accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Afiliacion, beneficiarios e cotizacion

 • Documento de afiliación

  Acordeón de Documento de afiliación

  Que é o documento de afiliación e como podo solicitalo?

  O documento que acredita a condición de afiliado a MUFACE é o documento de afiliación que expide a propia Mutualidade, e é necesario para realizar todos os trámites ante ela. No caso de que o titular teña beneficiarios de asistencia sanitaria, estes figuran ao dorso do citado documento.

  Pódese solicitar a través da Sede Electrónica sen desprazamentos (*) ou ben persoalmente ou por correo postal en calquera Servizo Provincial ou Oficina de Muface .

  (*) Os servizos da Sede Electrónica están a adaptarse a Cl@ve plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica), polo que se recomenda aos mutualistas que acceden habitualmente a esta Sede con "DNI/Nº Afiliación e código postal" ou con "DNI/Nº Afiliación e contrasinal" que se rexistren en Cl@ve , xa que durante os próximos meses eses modos de acceso deixarán de estar dispoñibles e proporcionaranse unicamente os que ofrece a plataforma Cl@ve (certificado dixital, DNI electrónico, Cl@ve Permanente e CL@VEPIN). Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

   

  » Ver documento de afiliación(Abre en nueva ventana)

 • Funcionarios civís de ingreso posterior a 31/12/2010

  Acordeón de Funcionarios civís de ingreso posterior a 31/12/2010

  Os funcionarios civís do Estado de ingreso posterior ao 31 de decembro de 2010 manteñen o seu encuadramiento no Réxime do Mutualismo Administrativo, como mutualistas de MUFACE, sen prexuízo de que a efectos de pensións queden encadrados no Réxime Xeral da Seguridade Social.

  É dicir, aínda que xa non están incluídos no Sistema de Clases Pasivas, iso non impide o seu acceso á condición de mutualistas de MUFACE nos mesmos termos e cos mesmos dereitos e obrigacións que calquera outro mutualista ingresado con anterioridade.

 • Excedencia voluntaria

  Acordeón de Excedencia voluntaria

  Desde a situación de excedencia voluntaria podo continuar de alta en MUFACE? E os meus beneficiarios?

  Si. Desde a situación administrativa de excedencia voluntaria pode acceder facultativamente á condición de mutualista voluntario , asumindo ao seu cargo o pago da cota correpondiente a o propio mutualista, así como a correspondente ao Estado, coma se estivese en servizo activo.

  Como mutualista voluntario tería os mesmos dereitos que un mutualista obrigatorio, salvo os establecidos para os funcionarios en activo; é dicir, non tería protección por contengencias profesionais nin acceso a prestacións como a Incapacidade Temporal, pero si a cobertura médica e farmacéutica por continxencias comúns, como calquera outro mutualista.

  Tamén pode dar de alta aos seus familiares como beneficiarios sempre que convivan con vd. e ás súas expensas, non teñan ingresos superiores ao dobre do IPREM e non teñan dereito á protección por calquera outro réxime do Sistema da Seguridade Social.

  Así, se desde a situación de excedencia voluntaria cáusase alta, por exemplo, no Réxime Xeral da Seguridade Social, poderíase compatibilizar co alta como mutualista voluntario, pero os beneficiarios terían que optar por quedar protexidos unicamente por un dos dous réximes de protección.

  Na páxina web de MUFACE, Cotización de Mutualistas , atopará a contía das cotas.

  En excedencia voluntaria non se cotiza ao Sistema de Clases Pasivas a efectos de pensións.

  Se paso a excedencia voluntaria e xubílome poderei darme de alta de novo en MUFACE?

