accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Afiliacion, beneficiaris i cotizacion

 • Document d'afiliació

  Acordeón de Document d'afiliació

  Què és el document d'afiliació i com puc sol·licitar-ho?

  El document que acredita la condició d'afiliat a MUFACE és el document d'afiliació que expedeix la pròpia Mutualitat, i és necessari per a realitzar tots els tràmits davant ella. En el cas que el titular tinga beneficiaris d'assistència sanitària, aquests figuren al dors del citat document.

  Es pot sol·licitar a través de la Seu Electrònica sense desplaçaments (*) o bé personalment o per correu postal en qualsevol Servei Provincial o Oficina de Muface .

  (*) Els serveis de la Seu Electrònica s'estan adaptant a Cl@ve plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica), per la qual cosa es recomana als mutualistes que accedeixen habitualment a aquesta Seu amb "DNI/Nº Afiliació i codi postal" o amb "DNI/Nº Afiliació i contrasenya" que es registren en Cl@ve , ja que durant els pròxims mesos aqueixes maneres d'accés deixaran d'estar disponibles i es proporcionaran únicament els que ofereix la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent i CL@VEPIN). Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

   

  » Veure document d'afiliació(Abre en nueva ventana)

 • Funcionaris civils d'ingrés posterior a 31/12/2010

  Acordeón de Funcionaris civils d'ingrés posterior a 31/12/2010

  Els funcionaris civils de l'Estat d'ingrés posterior al 31 de desembre de 2010 mantenen el seu enquadrament en el Règim del Mutualisme Administratiu, com a mutualistes de MUFACE, sense perjudici que a l'efecte de pensions queden enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social.

  És a dir, si ben ja no estan inclosos en el Sistema de Classes Passives, açò no impedeix el seu accés a la condició de mutualistes de MUFACE en els mateixos termes i amb els mateixos drets i obligacions que qualsevol un altre mutualista ingressat amb anterioritat.

 • Excedència voluntària

  Acordeón de Excedència voluntària

  Des de la situació d'excedència voluntària puc continuar d'alta en MUFACE? I els meus beneficiaris?

  Sí. Des de la situació administrativa d'excedència voluntària pot accedir facultativament a la condició de mutualista voluntari , assumint al seu càrrec el pagament de la quota correpondiente a el propi mutualista, així com la corresponent a l'Estat, com si estiguera en servei actiu.

  Com a mutualista voluntari tindria els mateixos drets que un mutualista obligatori, excepte els establits per als funcionaris en actiu; és a dir, no tindria protecció per contengencias professionals ni accés a prestacions com la Incapacitat Temporal, però sí la cobertura mèdica i farmacèutica per contingències comunes, com qualsevol un altre mutualista.

  També pot donar d'alta als seus familiars com a beneficiaris sempre que convisquen amb vè. i a la seua expenses, no tinguen ingressos superiors al doble de l'IPREM i no tinguen dret a la protecció per qualsevol altre règim del Sistema de la Seguretat Social.

  Així, si des de la situació d'excedència voluntària es causa alta, per exemple, en el Règim General de la Seguretat Social, es podria compatibilitzar amb l'alta com a mutualista voluntari, però els beneficiaris haurien d'optar per quedar protegits únicament per un dels dos règims de protecció.

  En la pàgina web de MUFACE, Cotització de Mutualistes , trobarà la quantia de les quotes.

  En excedència voluntària no es cotitza al Sistema de Classes Passives a l'efecte de pensions.

  Si pas a excedència voluntària i em jubile podré donar-me d'alta de nou en MUFACE?

  Tindrà dret a tornar a ser mutualista d'alta de MUFACE, sense haver d'abonar quota alguna, sempre que haja sigut declarat jubilat com a funcionari en el cos de pertinença a MUFACE i reunisca un dels següents requisits:

  • Que haja mantingut l'alta com a mutualista voluntari.
  • Que perceba pensió del Règim de Classes Passives, causada en la seua condició de funcionari inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reglament General del Mutualisme Administratiu o, si escau, del Règim General de la Seguretat Social si el seu ingrés en el cos o escala va ser posterior a l'1 de gener de 2011.

