accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions Dentàries

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què es tracta?

 

Prestació complementària de l'assistència sanitària consistent en ajudes econòmiques baremades per fer front a les despeses de determinades pròtesis i treballs odontològics.

La prestació dentària comprèn els següents conceptes:

 • Dentadura completa (superior i inferior)
 • Dentadura superior o inferior
 • Peça, funda o corona (cadascuna)
 • Empastament, obturació o reconstrucció (cadascun)
 • Endodòncia
 • Implant osteointegrat
 • Tractament d'ortodòncia

Delimitació i condicions d'accés

Els tractaments odontològics inclosos en els Concerts entre MUFACE i les Entitats d'assegurança que presten l'assistència sanitària no podran donar lloc a les ajudes compreses en aquesta prestació.

Queden excloses de la prestació les peces, fundes o corones, dentadures i empastaments provisionals, així com qualsevol tractament reparador sobre la dentició temporal.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la factura de l'odontòleg, estomatòleg o cirurgià maxilofacial que hagi efectuat el tractament o, si escau, del protèsic dental que hagi realitzat la pròtesi o aparell d'ortodòncia. Si s'aporta factura de protèsic dental, s'ha d'acompanyar de la factura o informe de l'especialista que hagi realitzat el tractament.

La factura haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seva validesa i en la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acrediti.Així mateix, haurà de contenir l'esment que el servei està exempt d'IVA.

Les ajudes per al tractament amb pròtesi dentàries i ortodòncia comprenen tant les actuacions clíniques precises per a la seva implantació com el cost de la corresponent pròtesi o aparell d'ortodòncia.

L'ajuda per endodòncia inclou l'ajuda per l'empastament, obturació o reconstrucció de la peça tractada, encara que no es faci constar expressament en la factura.

L'ajuda per a implants osteointegrats solament es podrà reconèixer per a un màxim de dotze implants per cada beneficiari, de manera que els beneficiaris als quals ja se'ls hagi reconegut l'ajuda corresponent a dotze implants no podran causar noves prestacions per aquest concepte. Aquesta ajuda és compatible amb la de peces sempre que aquestes no siguin provisionals.

El tractament d'ortodòncia es concedirà solament en aquells casos iniciats abans dels 18 anys, d'una sola vegada i per a un únic tractament. En el cas que el beneficiari hagi complert els 18 anys en la data de la factura, a l'informe s'haurà d'acreditar la data en la qual va iniciar el tractament.

Solament es podrà concedir un màxim de dotze ajudes per beneficiari i any natural per a cadascuna de les prestacions de peça, empastament i endodòncia.

Quantia

Aquestes ajudes vénen determinades en l'Annex II de la Ordre APU 2245/2005 de 30 de juny,

Prestacions Dentàries Quantia
Dentadura completa (superior i inferior) 200 €
Dentadura superior o inferior 100 €
Peça, funda o corona (cadascuna) 20 €
Empastament, obturació o reconstrucció (cadascun) 10 €
Implant osteointegrat 60 €
Tractament d'ortodòncia 250 €
Endodòncia 20 €

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

 • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions Dentàries i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions Dentàries" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu Electrònica. Per a això, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Cl@ve li permetrà accedir a determinades prestacions i a molts altres serveis de les administracions públiques sense necessitat de targeta o software afegit, i es pot registrar presencialment o de forma telemàtica. Si desitja registrar-se en Cl@ve, entri aquí., 
 • Els mutualistes jubilats, Beneficiaris a títol propi i mutualistes voluntaris podran presentar sol·licituds de prestacions dentàries i oculars electrònicament quan ho desitgin, i en paper, amb l'imprès oficial,(Abre en nueva ventana)   podran fer-ho  durant els dies hàbils de març i octubre de cada any natural, preferentment.(*)

(*) AVÍS MARÇ DE 2021

Per evitar situacions de risc a persones vulnerables i per reservar l'atenció presencial a urgències sanitàries i tramitis que no admeten un altre canal, en un servei essencial com a MUFACE, els mutualistes jubilats, voluntaris i beneficiaris a títol propi han de tramitar la sol·licitud d'ajudes dentàries i oculars durant el mes de març  per aquests canals:

       (D'acord amb l'Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

 •     Per la Seu Electrònica de MUFACE, utilitzant Cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic. (Aquest canal està sempre  disponible i és possible presentar sol·licituds  365 dies a l'any, les 24 hores).

Les persones que no puguin descarregar l'imprès, l'han de sol·licitar  al seu servei provincial per telèfon o per email i l'hi enviaran per correu postal. En aquest enllaç poden consultar totes les adreces: LES NOSTRES OFICINES. En cas de sol·licitar cita prèvia per tramitar aquesta prestació, solament es lliurarà l'imprès,  i s'haurà de presentar per correu postal o a través d'una oficina de registre general.

 

 • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produeixi la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es formula la sol·licitud, podran presentar les seves sol·licituds pels mitjans expressats a l'apartat anterior, sempre que no s'hagi produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .

Imprès paper

Model normalitzat(Abre en nueva ventana) per a sol·licituds per correu postal o a través dels Registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.Solament poden presentar-se en marzio i octubre per aquest mitjà.

Normativa

Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina. Actualizats els annexes II, III i IV per Resolució de 19 de febrer de 2019 , i les annexes I, II i III per Resolució de 26 de desembre de 2019 , de MUFACE.