accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Procedementos, formularios, Oficinas e outras xestións con MUFACE

 • Prestacións: trámites xerais

  Acordeón de Prestacións: trámites xerais

  Onde podo obter os impresos de solicitude de prestacións?

  Pode descargalos da páxina web, no apartado de Impresos da Sede Electrónica ou solicitalos en calquera Oficina de Muface . Tamén, na páxina web, ao final da páxina de cada prestación específica, figura o impreso correspondente. As prestacións máis demandadas poden solicitarse por Internet, tamén desde a  Sede Electrónica

  Para pedir unha prestación que documentos teño que achegar á solicitude?

  A documentación a achegar é a que se indique en cada impreso de solicitude. Se se fai por Internet, os documentos deben escanearse.

  Que datos deben figurar nas facturas que acompañan á solicitude de prestacións?

  As facturas debrán  posuír todos os requisitos legais, detallar conceptos e prezos e incluír  constancia do pago (“recibín ou pago”) ou ir acompañadas do correspondente recibo que acredite aquel. No caso de material ortoprotésico, nas facturas debe figurar sempre o código do produto.

  Que fago se perdín a factura?

  Solicitar do expedidor un duplicado, no que figure o literal “Duplicado”.

  Como consulto en que situación atópase unha prestación que solicitei?

  Na nosa Sede Electrónica , ou a través de a Oficina de Muface onde presentou ou á que enviou a súa solicitude.

  Cal é o prazo xeral para solicitar unha prestación de MUFACE?

  Salvo que se trate dunha prestación suxeita a convocatoria, na que se fixa expresamente o prazo de presentación das solicitudes (bolsas, dependencia, asistenciais...), o dereito ao recoñecemento das prestacións prescribirá ao cinco anos, a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante da prestación de que se trate. A prescrición interromperase, ademais de por a reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

 • Direccións de oficinas de MUFACE

  Acordeón de Direccións de oficinas de MUFACE

  Cales son as oficinas nas que podo facer os trámites de MUFACE?

  A solicitude de calquera prestación pódese efectuar nas Oficinas dos Servizos Provinciais en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, segundo o calendario laboral de cada provincia. Calquera información ou consulta sobre materias da competencia de MUFACE será resolta por estas Oficinas en horario de 9 a 14 horas.Algunhas oficinas, como Córdoba, Alacante e Sevilla, requiren solicitar cita previa, véxao aquí.

  Tamén é posible a tramitación telemática de determinadas prestacións, sen necesidade de desprazamentos,  a través da nosa Sede Electrónica .

   

  Ademais das oficinas de atención ao público, existe algunha oficina onde poida realizar consultas?

  Se, no Servizo de Información Teléfonica da Oficina de Información ao Mutualista (OIM), chamando ao 060.

  A OIM tamén dispón dun formulario de contacto para información, consultas e suxestións. Pode utilizarse a través de Internet ou tamén mediante a App para dispositivos móbiles de Muface.

 • Vida laboral

  Acordeón de Vida laboral

  No seu día fun funcionario e cotizaba a MUFACE pero, na miña Vida Laboral da Seguridade Social, non aparecen estes anos de servizo. Onde debo acudir para solucionar este tema?

  O concepto de Vida laboral non existe no réxime especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. 

  O documento que acredita os servizos prestados como funcionario público, nos diferentes corpos e escalas da Administración, é o certificado de servizos prestados que emiten as unidades de persoal correspondentes. Neste certificado constan os anos e o corpo aos que se pertenceu en cada período e deberá solicitalo na Unidade de Persoal do seu destino como funcionario. No caso de que a situación do funcionario sexa distinta da de Servizo Activo, a certificación deberá ser solicitada á Dirección Xeral da Función Pública para os Corpos Xerais e Escalas Interdepartamentales, e ao Ministerio de adscrición se se trata de Corpos Especiais.

 • Cambio de domicilio

  Acordeón de Cambio de domicilio

  Como podo comunicar un cambio do domicilio?