accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions sanitàries complementàries

Tenga en cuenta que se ha levantado la suspensión de plazos administrativos decretada el 14 de marzo de 2020.

 • Pròtesis

  Acordeón de Pròtesis

  Quines pròtesis són objecte de reintegrament per part de MUFACE?

  Els mutualistes que han escollit entitat sanitària concertada podran sol·licitar totes les que figuren al Catàleg de material Ortoprotétic, adaptat al catàleg comú de prestació ortoprotética suplementària del Sistema Nacional de Salut, que pot consultar a la nostra web.

  La prestació ortoprotètica als titulars i els seus beneficiaris adscrits a l'INSS, amb la mateixa quantia i catàleg,  els serà facilitada pel Servei de Salut de la seva Comunitat Autònoma de residència o pel INGESA (Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla) en les mateixes condicions i a través del mateix procediment que per a la resta dels seus usuaris.

 • Prestacions dentàries

  Acordeón de Prestacions dentàries

  Prestacions dentàries

  Com es poden sol·licitar les ajudes dentàries?

  • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions Dentàries i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions Dentàries" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrònica. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o software afegit, i es pot registrar presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de Muface que realitzen el registre Cl@ve, conegui aquí quines són, i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entri aquí
  • Els mutualistes jubilats, Beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds de prestacions dentàries i oculars electrònicament quan ho desitgin, i en paper, amb l'imprès oficial, (Abre en nueva ventana) podran fer-ho  durant els dies hàbils de març, i octubre de cada any natural, ja sigui en les nostres Oficines, per correu postal o a través dels registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
  • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produeixi la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es formula la sol·licitud, podran presentar les seves sol·licituds pels mitjans expressats a l'apartat anterior, sempre que no s'hagi produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .

   

   

  Documentació que ha d'acompanyar, qualsevol que sigui la forma de sol·licitud:

   

  • Factura de l'odontòleg, estomatòleg o cirurgià maxilofacial que hagi realitzat la implantació o el tractament. La factura ha de detallar CONCEPTES I PREUS i incloure la  CONSTÀNCIA DEL PAGAMENT, o anar acompanyada del CORRESPONENT REBUT que acrediti aquell. Així mateix, haurà de contenir l'esment que el servei està exempt d'IVA.
  • Si es tracta d'ORTODÒNCIA i el beneficiari HA COMPLERT ELS 18 ANYS en la data de la factura, informe del mèdic odontòleg, estomatòleg o cirurgià maxilofacial acreditatiu de la data en què va començar el tractament.

   

  El meu fill està en tractament d'ortodòncia però l'import ho abono de forma fraccionada. Quan puc demanar la prestació de MUFACE?

  La pot sol·licitar des del moment en què es tinguin factura/factures per import igual o superior a l'ajuda.

 • Prestacions oculars

  Acordeón de Prestacions oculars

  Quina ajuda puc sol·licitar per a pròtesis oculars?

  Els límits d'aquestes ajudes són per beneficiari i factures corresponents a l'any natural. Es poden sol·licitar com a màxim:

  • Una ullera completa o la substitució de dos vidres per beneficiari i any natural.
  • Dues lentillas per beneficiari i any natural. Si les lentillas fossin d'un sol ús, l'ajuda màxima a concedir per aquest concepte serà de 30 euros per any natural i beneficiari, i s'ha de sol·licitar d'una sola vegada.
  • Les prestacions de lentilla i lentilles d'un sol ús seran incompatibles entre si, tot i que per a cada cas no se superi les unitats/quantitat màxima finançable per any natural.

  Com es poden sol·licitar les ajudes oculars?

   

  La documentació que ha d'acompanyar, qualsevol que sigui la forma de presentació, serà la següent:

   

  • Per a totes les prestacions s'haurà d'aportar factura de l'òptic o de l'establiment autoritzat a aquests efectes per l'administració sanitària competent per garantir que s'ha realitzat l'adaptació individual del producte al pacient. No obstant això per a les lents terapèutiques la factura pot ser emesa per l'especialista en oftalmologia.
  • Es requerirà informe de l'oftalmòleg per a la primera sol·licitud d'ajudes òptiques per a baixa visió, i sempre per les de lents terapèutiques i ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular.

