els requisits legals, detallar conceptes i preus i incloure  constància de pagament (“vaig rebre o pagat”) o anar acompanyades del corresponent rebut que acrediti aquell. En el cas de material ortoprotètic, en les factures ha de figurar sempre el codi del producte.

  Que faig si he perdut la factura?

  Sol·licitar de l'expedidor un duplicat, en el qual figuri el literal “Duplicat”.

  Com consulto en quina situació es troba una prestació que he sol·licitat?

  A la nostra Seu Electrònica , o a través de l'Oficina de Muface on va presentar o va enviar la seva sol·licitud.

  Quin és el termini general per a sol·licitar una prestació de MUFACE?

  Llevat que es tracti d'una prestació subjecta a convocatòria, en la qual es fixa expressament el termini de presentació de les sol·licituds (beques, dependència, assistencials...), el dret al reconeixement de les prestacions prescriurà als cinc anys, a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc el fet causant de la prestació que es tracti. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes a l'article 1973 del Codi Civil.

 • Adreces d'oficines de MUFACE

  Acordeón de Adreces d'oficines de MUFACE

  Quines són les oficines en les quals puc fer els tràmits de MUFACE?

  La sol·licitud de qualsevol prestació es pot efectuar en les Oficines dels Serveis Provincials en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, segons el calendari laboral de cada província. Qualsevol informació o consulta sobre matèries de la competència de MUFACE serà resolta per aquestes Oficines en horari de 9 a 14 hores. També és possible la tramitació telemàtica de determinades prestacions, sense necessitat de desplaçaments,  a través de la nostra Seu Electrònica .

  A més de les oficines d'atenció al públic, existeix alguna oficina on pugui realitzar consultes?

  Si, en el Servei d'Informació Teléfonica, números 91.273.99.50 i 91.273.49.99, amb el següent horari:

  • Del 16 de juny al 15 de setembre: de 8:30 a 14:30 h. de dilluns a dijous i divendres de 9 a 14 h.
  • Resta de l'any de 9 a 18 h. de dilluns a dijous i divendres de 9 a 14 h.

  Aquest Servei també disposa d'un formulari de contacte  per a informació, consultes i suggeriments.

 • Vida laboral

  Acordeón de Vida laboral

  En el seu moment vaig ser funcionari i cotitzava a MUFACE però, en la meva Vida Laboral de la Seguretat Social, no apareixen aquests anys de servei. On haig d'acudir per solucionar aquest tema?

  El concepte de Vida laboral no existeix en el règim especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. 

  El document que acredita els serveis prestats com a funcionari públic, en els diferents cossos i escales de l'Administració, és el certificat de serveis prestats que emeten les unitats de personal corresponents. En aquest certificat consten els anys i el cos als quals s'ha pertangut en cada període i haurà de sol·licitar-ho en la Unitat de Personal de la seva destinació com a funcionari. En el cas que la situació del funcionari sigui diferent de la de Servei Actiu, la certificació haurà de ser sol·licitada a la Direcció general de la Funció Pública per als Cossos Generals i Escales Interdepartamentals, i al Ministeri d'adscripció si es tracta de Cossos Especials.

 • Canvi de domicili

  Acordeón de Canvi de domicili

  Com puc comunicar un canvi del domicili?