  On i quan tramite el canvi de mutualista obligatori a mutualista voluntari?

  Ha de sol·licitar-ho en el seu Servei Provincial o Oficina Delegada de MUFACE  en el termini d'un mes, a explicar des de la data en la qual ha rebut la notificació per la qual se li concedeix l'excedència o des de la data d'inici de l'excedència, si aquesta és posterior a la recepció d'aquesta notificació, facilitant les dades d'un compte perquè es realitzen els abonaments trimestrals a MUFACE.

  Descarregue ací l'imprès per a sol·licitar el canvi..(Abre en nueva ventana)

 • Cotització

  Acordeón de Cotització

  Si tinc jornada reduïda la quota de MUFACE també es redueix?

  Sí, es redueix en la mateixa proporció que les retribucions, amb la mateixa data d'efectes de la reducció d'aquestes però solament si la reducció de jornada ha sigut autoritzada per temps que previsiblement no vaja a ser inferior a l'any (article 25.4.a) del Reglament General del Mutualisme Administratiu)

  Quan un mutualista està en excedència per cura de fill menor de 3 anys o per cura de familiars com abona la quota de MUFACE?

  Els funcionaris que es troben en la situació d'excedència per a atendre a cura de fills o familiars no han de cotitzar a MUFACE durant aquest període (article 23 del RGMA).

  Vaig a demanar una llicència per assumptes propis i no sé si he de seguir abonant la quota de MUFACE i com.

  Durant el temps en què es gaudeix d'una llicència per assumptes propis, queda suspesa l'obligació de cotitzar. No obstant açò, en el moment en què finalitze la llicència i comence a cobrar les seues retribucions, li descomptaran mensualment en nòmina una quota corrent i una altra endarrerida, fins al total de l'extinció del dèbit. Consulte amb l'Habilitat de l'Organisme on està destinat.

 • Beneficiaris

  Acordeón de Beneficiaris

  M'he afiliat a MUFACE i vull saber què familiars podria incloure com a beneficiaris d'assistència sanitària i quins requisits han de reunir.

  Aquesta informació la pot trobar en l'enllaç Beneficiaris . Per a qualsevol aclariment, pose's en comunicació amb la seua Oficina de Muface .

  Amb caràcter general, per a ser beneficiari cal:

  • Conviure i dependre econòmicament del familiar mutualista.
  • No disposar de rendes superiors al doble de l'IPREM.
  • No estar protegit per una altra via (per un altre règim de la Seguretat Social, pel Sistema Nacional de Salut, per les entitats de previsió dels col·legis professionals, ...)

  Poden ser els fills beneficiaris del pare i de la mare?

  No. Els beneficiaris d'un matrimoni o parella de fet, inscrita, poden tenir la condició de beneficiaris únicament d'un d'ells, però no simultàniament dels dos, ja que la protecció dispensable és una, exclusiva i excloent. No obstant açò, poden decidir en qualsevol moment de qual d'ells figuraran com a beneficiaris.

  Quin tràmit he de fer per a donar d'alta al meu fill nounat?

  La documentació requerida és:

  • Llibre de família original amb fotocòpia del full d'inscripció on figure la seua filla/fill, o en defecte d'açò certificat d'inscripció registral del naixement.
  • Document d'afiliació a Muface del mutualista.

  Pot realitzar el tràmit electrònicament a la nostra seu si té Cl@ve permanent o Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNI electrònic. Per a això, premi en aquest enllaç. També pot presentar la documentació,emplenat l'imprès de sol·licitud corresponent, que inclou una declaració responsable,  en la seva Oficina de *Muface:

  Tota la informació està disponible en l'apartat Benficiaris, premi en aquest enllaç per conèixer-ho detalladament.