   

  M'he comprat unes ulleres de lluny i vaig a sol·licitar la prestació de MUFACE. Necessito la graduació de l'oftalmòleg?

  No. Solament s'ha d'acompanyar a la sol·licitud informe del metge oftalmòleg per a la primera sol·licitud d'ajudes òptiques per a baixa visió, i sempre per les de lents terapèutiques i ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilidad ocular.

  Acabo de trobar unes factures de lentillas de fa dos anys i no vaig demanar l'ajuda de MUFACE. Tindria dret a la prestació?

  Sí. El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

  Té vostè cinc anys, des de la data de factura, per demanar l'ajuda. L'import de l'ajuda serà el que estigui establert en la data en què es formuli la sol·licitud.

 • Audiòfons

  Acordeón de Audiòfons

  Han passat més de dos anys des que vaig sol·licitar l'ajuda per la compra d'un audiòfon i ara m'haig de fer un altre. És necessari que torni a presentar informe de l'especialista?

  Sí. Per sol·licitar la prestació per audiòfon, és necessari l'informe de l'especialista tant en la sol·licitud inicial com en les renovacions, ordinàries o extraordinàries.

  Muface em va donar una prestació per a la compra d'un audiòfon i ara haig de reparar-ho. Existeix ajuda per aquest concepte?

  Sí. La quantia de l'ajuda serà com a màxim el 50% de l'ajuda establerta per a la seva adquisició, sempre que l'audiòfon no es trobi en període de garantia, i serà tinguda en compte a l'efecte del còmput de terminis per a la renovació del mateix article.

  M'haig de posar dos audiòfons i no sé si puc demanar alguna ajuda.

  Sí. Pot vostè sol·licitar prestació per correu postal,  o presencialment en qualsevol  oficina de MUFACE , presentant, emplenat i signat, l'Imprès de Sol·licitud, (Abre en nueva ventana) acompanyat de la següent documentació:

  • Informe de l'especialista en la matèria corresponent a la patologia que justifiqui la seva prescripció i que estigui concertat o presti serveis en l'entitat a la qual es trobi adscrit el titular.
  • Factura en la qual haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acrediti.

  Per als Titulars adscrits a l'INSS/Serveis públics de salut, la documentació que acrediti que, havent utilitzat els serveis sanitaris que els corresponien, van sol·licitar la prestació en l'organisme competent i no la van obtenir o ho van fer en quantia inferior a la finançada per MUFACE.

 • Matalàs o matalasset antiescares (amb o sense compressor)

  Acordeón de Matalàs o matalasset antiescares (amb o sense compressor)

  La meva mare va a sortir del sanatori i el metge ha indicat que hem de posar-li en el llit un matalàs antiescares. Té alguna ajuda?

  Si. Pot sol·licitar la prestació:

  A) PER CORREU POSTAL,

  B) PRESENCIALMENT en qualsevol oficina de MUFACE , presentant, emplenat i signat, l'imprés de Prestació complementària-DPSA-17 B(Abre en nueva ventana) .

  Documentació que ha d'acompanyar, qualsevol que sigui la forma de sol·licitud:

  • Informe de l'especialista en la matèria corresponent a la patologia que justifiqui la seva prescripció i que estigui concertat o presti serveis en l'entitat a la qual es trobi adscrit el titular.
  • Factura en la qual haurà de figurar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acrediti.
  • Per la seva banda, els titulars adscrits a l'INSS/Sistema públic de salut, la documentació que acrediti que, havent utilitzat els serveis sanitaris que els corresponien, van sol·licitar la prestació en l'organisme competent i no la van obtenir o ho van fer en quantia inferior a la finançada per MUFACE.