  Terá dereito a volver ser mutualista de alta de MUFACE, sen ter que abonar cota algunha, sempre que fose declarado xubilado como funcionario no corpo de pertenza a MUFACE e reúna un dos seguintes requisitos:

  • Que mantivese o alta como mutualista voluntario.
  • Que perciba pensión do Réxime de Clases Pasivas, causada na súa condición de funcionario incluído no ámbito de aplicación do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo ou, no seu caso, do Réxime Xeral da Seguridade Social se o seu ingreso no corpo ou escala foi posterior ao 1 de xaneiro de 2011.

  Onde e cando tramito o cambio de mutualista obrigatorio a mutualista voluntario?

  Debe solicitalo no seu Servizo Provincial ou Oficina Delegada de MUFACE  no prazo dun mes, a contar desde a data na que recibiu a notificación pola que se lle concede a excedencia ou desde a data de inicio da excedencia, se esta é posterior á recepción desta notificación, facilitando os datos dunha conta para que se realicen os abonos trimestrais a MUFACE.

  Descargue aquí o impreso para solicitar o cambio..(Abre en nueva ventana)

 • Cotización

  Acordeón de Cotización

  Se teño xornada reducida a cota de MUFACE tamén se reduce?

  Si, redúcese na mesma proporción que as retribucións, coa mesma data de efectos da redución destas pero só se a redución de xornada foi autorizada por tempo que previsiblemente non vaia a ser inferior ao ano (artigo 25.4.a) do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo)

  Cando un mutualista está en excedencia por coidado de fillo menor de 3 anos ou por coidado de familiares como abona a cota de MUFACE?

  Os funcionarios que se atopan na situación de excedencia para atender ao coidado de fillos ou familiares non teñen que cotizar a MUFACE durante este período (artigo 23 do RGMA).

  Vou pedir unha licenza por asuntos propios e non se se teño que seguir abonando a cota de MUFACE e como.

  Durante o tempo en que se goza dunha licenza por asuntos propios, queda suspendida a obrigación de cotizar. No entanto, no momento en que finalice a licenza e empezo a cobrar as súas retribucións, descontaranlle mensualmente en nómina unha cota corrente e outra atrasada, ata o total da extinción do débito. Consulte co Habilitado do Organismo onde está destinado.

 • Beneficiarios

  Acordeón de Beneficiarios

  Afilieime a MUFACE e quero saber que familiares podería incluír como beneficiarios de asistencia sanitaria e que requisitos deben reunir.

  Esta información pódea atopar na ligazón Beneficiarios . Para calquera aclaración, póngase en comunicación coa súa Oficina de Muface .

  Con carácter xeral, para ser beneficiario hai que:

  • Convivir e depender economicamente do familiar mutualista.
  • Non dispor de rendas superiores ao dobre do IPREM.
  • Non estar protexido por outra vía (por outro réxime da Seguridade Social, polo Sistema Nacional de Saúde, polas entidades de previsión dos colexios profesionais, ...)

  Poden ser os fillos beneficiarios do pai e da nai?

  Non. Os beneficiarios dun matrimonio ou parella de feito, inscrita, poden ter a condición de beneficiarios unicamente dun deles, pero non simultaneamente dos dous, posto que a protección dispensable é unha, exclusiva e excluínte. No entanto, poden decidir en calquera momento de cal deles figurarán como beneficiarios.

  Que trámite teño que facer para dar de alta ao meu fillo recentemente nado?

  A documentación requirida é:

  • Libro de familia orixinal con fotocopia da folla de inscrición onde figure a súa filla/fillo, ou na súa falta certificado de inscrición rexistral do nacemento.
  • Documento de afiliación a Muface do mutualista.

  Pode realizar o trámite electronicamente na nosa sede se ten Cl@ve permanente ou Cl@ve *PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico. Para iso, pulse nesta ligazón. Tamén pode presentar a documentacióncumprimentado o impreso de solicitude correspondente, que inclúe unha declaración responsable ,  na súa Oficina de Muface:

  Toda a información está dispoñible nos apartado Benficiarios, pulse nesta ligazón para coñecelo en detalle.

