accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat

Tipus de prestació

Familiars

De què es tracta?

Dins dels dos mecanismes de cobertura que configuren el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, la prestació per fill o menor acollit a càrrec, quan es tracta de discapacitats, és gestionada per MUFACE.

Consisteix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit discapacitat, que s'estableix en funció de la seva edat, del grau de discapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Els efectes de la prestació són trimestrals. Amb caràcter general, les altes, reposicions i variacions que suposin un augment en la quantia de la prestació produeixen efecte en el trimestre natural immediatament següent a aquell en què es presenti la sol·licitud. En els casos en què les variacions suposin una reducció o extinció de la prestació els efectes seran de l'últim dia del trimestre natural en què s'hagi produït aquesta variació, sense tenir en consideració la data de comunicació de la mateixa.

Quantia

Prestació mensual la quantia de la qual s'ha fixat per el Real Decreto-Llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social).

Per a l'any 2020 les quanties són les següents :

  • MODALITAT 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%). 83,33 €/mes.
  • MODALITAT 2 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%). 395,60 €/mes.
  • MODALITAT 3 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona). 593,40 €/mes.

Beneficiari

El Mutualista en alta o situació assimilada a l'alta en Muface que tingui al seu càrrec al fill o menor acollit amb dret a la prestació de discapacitat.

El discapacitat causant de la prestació haurà de pertànyer al col·lectiu de Muface, tret que realitzi una activitat laboral o sigui beneficiari d'una prestació o subsidi econòmic de naturalesa salarial que li enquadri en el Règim General de Seguretat Social. En cap cas, la retribució que percebi per la realització d'aquesta activitat laboral o pel cobrament d'aquesta prestació o subsidi econòmic podrà superar el 100 % del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

El Salari Mínim Interprofessional per 2018 és de 10.302,60 Euros/ any (735,90 Euros / mes).

Termini de presentació

Durant tot l'any, sempre que al moment de la presentació s'acrediti la concurrència de les circumstàncies determinants del dret a la prestació.

Lloc de presentació

En els Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE,( Nostres Oficines) , o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (311  KB)Icono pdf

Comunicación de cambio de datos bancarios (344  KB)Icono pdf

Normativa

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat

Art.119 i següents del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)