accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Procedementos, formularios, Oficinas e outras xestións con MUFACE

Nas oficinas de MUFACE limitamos aforamentos e só atendemos urxencias de asistencia sanitaria, sen cita,  ou, con cita,  asuntos que non permitan outro tipo de xestión ( teléfono 060, teléfono servizo provincial, e-mail servizo provincial, correo postal, sede electrónica ou APP),

Para solicitar cita previa, entre AQUÏ.

 

 • Prestacións: trámites xerais

  Acordeón de Prestacións: trámites xerais

  Onde podo obter os impresos de solicitude de prestacións?

  Pode descargalos da páxina web, no apartado de Impresos da Sede Electrónica ou solicitalos en calquera Oficina de Muface, chame por teléfono ou escriba un correo *electronico. Tamén, na páxina web, ao final da páxina de cada prestación específica, figura o impreso correspondente. As prestacións máis demandadas poden solicitarse por Internet, tamén desde a  Sede Electrónica

  Para pedir unha prestación que documentos teño que achegar á solicitude?

  A documentación a achegar é a que se indique en cada impreso de solicitude. Se se fai por Internet, os documentos deben escanearse.

  Que datos deben figurar nas facturas que acompañan á solicitude de prestacións?

  As facturas debrán  posuír todos os requisitos legais, detallar conceptos e prezos e incluír  constancia do pago (“recibín ou pago”) ou ir acompañadas do correspondente recibo que acredite aquel. No caso de material ortoprotésico, nas facturas debe figurar sempre o código do produto.

  Que fago se perdín a factura?

  Solicitar do expedidor un duplicado, no que figure o literal “Duplicado”.

  Como consulto en que situación atópase unha prestación que solicitei?

  Na nosa Sede Electrónica , la APP; ou a través de a Oficina de Muface onde presentou ou á que enviou a súa solicitude sempre por correo electrónico ou teléfono..

  Cal é o prazo xeral para solicitar unha prestación de MUFACE?

  Salvo que se trate dunha prestación suxeita a convocatoria, na que se fixa expresamente o prazo de presentación das solicitudes (bolsas, dependencia, asistenciais...), o dereito ao recoñecemento das prestacións prescribirá ao cinco anos, a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante da prestación de que se trate. A prescrición interromperase, ademais de por a reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

 • Direccións de oficinas de MUFACE

  Acordeón de Direccións de oficinas de MUFACE

  Cales son as oficinas nas que podo facer os trámites de MUFACE?

  As oficinas de MUFACE esixen cita previa, e só atenden sen cita urxencias de asistencia sanitaria ou, con cita, xestións que non poden realizarse máis que presencialmente na oficina. Ten dispoñibles o seu correo e o seu teléfono nesta ligazón:: Oficinas dos Servizos Provinciais, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, segundo o calendario laboral de cada provincia. 

  Ves nesta ligazón como solicitar cita previa en cada oficina.


  Na actualidade, é posible a tramitación telemática da maior parte das prestacións, sen necesidade de desprazamentos,  a través da nosa Sede Electrónica.

   

  Ademais das oficinas de atención ao público, existe algunha oficina onde poida realizar consultas?

  Se, no Servizo de Información Teléfonica da Oficina de Información ao Mutualista (OIM), chamando ao 060.

  A OIM tamén dispón dun formulario de contacto para información, consultas e suxestións. Pode utilizarse a través de Internet ou tamén mediante a App para dispositivos móbiles de Muface.

 • Vida laboral

  Acordeón de Vida laboral

  No seu día fun funcionario e cotizaba a MUFACE pero, na miña Vida Laboral da Seguridade Social, non aparecen estes anos de servizo. Onde debo acudir para solucionar este tema?

  O concepto de Vida laboral non existe no réxime especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. 

  O documento que acredita os servizos prestados como funcionario público, nos diferentes corpos e escalas da Administración, é o certificado de servizos prestados que emiten as unidades de persoal correspondentes. Neste certificado constan os anos e o corpo aos que se pertenceu en cada período e deberá solicitalo na Unidade de Persoal do seu destino como funcionario. No caso de que a situación do funcionario sexa distinta da de Servizo Activo, a certificación deberá ser solicitada á Dirección Xeral da Función Pública para os Corpos Xerais e Escalas Interdepartamentales, e ao Ministerio de adscrición se se trata de Corpos Especiais.

 • Cambio de domicilio

  Acordeón de Cambio de domicilio

  Como podo comunicar un cambio do domicilio?