  Se un beneficiario deixa de reunir os requisitos, cando e como se tramita a baixa?

  O mutualista ten a obrigación de comunicar calquera variación nas circunstancias persoais dos seus beneficiarios que impliquen a súa baixa como tales dentro do mes seguinte á data en que se produza. A baixa comunícase:

  Podo optar por continuar sendo beneficiario do meu pai en Muface se o meu cónxuxe está asegurado no Réxime Xeral de a Seguridade Social?

  Non. De acordo cos artigos 142 e seguintes do Código Civil, a protección sanitaria atópase incluída dentro de a obrigación de prestarse alimentos existente entre parentes, prevalenciendo a obrigación existente entre os cónxuxes respecto do resto daqueles. En consecuencia, o matrimonio determina a perda da condición de beneficiario respecto dun proxenitor mutualista ao existir unha obrigación preferente de prestarse alimentos.

  MUFACE detecta esta incompatibilidade a través do Rexistro Civl, polo que a fin de evitar a percepción indebida de prestacións, o mutualista debe tramitar a baixa do seu beneficiario ante a Mutualidade.

 • Incompatibilidades na condición de beneficiario

  Acordeón de Incompatibilidades na condición de beneficiario

  Poden os meus fillos e beneficiarios conservar a asistencia sanitaria de MUFACE mentres  foron contratados de maneira temporal ou mentres realizan prácticas formativas?

  Non. Calquera alta como traballador por conta allea, independentemente da natureza eventual ou temporal do contrato, así como o alta como traballador autónomo, determinan a baixa como beneficiario de MUFACE, dado que esa relación laboral leva a protección sanitaria como asegurado do Sistema Nacional de Saúde.

  Polo mesmo motivo, tampouco poden ser beneficiarios de MUFACE os perceptores da prestación ou o susbidio de desemprego, as rendas básicas de inserción social ou calquera outra pensión ou prestación dela Seguridade Social, dado que a súa percepción supón o alta como asegurado do Sistema Nacional da Saúde.

  Debe terse en conta que MUFACE efectúa de maneira periódica cruces de información de os seus beneficiarios cos afiliados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, ISFAS, MUGEJU e coa de asegurados do Sistema Nacional de Saúde.

  Esta situación é incompatible con permanecer como beneficiario en MUFACE tal como establéceno os requisitos de alta de beneficiarios. Por tanto, nestes casos, o mutualista debe proceder a dar de baixa aos beneficiarios que se atopen nesta situación no menor tempo posible.

  Pode comunicar a Baixa, aforrándose desprazamentos, 24 horas ao día,a través de a Sede Electrónica   mediante certificado electrónico ou DNI electrónico.

  Tamén pode enviar por correo postal ou presentar nas nosas Oficinas , no horario indicado, o impreso de variacións en Beneficiarios AB_2.pdf(Abre en nueva ventana)

  Se como mutualista recibiu unha carta de MUFACE como consecuencia deste proceso debe proceder como se detalla a continuación:

  A protección sanitaria a través do Sistema Nacional de Saúde implica en todo caso a baixa como beneficiario en MUFACE?

  Os beneficiarios só teñen dereito a acceder á asistencia sanitaria a través dun único sistema de protección social. Con carácter xeral, cando son asegurados do Sistema Nacional de Saúde non poden ser beneficiarios de MUFACE (incompatibilidade absoluta); e cando se ten dereito á asistencia sanitaria como beneficiarios en dous sistemas de protección social debe exercitarse un dereito de opción por un deles (incompatibilidade relativa), por exemplo, cando un proxenitor é mutualista e o outro traballador por conta allea.

  Excepcionalmente o INSS permite renunciar á asistencia sanitaria como asegurado do SNS nos supostos de prórroga na protección tras cesamento laboral, cando se é demandante de emprego e non se percibe prestación, ou cando a cobertura se recibe unicamente pola residencia en España.