  Si un beneficiari deixa de reunir els requisits, quan i com es tramita la baixa?

  El mutualista té l'obligació de comunicar qualsevol variació en les circumstàncies personals dels seus beneficiaris que impliquen la seua baixa com a tals dins del mes següent a la data en què es produïsca. La baixa es comunica:

  Puc optar per continuar sent beneficiari del meu pare en Muface si el meu cònjuge està assegurat en el Règim General de la Seguretat Social?

  No. D'acord amb els articles 142 i següents del Codi Civil, la protecció sanitària es troba inclosa dins de l'obligació de prestar-se aliments existent entre parents, prevalenciendo l'obligació existent entre els cònjuges respecte de la resta d'aquells. En conseqüència, el matrimoni determina la pèrdua de la condició de beneficiari respecte d'un progenitor mutualista en existir una obligació preferent de prestar-se aliments.

  MUFACE detecta aquesta incompatibilitat a través del Registre Civl, per la qual cosa a fi d'evitar la percepció indeguda de prestacions, el mutualista ha de tramitar la baixa del seu beneficiari davant la Mutualitat.

 • Incompatibilitats en la condició de beneficiari

  Acordeón de Incompatibilitats en la condició de beneficiari

  Poden els meus fills i beneficiaris conservar l'assistència sanitària de MUFACE mentre  han sigut contractats de manera temporal o mentre realitzen pràctiques formatives?

  No. Qualsevol alta com a treballador per compte d'altri, independentment de la naturalesa eventual o temporal del contracte, així com l'alta com a treballador autònom, determinen la baixa com a beneficiari de MUFACE, atès que aqueixa relació laboral comporta la protecció sanitària com a assegurat del Sistema Nacional de Salut.

  Pel mateix motiu, tampoc poden ser beneficiaris de MUFACE els perceptors de la prestació o el susbidio de desocupació, les rendes bàsiques d'inserció social o qualsevol altra pensió o prestació dela Seguretat Social, atès que la seua percepció suposa l'alta com a assegurat del Sistema Nacional de la Salut.

  Ha de tenir-se en compte que MUFACE efectua de manera periòdica creus d'informació de els seus beneficiaris amb els afiliats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, ISFAS, MUGEJU i amb la d'assegurats del Sistema Nacional de Salut.

  Aquesta situació és incompatible amb romandre com a beneficiari en MUFACE tal com ho estableixen els requisits d'alta de beneficiaris. Per tant, en aquests casos, el mutualista ha de procedir a donar de baixa als beneficiaris que es troben en aquesta situació en el menor temps possible.

  Pot comunicar la Baixa, estalviant-se desplaçaments, 24 hores al dia,a través de la  Seu Electrònica   mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

  També pot enviar per correu postal o presentar en Les nostres Oficines , en l'horari indicat, l'imprès de variacions en Beneficiaris AB_2.pdf(Abre en nueva ventana)

  Si com a mutualista ha rebut una carta de MUFACE com a conseqüència d'aquest procés ha de procedir com es detalla a continuació:

  La protecció sanitària a través del Sistema Nacional de Salut implica en tot case la baixa com a beneficiari en MUFACE?

  Els beneficiaris solament tenen dret a accedir a l'assistència sanitària a través d'un únic sistema de protecció social. Amb caràcter general, quan són assegurats del Sistema Nacional de Salut no poden ser beneficiaris de MUFACE (incompatibilitat absoluta); i quan es té dret a l'assistència sanitària com a beneficiaris en dos sistemes de protecció social ha d'exercitar-se un dret d'opció per un d'ells (incompatibilitat relativa), per exemple, quan un progenitor és mutualista i l'altre treballador per compte d'altri.

  Excepcionalment l'INSS permet renunciar a l'assistència sanitària com a assegurat del SNS en els supòsits de pròrroga en la protecció després de cessament laboral, quan s'és demandant d'ocupació i no es percep prestació, o quan la cobertura es rep únicament per la residència a Espanya.